ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว เมืองไทยประกันภัย พร้อมเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน มาสมัครงานกับเราสิคะ

แบบฟอร์มสมัครงาน

สำหรับไฟล์ .doc หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 10 mb เท่านั้น

เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในด้าน IT และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • จัดเตรียม Audit Program ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ตรวจสอบ IT general / process controls (เช่น การคุมการเข้าถึง  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้าน IT  การบริหารความต่อเนื่อง  และการปฏิบัติการด้าน IT เป็นต้น)
  • จัดทำ Audit working paper สรุปประเด็นตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำด้านการควบคุมที่เป็นประโยชน์

  คุณสมบัติ

   •     จบการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้าน  IT, Computer Science, MIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   •     มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีด้าน IT Audit, IT Security, System/Network Administrator หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   •     สามารถสื่อสารกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากหลากหลายหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
   •     สามารถทำงานได้ทั้งแบบทีมและด้วยตนเอง ภายใต้ความกดดันได้ดี
   •    หากเคยตรวจสอบหรือทำงานภายใต้มาตรฐาน ISO27001 ตรวจสอบบริษัทประกัน หรือมีประกาศนียบัตร CISA หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นพิเศษ
  สมัครงานตำแหน่งนี้
  Nurse Claim Assessor/พยาบาลพิจารณาสินไหม (5 ตำแหน่ง)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

   • อ่านและสรุปประวัติการรักษาทั้งกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล  ทุพพลภาพ และสูญเสียชีวิต
   • ให้คำปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของทางการแพทย์
   • เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมพิจารณารับประกันภัยอุบัติและสุขภาพในด้านของการแพทย์
   •  เข้าชี้แจงคปภ.กรณีลูกค้าร้องเรียนในประเด็นการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมเกี่ยวกับประเด็นทางการแพทย์
   • ติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาลต่าง ๆ  แล้วแต่กรณีที่ต้องขอข้อมูลหรือประสานงานอื่น ๆ
   • ตรวจเช็คประกันร่วม  รวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบประกันร่วม
   • ดูแลงานทางด้าน Fax Claim หากบริษัทฯ มีการนำระบบเข้ามาดำเนินการในการพิจารณาเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้ารับการรักษา
   • เป็นที่ปรึกษาหรือร่วมชี้แจงรายละเอียดและแก้ปัญหาข้อร้องเรียนกรณีลูกค้าที่ไม่เข้าใจถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุ  โรค ในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม (ค่ารักษาและเสียชีวิต)
   • ให้ความรู้  ถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะในการสอนเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจในเรื่องโรครวมถึงการอ่านประวัติการรักษา
   • เป็นที่ปรึกษากรณีพิสูจน์เกี่ยวกับเอกสารเคลมค่ารักษาพยาบาลและกรณีเสียชีวิต
   • ตรวจสอบ Case  Fax  Claim 100% และตรวจสอบผลการดำเนินการพิจารณา fax  claim ของ Outsource ได้
   • ตรวจสอบ file และข้อมูลการพิจารณาสินไหม และเตรียม soft file เพื่อส่งเรียกเก็บประกันต่อ

  คุณสมบัติ

   • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาพยาบาลศาสตร์  นิติวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
   • มีประสบการณ์ด้านพิจารณาสินไหมทดแทน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
   • มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพการพยาบาลเฉพาะทางเป็นอย่างดี
   • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน เข้ากะได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
   • มีใจรักงานบริการ
  สมัครงานตำแหน่งนี้
  Business Analyst (Project IFRS17) (1 ตำแหน่ง)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

   • Analyzing, designing and recommends to-be business processes to improve and support business activities.
   • Facilitating meetings between internal stakeholder as well as external parties, vendor to gather requirements and explore potential solutions.
   • Creating business requirements document, workflow and processes and communicates these requirements by constructing conceptual solution end-to end process.
   • Providing input into for development team for modifying system, to meet requirement needs
   • Creating test scenarios and develops test plans to be used in testing the business applications in order to verify requirements are incorporated into the system
   • Providing test result report and analyzing testing results in all phases.
   • Assisting in coordinating with others business analyst and provide support to other team members.
   • Participating in technical reviews if needed to ensure 'intent of change' is carried out through the entire project.
   • Performing application training.
   • Assisting in providing effort estimation for project tasks.
   • Assisting with developing the methods and procedures required to identify whether current business goals and objectives meet organizational needs

