เกี่ยวกับเรา

ตั้งแต่ปี 2475 ผ่านยุคบุกเบิก สู่ยุคพัฒนา และก้าวสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง
จนได้เกิดการควบรวมระหว่างบริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ในปี 2551 จนปัจจุบันบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ครองอันดับ 4 ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยและยังมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล