ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว เมืองไทยประกันภัย พร้อมเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน มาสมัครงานกับเราสิคะ

แบบฟอร์มสมัครงาน

สำหรับไฟล์ .doc หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 10 mb เท่านั้น

Data Analyst (2 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • Work closely with all units to understand and prioritize analytics needs. including identifying key metrics and delivering actionable insights to relevant decision-makers.
  • Understand business requirements and use cases, translate into data requirements and define the required business input into various data components.
  • Work with Data Management, define the data business requirement and solution to meet the overall business requirement. 
  • Create dashboards that contain useful and actionable information using easy to understand visualization for relevant decision makers communicating to business Unit.
  • Conduct business-specific research to identify sub-optimal business performance. 

คุณสมบัติ

  • Bachelor or Master degree in Computer Science, Mathematics, Statistics, Information Technology or related technical field.
  • Minimum of 2 years of experience in Data Analyst, Data Scientist, Sales Analysis, Business Analysis. 
  • Analytic skill and experience on key analysis tools with focus and purpose to transform quality data into an asset.
  • Strong communicator with ability to switch hats between data/technical speak and business/layperson speak. 
  • Computer Skill: Tableau, Power BI, SQL .
  • Can Communicate English.
สมัครงานตำแหน่งนี้
Nurse Claim Assessor/พยาบาลพิจารณาสินไหม (5 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • อ่านและสรุปประวัติการรักษาทั้งกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล  ทุพพลภาพ และสูญเสียชีวิต
  • ให้คำปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของทางการแพทย์
  • เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมพิจารณารับประกันภัยอุบัติและสุขภาพในด้านของการแพทย์
  •  เข้าชี้แจงคปภ.กรณีลูกค้าร้องเรียนในประเด็นการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมเกี่ยวกับประเด็นทางการแพทย์
  • ติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาลต่าง ๆ  แล้วแต่กรณีที่ต้องขอข้อมูลหรือประสานงานอื่น ๆ
  • ตรวจเช็คประกันร่วม  รวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบประกันร่วม
  • ดูแลงานทางด้าน Fax Claim หากบริษัทฯ มีการนำระบบเข้ามาดำเนินการในการพิจารณาเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้ารับการรักษา
  • เป็นที่ปรึกษาหรือร่วมชี้แจงรายละเอียดและแก้ปัญหาข้อร้องเรียนกรณีลูกค้าที่ไม่เข้าใจถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุ  โรค ในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม (ค่ารักษาและเสียชีวิต)
  • ให้ความรู้  ถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะในการสอนเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจในเรื่องโรครวมถึงการอ่านประวัติการรักษา
  • เป็นที่ปรึกษากรณีพิสูจน์เกี่ยวกับเอกสารเคลมค่ารักษาพยาบาลและกรณีเสียชีวิต
  • ตรวจสอบ Case  Fax  Claim 100% และตรวจสอบผลการดำเนินการพิจารณา fax  claim ของ Outsource ได้
  • ตรวจสอบ file และข้อมูลการพิจารณาสินไหม และเตรียม soft file เพื่อส่งเรียกเก็บประกันต่อ

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาพยาบาลศาสตร์  นิติวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
  • มีประสบการณ์ด้านพิจารณาสินไหมทดแทน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
  • มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพการพยาบาลเฉพาะทางเป็นอย่างดี
  • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน เข้ากะได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
  • มีใจรักงานบริการ
สมัครงานตำแหน่งนี้
Business Analyst (Project IFRS17) (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • Analyzing, designing and recommends to-be business processes to improve and support business activities.
  • Facilitating meetings between internal stakeholder as well as external parties, vendor to gather requirements and explore potential solutions.
  • Creating business requirements document, workflow and processes and communicates these requirements by constructing conceptual solution end-to end process.
  • Providing input into for development team for modifying system, to meet requirement needs
  • Creating test scenarios and develops test plans to be used in testing the business applications in order to verify requirements are incorporated into the system
  • Providing test result report and analyzing testing results in all phases.
  • Assisting in coordinating with others business analyst and provide support to other team members.
  • Participating in technical reviews if needed to ensure 'intent of change' is carried out through the entire project.
  • Performing application training.
  • Assisting in providing effort estimation for project tasks.
  • Assisting with developing the methods and procedures required to identify whether current business goals and objectives meet organizational needs