  คุณสมบัติ

   • Bachelor’s Degree of Information Technology or related field
   • Excellent interpersonal and analytical skills.
   • Excellent oral and written communication skills in English and Thai
   • Experience in BA role 5 years or more ( background in Non-Life Insurance is be a plus)
   • Experience in working on front end business applications with complex workflows
   • Experience in project implementation Core system or IFRS17.
   • Experience working in consulting environment a plus
  สมัครงานตำแหน่งนี้
  Accounting Officer (2 ตำแหน่ง)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

   • รับผิดชอบการตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
   • ตรวจสอบรายงานการกระทบยอดคงเหลือ
   • การติดตามการรับ-จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมของงานรับประกันภัยต่อเฉพาะรายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีคุณภาพและเป็นไปตามแผนงานหรือแนวทางที่กำหนด
   • ติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

  คุณสมบัติ

   • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชีการเงินหรือบัญชีบริหาร
   • มีประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
   • มีความรู้มาตราฐานด้านบัญชีและด้านประกันภัย
   • มีทักษะในการใช้ระบบ ERP
   • สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา และคิดอย่างเป็นระบบได้
   • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  สมัครงานตำแหน่งนี้
  Actuarial (Pricing ,Valuation) (5 ตำแหน่ง)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

   • ดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การจัดทำประกันภัยต่อ และการประเมินความเสี่ยง
   • คำนวณเงินสำรองประกันภัยและจัดทำรายงานความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย พร้อมรายงานผลการรับประกันภัยให้กับผู้บริหาร
   • ตรวจสอบงานคณิตศาสตร์ประกันภัยในด้านต่างๆให้เป็นตามหลักการของ คปภ.
   • นำเสนอพร้อมให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัยต่อสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

  คุณสมบัติ

   • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
   • มีประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างน้อย 2 ปี (ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
   • มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน และการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
   • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
  สมัครงานตำแหน่งนี้
  Sales Representative (5 ตำแหน่ง)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

           ติดต่อดูแลประสานงานกับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ภายในบริษํทฯ ของโครงการต่างๆ ที่ดูแลรับผิดชอบ ในกรณีที่ลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาในการทำประกันภัย เพื่อสร้างความประทับใจและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้าและบริษัทคู่ค้า

   • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในเรื่องต่างๆ ช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าเกิดปัญฆาหรือมีความไม่เข้าใจในการทำประกันภัยหรือในผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ
   • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในบริษัทเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เช่น ประสานงานในเรื่องการทำ Report ต่างๆ ติดตามการชำระเบี้ย
   • มีการออกบูท เพื่อไปประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายงานเพิ่ม
   • จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆในการประชุม เพื่อนำเสนอคู่ค้าและลูกค้า
   • เข้าพบคู่ค้าเพื่อเยี่ยมเยือน รับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงให้การทำงานได้ราบรื่น รวดเร็ว และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่ค้าและบริษัท

  คุณสมบัติ

   • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึนไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน ประกันภัย คณิตศาสตร์ประกันภัย การตลาด
   • มีประสบการณ์ด้านประกันภัยอย่างน้อย 2-4 ปี
   • มีความรู้ในเรื่องของการคำนวณเบี้ยประกันภัย
   • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและงานขาย
   • มีทักษะการนำเสนอและเจรจาต่อรอง
   • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้
  สมัครงานตำแหน่งนี้
  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ (จ.ชลบุรี , จ.นครปฐม , จ.อยุธยา และ จ.สมุทรสาคร) (5 ตำแหน่ง)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

   • ให้บริการออกตรวจสอบอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อประเมินความเสียหายเบื้องต้นและให้คำแนะนำขั้นตอนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
   • บันทึกข้อมูลจากการตรวจสอบอุบัติเหตุให้ถูกต้อง
   • ดำเนินการทางด้านสินไหมให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ


