ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว เมืองไทยประกันภัย พร้อมเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน มาสมัครงานกับเราสิคะ

แบบฟอร์มสมัครงาน

สำหรับไฟล์ .doc หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 10 mb เท่านั้น

เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยทั่วไป (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • พิจารณาการรับประกัน และกำหนดอัตราดอกเบี้ยฯ พร้อมจัดทำหนังสือเสนอราคา
  • พิจารณารับประกัน ใบคำขอรายใหม่ และรายต่ออายุ เพื่อประเมินความเสี่ยงภัย
  • จัดออกกรมธรรม์ และสลักหลังกรมธรรม์
  • พิจารณาฯ และออกใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์
  • ให้คำปรึกษา แนะนำให้กับตัวแทนและลูกค้า

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ประกันภัย
  • มีประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกัน Non Motor 2-4 ปี
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ
สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่สำนักธุรกิจต่างประเทศ (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • กำหนดนโยบายและแนวทางในการขยายธุรกิจไปในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
  • การติดต่อประสานงาน และหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ กับกลุ่มประเทศหลักๆ เช่น พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม เป็นต้น
  • ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ
  • ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ และโมเดลทางธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ ในกรณีที่ผ่านความเห็นชอบในการเริ่มการขยายธุรกิจ
  • ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการขยายธุรกิจในต่างประเทศ

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี – โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยหรือในธุรกิจทีเกี่ยวข้อง
  • มีทักษะทาง การวิเคราะห์การเงินและธุรกิจ
  • มีทักษะการประสานงานและเจรจาทางธุรกิจ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
  • สามารถเดินทางต่างไปต่างเทศได้
  • หากพูดภาษาเพื่อนบ้านได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยภัยขนส่งทางทะเล (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดำเนินการจัดทำใบเสนอราคา พร้อมทั้งพิจารณาการรับประกันภัย
  • ดำเนินการออกใบเตือน, ใบเสนอราคา, กรมธรรม์, สลักหลัง, Open cover / หนังสือคุ้มครองชั่วคราว
  • ดำเนินการตรวจสอบเอกสารใบเตือน ใบเสนอราคา กรมธรรม์ สลักหลัง Open cover / หนังสือคุ้มครองชั่วคราวให้มีความถูกต้อง
  • สรุปรายงานการต่ออายุ การออกกรมธรรม์ และเอกสารเสนอราคา

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา คณิตศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ สถิติธุรกิจและการประกันภัย
  • มีประสบการณ์ด้านการรับประกันภัยทางทะเลและเบ็ดเตล็ด 1-3 ปี
  • สามารถใช้ Microsoft office ได้ดี
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
  • มีทักษะในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
สมัครงานตำแหน่งนี้
VP / AVP of Digital & Innovation Strategy (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • Be responsible for developing digital transformation strategy and define the corporate value proposition, product features, and economics of the products
  • Coordinate the implementation of the digital strategy to achieve target timeline
  • Lead a team of Digital and Innovation Department and collaborate for delivering results
  • Design customer journey and experience roadmap
  • Offer thought leadership on Targeted Operating Model (T.O.M.) design and implementation
  • Initiate Agile transformation for involved business functions
  • Create new business model opportunities
  • Drive digital transformation strategy for corporate target achievement
  • Collaborate with related parties for change management
  • Design curriculum of digital knowledge as digital literacy project to all staff
  • Support projects related digital for delivering results
  • Support and coordinate the new business model opportunities

คุณสมบัติ

  • Master Degree or Doctor of Philosophy Degree in Industrial Engineer, Technoprenuership and Innovation Management, Innovation Management, Information Technology and Computer Management, or Computer Engineer.
   Experience VP 7-10 years and AVP 3-5 years in
  • Prior experience developing a digital strategy and vision, including digital journey mapping, leading change and collaborating with a variety of business, technology and creative partners.
  • Superior communication skills and a proven track record of building and developing relationships with senior leadership as well as technology and business teams.
  • Able to positively lead change through ideation and diffuse conflict with professionalism.
  • IT Project Management; Business Process Re-engineering project, Innovation project,
  • Co-founder of Application start-up
  • Business Analysis, Design Thinking Project and Innovator in start-up,
  • New Product and New Service Process Development project,
  • B2B or B2C e-Commerce in variety of business