คุณสมบัติ

  • Bachelor’s Degree of Information Technology or related field
  • Excellent interpersonal and analytical skills.
  • Excellent oral and written communication skills in English and Thai
  • Experience in BA role 5 years or more ( background in Non-Life Insurance is be a plus)
  • Experience in working on front end business applications with complex workflows
  • Experience in project implementation Core system or IFRS17.
  • Experience working in consulting environment a plus
สมัครงานตำแหน่งนี้
Accounting Officer (2 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • รับผิดชอบการตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
  • ตรวจสอบรายงานการกระทบยอดคงเหลือ
  • การติดตามการรับ-จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมของงานรับประกันภัยต่อเฉพาะรายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีคุณภาพและเป็นไปตามแผนงานหรือแนวทางที่กำหนด
  • ติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชีการเงินหรือบัญชีบริหาร
  • มีประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้มาตราฐานด้านบัญชีและด้านประกันภัย
  • มีทักษะในการใช้ระบบ ERP
  • สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา และคิดอย่างเป็นระบบได้
  • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
สมัครงานตำแหน่งนี้
Actuarial (Pricing ,Valuation) (5 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การจัดทำประกันภัยต่อ และการประเมินความเสี่ยง
  • คำนวณเงินสำรองประกันภัยและจัดทำรายงานความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย พร้อมรายงานผลการรับประกันภัยให้กับผู้บริหาร
  • ตรวจสอบงานคณิตศาสตร์ประกันภัยในด้านต่างๆให้เป็นตามหลักการของ คปภ.
  • นำเสนอพร้อมให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัยต่อสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
  • มีประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างน้อย 2 ปี (ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน และการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
สมัครงานตำแหน่งนี้
Sales Representative (5 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

          ติดต่อดูแลประสานงานกับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ภายในบริษํทฯ ของโครงการต่างๆ ที่ดูแลรับผิดชอบ ในกรณีที่ลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาในการทำประกันภัย เพื่อสร้างความประทับใจและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้าและบริษัทคู่ค้า

  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในเรื่องต่างๆ ช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าเกิดปัญฆาหรือมีความไม่เข้าใจในการทำประกันภัยหรือในผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ
  • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในบริษัทเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เช่น ประสานงานในเรื่องการทำ Report ต่างๆ ติดตามการชำระเบี้ย
  • มีการออกบูท เพื่อไปประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายงานเพิ่ม
  • จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆในการประชุม เพื่อนำเสนอคู่ค้าและลูกค้า
  • เข้าพบคู่ค้าเพื่อเยี่ยมเยือน รับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงให้การทำงานได้ราบรื่น รวดเร็ว และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่ค้าและบริษัท

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึนไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน ประกันภัย คณิตศาสตร์ประกันภัย การตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านประกันภัยอย่างน้อย 2-4 ปี
  • มีความรู้ในเรื่องของการคำนวณเบี้ยประกันภัย
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและงานขาย
  • มีทักษะการนำเสนอและเจรจาต่อรอง
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้
สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุกรุงเทพฯ และปริมณฑล (5 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ให้บริการออกตรวจสอบอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อประเมินความเสียหายเบื้องต้นและให้คำแนะนำขั้นตอนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
  • บันทึกข้อมูลจากการตรวจสอบอุบัติเหตุให้ถูกต้อง
  • ดำเนินการทางด้านสินไหมให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ


  สวัสดิการ

  - พนักงานประจำ

  - รายได้ดี (เงินเดือน +ค่าออกตรวจสอบอุบัติเหตุ + รายได้อื่นๆ)

  - ปรับเงินเดือนประจำปี

  - โบนัสตามผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการ

  - ประกันรถ ชั้น 1 (รถจักรยานยนต์)