   สวัสดิการ

   - พนักงานประจำ

   - รายได้ดี (เงินเดือน +ค่าออกตรวจสอบอุบัติเหตุ + รายได้อื่นๆ)

   - ปรับเงินเดือนประจำปี

   - โบนัสตามผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการ

   - โทรศัพท์มือถือ + ซิมการ์ด

   - ประกันสังคม

   - ประกันชีวิต

   - ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)

   - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

   - เงินสงเคราะห์พนักงาน

   - ประกันรถ ชั้น 1 (รถจักรยานยนต์)

   - ประกันอุบัติเหตุ

  คุณสมบัติ

   • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
   • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
   • มีทักษะทางด้านการสื่อสาร
   • มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต
   • มีใจรักในงานบริการ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และรักการปฏิบัติงานบนท้องถนน
   • มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   • มีรถจักรยานยนต์ และใบอนุญาตขับขี่
   • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
   • หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สมัครงานตำแหน่งนี้
  เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุและบริการลูกค้า (5 ตำแหน่ง)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

   • รับแจ้งอุบัติเหตุจากลูกค้า
   • ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
   • ให้ความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน แจ้งศูนย์บริการให้กับลูกค้า


   * ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ หยุด 2 วัน (ไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์ เป็นกะหมุนเวียน)

  คุณสมบัติ

   • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
   • มีทักษะในการสื่อสาร และการติดต่อประสานงาน
   • มีมนุษย์สัมพันธ์และมีใจรักในการบริการ
   • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
   • สามารถทำงานเป็นกะได้
   • หากมีประสบการณ์ด้านการรับแจ้งอุบัติเหตุจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สมัครงานตำแหน่งนี้
  เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ (Motor) (10 ตำแหน่ง)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

   • พิจารณาการรับประกัน และกำหนดอัตราดอกเบี้ยฯ พร้อมจัดทำหนังสือเสนอราคา
   • พิจารณารับประกัน ใบคำขอรายใหม่ และรายต่ออายุ
   • คีย์กรมธรรม์ จัดออกกรมธรรม์ และสลักหลังกรมธรรม์
   • พิจารณาฯ และออกใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์
   • ให้คำปรึกษา แนะนำให้กับตัวแทนและลูกค้า

  คุณสมบัติ

   • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ประกันภัย
   • มีประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันรถยนต์  1-4 ปี
   • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
   • มีความละเอียดรอบคอบ
   • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  สมัครงานตำแหน่งนี้
  (C# . NET) Programmer (2 ตำแหน่ง)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

   • Develop digital solutions for mobile and web applications
   • Work as part of an Agile software development team
   • Contribute to the technology architecture and design for Digital solutions
   • Actively participate in Agile delivery processes, including planning and estimation
   • Review and contribute to technical standards for Digital solutions including software coding standards and testing practices
   • Develop solutions to align with Digital technology roadmaps
   • Maintain automated test frameworks
   • Identify emerging trends and innovations that can be adopted to benefit members and employers
   • Collaborate with the security team to ensure that Digital services delivered meet the highest technology security standards
   • Provide third-level support for Digital services and maintain an ongoing knowledge base to assist with efficient issue resolution
   • Perform code reviews of software developed either internally or through partner organizations
   • Identify and implement continuous improvement opportunities
   • Perform other duties as directed

  คุณสมบัติ

    Qualifications:

   • Bachelor’s Degree in Computer Science, Engineering or related field
   • Have a Scrum Master or other recognized Agile certification is advantage
   • At least 3-5 years experience working in similar technical roles for Digital solutions Desirable Experience

   Technical Skill Requirement:

   • Programming language : Angular, .NET Core 2.0+ (Web API) ,ASP.NET C# (MVC, Web-Forms),Web Service (REST, SOAP, Web API)
   • Mobile Language : Swift (iOS), Kotlin (Android), React, React Native
   • Database Environment : SQL Server,MySQL,Non-Structure DB ,Phyton
  สมัครงานตำแหน่งนี้