คำถามยอดฮิต

พบกับคำตอบ และข้อมูลด้านประกันกับคำถามประเด็นต่างๆ ที่คุณสงสัยได้ที่นี่

ค้นหาคำถาม

คำถามเกี่ยวกับบริการ

สามารถยื่นบัตรกับโรงพยาบาลอะไรได้บ้าง

สามารถดูรายชื่อโรงพยาบาลได้จากเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อศุนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หมายเลข 1484 

หากเข้ารับการรักษาแล้วสำรองจ่ายค่ารักษาก่อน การเบิกค่าสินไหม

กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมฯ  และแนบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน / ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) / ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) /สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนค่าสินไหม

เมื่อทำประกันภัยอุบัติเหตุ หรือประกันสุขภาพ มีระยะเวลารอคอยกี่วัน

สำหรับประกันภัยอุบัติเหตุ ไม่มีระยะเวลารอคอย หากกรมธรรม์เริ่มคุ้มครองแล้วเกิดอุบัติเหตุสามารถเคลมได้เลย ส่วนการประกันสุขภาพโดยปกติแล้วโรคทั่วไปมีระยะเวลารอคอย 30 วันนับจากวันเริ่มคุ้มครอง  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อศุนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หมายเลข 1484 

ดูคำถามเพิ่มเติม

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ค่ารักษาพยาบาลโรค COVID-19 รวมค่ารักษาโรคหรือ ภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องจาก COVID-19 หรือไม่?

บริษัทจ่ายค่ารักษารวมค่ารักษาของโรคหรือกาวะแทรกซ้อนด้วย โดยที่แพทย์ให้ความเห็นว่าโรคอื่นหรือภาวะแทรกซ้อนอื่น เช่น ปอดอักเสบ ปอดบวม หลอดลมอักเสบ หรือไตวาย เป็นต้น

ค่ารักษาพยาบาลโรด COVID-19 รวมค่ารักษาโรคประจำตัว หรือโรคร้ายแรงอื่นด้วยหรือไม่?

ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคประจำตัว หรือโรคร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ และโรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

แพทย์วินิจฉัยโรคเป็นอย่างอื่น เช่น ปอดอักเสบ ปอดปวม เป็นต้น แต่มีผลตรวจเชื้อโคโรนาไวรัส (2019) เป็น Detectable (positive) คุ้มครองหรือไม่?

บริษัทจะพิจารณาเอกสารทางการแพทย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่น การวินิจฉัยของแพทย์ ประวัติการรักษา รายการยาที่ใช้ในการรักษา พลตรวจเชื้อโคโรน่ไวรัส (2019) เป็น Detectable (positive)

ดูคำถามเพิ่มเติม

คำถามอื่นๆ

คำถามเกี่ยวกับการเคลมสินไหมประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คลิ๊ก

ดูคำถามเพิ่มเติม