สำหรับประกันภัยรถยนต์

1484 อุ่นใจเหมือนเพื่อน ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

การขอเอาประกันภัยรถยนต์

ขั้นตอน ระยะเวลา การขอเอาประกันภัยรถยนต์

ขั้นตอนการขอเอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย

ตรวจสอบค่าเบี้ยประกันภัยกับบริษัทฯ

ผู้เอาประกันภัย

กรอกข้อมูลรายละเอียดรถยนต์ในใบคำขอให้ครบถ้วนพร้อมเอกสารสำเนาใบขับขี่ (กรณีทำประกันภัยแบบระบุชื่อ)

เมืองไทยประกันภัย

ตรวจสอบสภาพรถ และความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลบริษัทฯ จะแจ้งกลับเพื่อขอข้อมูล หรือขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (กรณีที่ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน)

เมืองไทยประกันภัย

รับชำระค่าเบี้ยประกันภัย และดำเนินการออกกรมธรรม์ พร้อมส่งภายใน 7 วันทำการ

สอบถามเพิ่มเติมโทร 1484 (ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์)