คำถามยอดฮิต

พบกับคำตอบ และข้อมูลด้านประกันกับคำถามประเด็นต่างๆ ที่คุณสงสัยได้ที่นี่

ค้นหาคำถาม

คำถามเกี่ยวกับบริการ

ค่ารักษาพยาบาลสามารถเบิกซ้ำซ้อนได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถทำได้ จะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น ในกรณี ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินไหมทดแทนจากสวัสดิการของรัฐ หรือประกันภัยอื่นแล้ว บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงส่วนที่ขาดเท่านั้น

สามารถยื่นบัตรกับโรงพยาบาลอะไรได้บ้าง

สามารถดูรายชื่อโรงพยาบาลได้จากเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อศุนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หมายเลข 1484 

หากเข้ารับการรักษาแล้วสำรองจ่ายค่ารักษาก่อน การเบิกค่าสินไหม

กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมฯ  และแนบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน / ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) / ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) /สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนค่าสินไหม

ดูคำถามเพิ่มเติม

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

กรณีเป็นผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบธุรกิจ สามารถทำประกันภัย "ธุรกิจร่ำรวย" ได้หรือไม่?

สามารถทำประกันภัยได้ในส่วนของ ทรัพย์สินภายในอาคาร / สต๊อกสินค้า / เครื่องจักร ที่ผู้เช่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

กรณีสิ่งปลูกสร้างสำหรับประกอบธุรกิจเป็นกระจก หรือคอนเทนเนอร์ จะสามารถทำประกันภัยได้หรือไม่?

สามารถทำประกันภัย "ธุรกิจร่ำรวย" ได้

ทรัพย์สินที่นำมาทำประกันภัยแต่ละประเภท มีวิธีกำหนดมูลค่าอย่างไร?

มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง = พื้นที่ของอาคาร (กว้าง x ยาว x จำนวนชั้น หน่วยเป็นตารางเมตร) x ราคาต่อตารางเมตร (ตามราคาก่อสร้างใหม่)
มูลค่าทรัพย์สินภายในอาคาร / เครื่องจักร / สต๊อกสินค้า สามารถกำหนดตามมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบัน (สำหรับสต๊อกสินค้าสามารถกำหนดจากต้นทุน ไม่รวมกำไร)

ดูคำถามเพิ่มเติม

คำถามอื่นๆ

ดูคำถามเพิ่มเติม