สำหรับประกันภัยรถยนต์

1484 อุ่นใจเหมือนเพื่อน ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสินไหมประกันภัยรถยนต์

1484 อุ่นใจเหมือนเพื่อน ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

คำแนะนำในการแจ้งเคลม

สำหรับอุบัติเหตุที่มีคู่กรณี

โทรแจ้งอุบัติเหตุที่หมายเลข 1484 ทันที และระหว่างรอเจ้าหน้าที่สำรวจภัย โปรดปฏิบัติดังนี้ (หากสามารถปฏิบัติได้)

กรณีรถประกันเป็นฝ่ายถูก

 1. จดทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ ของคู่กรณี
 2. จดชื่อ ที่อยู่ ของพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
 3. หากคู่กรณียอมรับผิด ให้คู่กรณีทำบันทึกยอมรับผิดสั้นๆให้ก่อน แล้วแยกเข้าข้างทางเพื่อรอเจ้าหน้าที่สำรวจภัย
 4. หากคู่กรณีไม่ยอมรับผิด ยังไม่ให้แยกจากจุดเกิดเหตุ รอจนกว่าเจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะเดินทางไปถึง หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำแผนที่เกิดเหตุ
 5. ไม่รับข้อเสนอชดใช้ใดๆจากคู่กรณีหากไม่ได้หารือกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
 6. เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุและปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะออก ใบเคลม (ใบรายการความเสียหาย) ให้แก่ท่าน
 7. ท่านสามารถนำใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่อู่ซ่อมมาตรฐานที่รับงานซ่อมของบริษัทฯกว่า 400 อู่ทั่วประเทศ

หมายเหตุ : กรณีท่านทำประกันภัยประเภท 2 , 3 ( คุ้มครองเฉพาะความเสียหายของบุคคลภายนอก ) บริษัทฯ อาจส่งเจ้าหน้าที่ไปบริการท่าน ส่วนการติดตามและเรียกร้องค่าเสียหายท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินดำเนินการเองกรณีรถประกันเป็นฝ่ายผิด

 1. หากท่านยอมรับผิดท่านสามารถนำรถเข้าข้างทาง เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร
 2. ไม่ควรเซ็นเอกสารใดๆ ให้แก่คู่กรณี ควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่บริษัทจะไปถึงและให้คำแนะนำท่าน
 3. เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุและปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะออก ใบเคลม (ใบรายการความเสียหาย) ให้แก่ท่าน
 4. ท่านสามารถนำใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่อู่ซ่อมมาตรฐานที่รับงานซ่อมของบริษัทฯกว่า 400 อู่ทั่วประเทศ

หมายเหตุ : หากเรื่องถึงสถานีตำรวจ และพนักงานสอบสวนมีความเห็นว่า ผู้ขับขี่รถประกันมีความผิดขับรถโดยประมาทฯ บริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทางแพ่งโดยเจรจากับผู้เสียหายแทนท่านและ ประกันตัวท่านหากพนักงานสอบสวนแจ้งมากรณีไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิด

 1. อย่านำรถออกจากจุดเกิดเหตุ (นอกจากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้สั่ง)
 2. จดทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ ของคู่กรณี
 3. จดชื่อ ที่อยู่ ของพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุและปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สำรวจจะออก ใบเคลม (ใบรายการความเสียหาย)ให้แก่ท่าน
 5. ท่านสามารถนำใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่อู่ซ่อมมาตรฐานที่รับงานซ่อมของบริษัทฯกว่า 400 อู่ทั่วประเทศ
สำหรับอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี แต่รถเสียหายมาก

โทรแจ้งอุบัติเหตุที่หมายเลข 1484 ทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกตรวจสอบในที่เกิดเหตุและบริการประสานเรื่องจัดซ่อมให้ท่าน

สำหรับอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี และรถเสียหายไม่มาก

เมื่อท่านต้องการจัดซ่อมรถให้ท่านโทรแจ้งอุบัติเหตุและขอคำแนะนำได้ที่หมายเลข 1484 โดยท่านสามารถเลือกดำเนินการดังนี้

