ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว เมืองไทยประกันภัย พร้อมเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน มาสมัครงานกับเราสิคะ

แบบฟอร์มสมัครงาน

สำหรับไฟล์ .doc หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 10 mb เท่านั้น

เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย (Non Motor) (4 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  รายละเอียดงาน

  1. ดูแลการจัดการด้านการออกเอกสารทั้งในส่วนของกรมธรรม์ สลักหลัง และเอกสารแนบต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
  2. ดูแลการจัดเก็บเอกสาร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมต่อการใช้งาน
  3. ตรวจสอบทุนประกันภัย การกระจุกตัวของภัย การจัดสรรประกันภัยต่อให้เหมาะสม ตรงตามนโยบายการรับประกันภัย
  4. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของงานให้เรียบร้อยก่อนการออกกรมธรรม์ สลักหลัง
  5. ให้คำแนะนำและอธิบายความคุ้มครองเบื้องต้นตามมาตรฐานกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท
  6. ทำการสรุปข้อมูลวิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน

คุณสมบัติ

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ทำงาน ความรู้ เกี่ยวกับประกันภัย Non Motor เช่น ประกันภัยทรัพย์สิน, ผลิตภัณฑ์พิเศษ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3- 5 ปี
  3. มีความละเอียดรอบคอบ
  4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Work, Excel, Power Point ได้ในระดับดี

       สมัครงานตำแหน่งนี้
       Nurse Claim Assessor/พยาบาลพิจารณาสินไหม (5 ตำแหน่ง)

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

        • อ่านและสรุปประวัติการรักษาทั้งกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล  ทุพพลภาพ และสูญเสียชีวิต
        • ให้คำปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของทางการแพทย์
        • เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมพิจารณารับประกันภัยอุบัติและสุขภาพในด้านของการแพทย์
        •  เข้าชี้แจงคปภ.กรณีลูกค้าร้องเรียนในประเด็นการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมเกี่ยวกับประเด็นทางการแพทย์
        • ติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาลต่าง ๆ  แล้วแต่กรณีที่ต้องขอข้อมูลหรือประสานงานอื่น ๆ
        • ตรวจเช็คประกันร่วม  รวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบประกันร่วม
        • ดูแลงานทางด้าน Fax Claim หากบริษัทฯ มีการนำระบบเข้ามาดำเนินการในการพิจารณาเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้ารับการรักษา
        • เป็นที่ปรึกษาหรือร่วมชี้แจงรายละเอียดและแก้ปัญหาข้อร้องเรียนกรณีลูกค้าที่ไม่เข้าใจถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุ  โรค ในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม (ค่ารักษาและเสียชีวิต)
        • ให้ความรู้  ถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะในการสอนเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจในเรื่องโรครวมถึงการอ่านประวัติการรักษา
        • เป็นที่ปรึกษากรณีพิสูจน์เกี่ยวกับเอกสารเคลมค่ารักษาพยาบาลและกรณีเสียชีวิต
        • ตรวจสอบ Case  Fax  Claim 100% และตรวจสอบผลการดำเนินการพิจารณา fax  claim ของ Outsource ได้
        • ตรวจสอบ file และข้อมูลการพิจารณาสินไหม และเตรียม soft file เพื่อส่งเรียกเก็บประกันต่อ

       คุณสมบัติ

        • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาพยาบาลศาสตร์  นิติวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
        • มีประสบการณ์ด้านพิจารณาสินไหมทดแทน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
        • มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพการพยาบาลเฉพาะทางเป็นอย่างดี
        • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน เข้ากะได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
        • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
        • มีใจรักงานบริการ
       สมัครงานตำแหน่งนี้
       Business Analyst (Project IFRS17) (1 ตำแหน่ง)

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

        • Analyzing, designing and recommends to-be business processes to improve and support business activities.
        • Facilitating meetings between internal stakeholder as well as external parties, vendor to gather requirements and explore potential solutions.
        • Creating business requirements document, workflow and processes and communicates these requirements by constructing conceptual solution end-to end process.
        • Providing input into for development team for modifying system, to meet requirement needs
        • Creating test scenarios and develops test plans to be used in testing the business applications in order to verify requirements are incorporated into the system
        • Providing test result report and analyzing testing results in all phases.
        • Assisting in coordinating with others business analyst and provide support to other team members.
        • Participating in technical reviews if needed to ensure 'intent of change' is carried out through the entire project.
        • Performing application training.
        • Assisting in providing effort estimation for project tasks.
        • Assisting with developing the methods and procedures required to identify whether current business goals and objectives meet organizational needs

       คุณสมบัติ

        • Bachelor’s Degree of Information Technology or related field
        • Excellent interpersonal and analytical skills.
        • Excellent oral and written communication skills in English and Thai
        • Experience in BA role 5 years or more ( background in Non-Life Insurance is be a plus)
        • Experience in working on front end business applications with complex workflows
        • Experience in project implementation Core system or IFRS17.
        • Experience working in consulting environment a plus
       สมัครงานตำแหน่งนี้
       Accounting Officer (2 ตำแหน่ง)