  Skill

  • Creative thinking
  • Dynamic
  • Challenging
  • Flexibility to Change
  • Multi Disciplinary skills

สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่สินไหมประกันภัยทั่วไป (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • มีความรู้ ความเข้าใจในกรมธรรม์ประกันภัยประเภท Non-Motor
  • เจรจาต่อรอง การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  • ทำเอกสารจ่ายค่าสินไหม รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์งานด้านสินไหมประกันภัย 1-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้ Microsoft office ได้ดี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีใจรักงานบริการ
  • มีความละเอียดรอบคอบ
สมัครงานตำแหน่งนี้
ผู้บริหารส่วนประกันภัยอุบัติเหตุ (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดูแลและบริหารงานด้านการพิจารณารับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันภัยสุขภาพจากช่องทางการขายต่างๆ
  • บริหารจัดการด้านการกระจายความเสี่ยง การจัดทำประกันภัยต่อ พร้อมกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพได้อย่างเหมาะสมภายใต้นโยบายบริษัท
  • ควบคุมและวิเคราะห์ผลการรับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
  • ควบคุมและบริหารจัดการด้านการออกกรมธรรม์ของทีมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
  • บริหาร ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ

  • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ 5-7 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทักษะในด้านการบริหาร (Management Competency)
สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • Identify training needs and design training and development program serve to business needs.
  • Manage and organize training programs both internal and external which meet the needs of employee and company’s training plan.
  • Manages and monitors the assigned training budget.
  • Summarize the training report to the Department of Skills Development.
  • Prepare training manuals, multimedia visual aids and other materials.
  • Support manager in initiate and implement HRD project / activities.
  • Prepare training manuals, multimedia visual aids and other materials.
  • Conduct and organize orientation program and basic skill for newcomers.
  • Evaluate the quality of training courses and implements improvements.

คุณสมบัติ

  • Bachelor's degree in HRD, Human Resources or related fields.
  • Age not over 35 years old
  • At least 3-5 years relevant experience in HRD
  • Computer (Word, Excel, PowerPoint) and presentation literacy.
  • Service mind and think out of box with result driven type.
สมัครงานตำแหน่งนี้
ผู้บริหารส่วนวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลผลประโยชน์ (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • สนับสนุนข้อมูลด้านการประกันภัย เช่น ข้อมูลเบี้ยประกันภัย ค่านายหน้า ค่าสินไหม ต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่น และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท
  • การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรือด้าน Agent / คู่ค้าเป็นรายๆ เพื่อดูผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และสามารถประเมินผลการดำเนินงานในอนาคตได้ พร้อมทั้งนำเสนอ/สื่อสารข้อมูลต่างๆให้ผู้บริหารทราบ
  • ชี้แจงรายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริง ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนขายต่างๆ และงบประมาณต้นทุนขาย
  • ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายค่าใช้จ่าย เงื่อนไขและอัตราการจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน

คุณสมบัติ

  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี การเงิน สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประกันภัย.
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน้อย 3ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการประกันภัยอย่างน้อย 5ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีประกันภัยอย่างน้อย 5ปี
  • มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น SQL, Microsoft Access, SAS
สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานสินไหมรถยนต์ (2 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ตรวจสอบเงื่อนไขกรมธรรม์ ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ
  • พิจารณาค่าสินไหมทดแทน รถยนต์ ,ทรัพย์สิน , และกรณีสินไหมบาดเจ็บ

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์งานด้านสินไหมรถยนต์ อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
สมัครงานตำแหน่งนี้
Call Center (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ให้บริการรับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาติดต่อ-สอบถาม
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
  • ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
  • หากมีความรู้ในด้านการประกันภัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
Programmer (2 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Web Application , Window Application เพื่อสนับสนุน , เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
  • ดูแล แก้ไข โปรแกรม และให้คำแนะนำกับผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปีด้านพัฒนาระบบงาน
  • มีความรู้และความชำนาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้โปรแกรม C# , Vitual Studio , PHP , .NET
  • OS : Windows 7, และ/หรือ Linux
  • Database : SQL และหรือ ORACLE
สมัครงานตำแหน่งนี้