 1. นำรถไปทำเคลมได้ที่อู่ซ่อมมาตรฐานที่รับงานซ่อมของบริษัทฯ กว่า 400 อู่ทั่วประเทศและจัดซ่อมเลย
 2. แจ้งความประสงค์ให้บริษัทฯจัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยไปพบและทำเคลมให้ท่านตามสถานที่นัดหมายที่ท่านสะดวก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯออกใบเคลมให้ท่านไปติดต่อซ่อมภายหลัง
 3. ท่านสามารถนำรถไปติดต่อทำเคลมที่บริษัทฯได้ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยทั่วประเทศ
คำแนะนำหากท่านต้องการนำรถไปจัดซ่อมกับอู่ที่ไม่ได้รับงานซ่อมของบริษัทฯ

ขอให้ท่านนำรถไปประเมินราคากับอู่ที่ท่านต้องการจัดซ่อม แล้วนำใบเคลมและใบเสนอราคาติดต่อบริษัทฯเพื่อตกลงราคาก่อนจัดซ่อม ทั้งนี้ท่านอาจต้องสำรองจ่ายค่าซ่อมไปก่อนแล้วนำเอกสารตั้งเบิกคืนจากบริษัทฯ

คำแนะนำกรณีท่านจัดทำเฉพาะประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ

 1. นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
 2. โรงพยาบาลสามารถรับมอบอำนาจจากผู้ประสบภัย เพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทฯ
 3. การขอรับค่าเสียหาย ผู้ประสบภัยจะแจ้งขอรับจากบริษัทฯ เอง หรือจะมอบอำนาจให้สถาน พยาบาล/โรงพยาบาลเป็นผู้รับแทนได้
 4. ค่าเสียหายเบื้องต้น รับได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ร้องขอ (เอกสารถูกต้องและครบถ้วน)
 5. ค่าเสียหายส่วนเกินเบื้องต้น รับได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ร้องขอ (เอกสารถูกต้องและครบถ้วน)
 6. ผู้ประสบภัยจากรถที่เป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิดจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

เอกสารในการเบิกค่าสินไหมทดแทนและระยะเวลานัดจ่าย

ค่าซ่อมรถประกัน (กรณีสำรองจ่าย)
 1. ใบเคลม
 2. บันทึกตกลงราคาค่าซ่อม
 3. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 4. สำเนาทะเบียนรถ
 5. นำรถมาตรวจสภาพ บางกรณีใช้รูปถ่ายแสดง 3 ขั้นตอน ( ก่อนซ่อม – ระหว่างซ่อม – หลังซ่อม )
 6. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
 7. สำเนาบัตรประชาชน
 8. กรณีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง รับเงินได้ภายใน 15 วัน
ค่าเสียหายของรถคู่กรณี หรือค่าเสียหายของทรัพย์สิน
 1. ใบเคลม
 2. ใบเสนอราคาค่าซ่อมรถหรือทรัพย์สินที่เสียหาย
 3. สำเนาทะเบียนรถหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหาย
 4. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. หนังสือมอบอำนาจ กรณีเจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง
 7. กรณีค่าเสียหายเป็นที่ยุติและเอกสารครบถ้วน รับเงินได้ภายใน 15 วัน
กรณีบาดเจ็บ
 1. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (กรณีที่เป็นผู้เอาประกัน)
 2. ใบเคลม (ถ้ามี)
 3. บันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
 4. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ)
 5. ใบรับรองแพทย์
 6. บันทึกการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 7. สำเนาบัตรประชาชน
 8. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
 9. หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง
 10. กรณีค่าเสียหายเป็นที่ยุติและเอกสารครบถ้วน รับเงินได้ภายใน 15 วัน
กรณีเสียชีวิต
 1. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (กรณีที่เป็นผู้เอาประกัน)
 2. ใบเคลม (ถ้ามี)
 3. บันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบมรณบัตร
 5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
 6. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต (ถ้ามี)
 7. ข้อมูลของผู้เสียชีวิต เช่น อาชีพ รายได้ ฯลฯ
 8. เอกสารแสดงความเป็นผู้เสียหาย เช่น คำสั่งแต่งตั้งของศาล ใบมอบอำนาจจากผู้เสียหายรายอื่นๆ
 9. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย
 10. หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง
 11. กรณีค่าเสียหายเป็นที่ยุติและเอกสารครบถ้วน รับเงินได้ภายใน 15 วัน

คำถามเกี่ยวกับบริการ