  - โทรศัพท์มือถือ + ซิมการ์ด

  - ประกันสังคม

  - ประกันชีวิต

  - ประกันอุบัติเหตุ

  - ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)

  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  - เงินสงเคราะห์พนักงาน

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
  • มีทักษะทางด้านการสื่อสาร
  • มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต
  • มีใจรักในงานบริการ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และรักการปฏิบัติงานบนท้องถนน
  • มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีรถจักรยานยนต์ และใบอนุญาตขับขี่
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุและบริการลูกค้า (5 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • รับแจ้งอุบัติเหตุจากลูกค้า
  • ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
  • ให้ความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน แจ้งศูนย์บริการให้กับลูกค้า


  * ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ หยุด 2 วัน (ไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์ เป็นกะหมุนเวียน)

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีทักษะในการสื่อสาร และการติดต่อประสานงาน
  • มีมนุษย์สัมพันธ์และมีใจรักในการบริการ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านการรับแจ้งอุบัติเหตุจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ (Motor) (10 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • พิจารณาการรับประกัน และกำหนดอัตราดอกเบี้ยฯ พร้อมจัดทำหนังสือเสนอราคา
  • พิจารณารับประกัน ใบคำขอรายใหม่ และรายต่ออายุ
  • คีย์กรมธรรม์ จัดออกกรมธรรม์ และสลักหลังกรมธรรม์
  • พิจารณาฯ และออกใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์
  • ให้คำปรึกษา แนะนำให้กับตัวแทนและลูกค้า

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ประกันภัย
  • มีประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันรถยนต์  1-4 ปี
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานตำแหน่งนี้
Call Center (10 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ให้บริการรับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาติดต่อ-สอบถาม
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
  • ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
  • หากมีความรู้ในด้านการประกันภัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานตำแหน่งนี้
(C# . NET) Programmer (2 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • Develop digital solutions for mobile and web applications
  • Work as part of an Agile software development team
  • Contribute to the technology architecture and design for Digital solutions
  • Actively participate in Agile delivery processes, including planning and estimation
  • Review and contribute to technical standards for Digital solutions including software coding standards and testing practices
  • Develop solutions to align with Digital technology roadmaps
  • Maintain automated test frameworks
  • Identify emerging trends and innovations that can be adopted to benefit members and employers
  • Collaborate with the security team to ensure that Digital services delivered meet the highest technology security standards
  • Provide third-level support for Digital services and maintain an ongoing knowledge base to assist with efficient issue resolution
  • Perform code reviews of software developed either internally or through partner organizations
  • Identify and implement continuous improvement opportunities
  • Perform other duties as directed

คุณสมบัติ

   Qualifications:

  • Bachelor’s Degree in Computer Science, Engineering or related field
  • Have a Scrum Master or other recognized Agile certification is advantage
  • At least 3-5 years experience working in similar technical roles for Digital solutions Desirable Experience

  Technical Skill Requirement:

  • Programming language : Angular, .NET Core 2.0+ (Web API) ,ASP.NET C# (MVC, Web-Forms),Web Service (REST, SOAP, Web API)
  • Mobile Language : Swift (iOS), Kotlin (Android), React, React Native
  • Database Environment : SQL Server,MySQL,Non-Structure DB ,Phyton
สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (PA) (2 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • พิจารณาการรับประกัน และกำหนดอัตราดอกเบี้ยฯ พร้อมจัดทำหนังสือเสนอราคา
  • พิจารณารับประกัน ใบคำขอรายใหม่ และรายต่ออายุ เพื่อประเมินความเสี่ยงภัย
  • จัดออกกรมธรรม์ และสลักหลังกรมธรรม์
  • พิจารณาฯ และออกใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์
  • ให้คำปรึกษา แนะนำให้กับตัวแทนและลูกค้า

คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ประกันภัย
  2. หากมีประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
  4. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
  5. มีความละเอียดรอบคอบ
สมัครงานตำแหน่งนี้