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

        • รับผิดชอบการตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
        • ตรวจสอบรายงานการกระทบยอดคงเหลือ
        • การติดตามการรับ-จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมของงานรับประกันภัยต่อเฉพาะรายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีคุณภาพและเป็นไปตามแผนงานหรือแนวทางที่กำหนด
        • ติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

       คุณสมบัติ

        • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชีการเงินหรือบัญชีบริหาร
        • มีประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
        • มีความรู้มาตราฐานด้านบัญชีและด้านประกันภัย
        • มีทักษะในการใช้ระบบ ERP
        • สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา และคิดอย่างเป็นระบบได้
        • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
       สมัครงานตำแหน่งนี้
       Actuarial (Pricing ,Valuation) (5 ตำแหน่ง)

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

        • ดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การจัดทำประกันภัยต่อ และการประเมินความเสี่ยง
        • คำนวณเงินสำรองประกันภัยและจัดทำรายงานความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย พร้อมรายงานผลการรับประกันภัยให้กับผู้บริหาร
        • ตรวจสอบงานคณิตศาสตร์ประกันภัยในด้านต่างๆให้เป็นตามหลักการของ คปภ.
        • นำเสนอพร้อมให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัยต่อสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

       คุณสมบัติ

        • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
        • มีประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างน้อย 2 ปี (ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
        • มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน และการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
        • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
       สมัครงานตำแหน่งนี้
       Sales Executive (5 ตำแหน่ง)

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

        เปิดรับสมัครด่วน ! 


        เรากำลังมองหาพนักงานขาย ร่วมงานกันกับ มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ ????


        เชิญมาร่วมงานด้วยกัน รับประกันความสนุก !


        บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

        ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย และยืนหยัดคู่สังคมไทยมากว่า 90 ปี โดยสาขากว่า 22 สาขาทั่วประเทศ และยังมุ่งมั่นขยายกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ อย่างทั่วถึง ดูแลให้ผู้บริโภคมีความอุ่นใจ และพร้อมก้าวไปกับเมืองไทยประกันภัยด้วยกัน


        ลักษณะงานและความรับผิดชอบ

        • พนักงานประจำ (ทำงานที่ออฟฟิศและสามารถออกไปพบลูกค้าได้)
        • มีทักษะในการสื่อสาร และใจรักในงานขาย งานบริการ และการตลาด
        • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อย ลูกค้าองค์กร และพันธมิตรการขายได้
        • ต่อยอดสร้าง connection กับลูกค้าเก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
        • สามารถทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด
        • ค้นหาข้อมูลลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อเข้าพบและเข้านำเสนอขาย
        • พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม
        • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
       คุณสมบัติ

        คุณสมบัติ

        • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน
        • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
       สมัครงานตำแหน่งนี้
       เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ (จ.ชลบุรี , จ.นครปฐม , จ.อยุธยา และ จ.สมุทรสาคร) (5 ตำแหน่ง)

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

        • ให้บริการออกตรวจสอบอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อประเมินความเสียหายเบื้องต้นและให้คำแนะนำขั้นตอนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
        • บันทึกข้อมูลจากการตรวจสอบอุบัติเหตุให้ถูกต้อง
        • ดำเนินการทางด้านสินไหมให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ


        สวัสดิการ

        - พนักงานประจำ

        - รายได้ดี (เงินเดือน +ค่าออกตรวจสอบอุบัติเหตุ + รายได้อื่นๆ)

        - ปรับเงินเดือนประจำปี

        - โบนัสตามผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการ

        - โทรศัพท์มือถือ + ซิมการ์ด

        - ประกันสังคม

        - ประกันชีวิต

        - ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)

        - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

        - เงินสงเคราะห์พนักงาน

        - ประกันรถ ชั้น 1 (รถจักรยานยนต์)

        - ประกันอุบัติเหตุ

       คุณสมบัติ

        • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
        • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
        • มีทักษะทางด้านการสื่อสาร
        • มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต
        • มีใจรักในงานบริการ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และรักการปฏิบัติงานบนท้องถนน
        • มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
        • มีรถจักรยานยนต์ และใบอนุญาตขับขี่
        • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
        • หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
       สมัครงานตำแหน่งนี้
       เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุและบริการลูกค้า (5 ตำแหน่ง)

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

        • รับแจ้งอุบัติเหตุจากลูกค้า
        • ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
        • ให้ความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน แจ้งศูนย์บริการให้กับลูกค้า


        * ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ หยุด 2 วัน (ไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์ เป็นกะหมุนเวียน)

       คุณสมบัติ

        • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
        • มีทักษะในการสื่อสาร และการติดต่อประสานงาน
        • มีมนุษย์สัมพันธ์และมีใจรักในการบริการ
        • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
        • สามารถทำงานเป็นกะได้
        • หากมีประสบการณ์ด้านการรับแจ้งอุบัติเหตุจะพิจารณาเป็นพิเศษ
       สมัครงานตำแหน่งนี้
       นักศึกษาฝึกงาน (10 ตำแหน่ง)

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

        บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ยินดีรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ในสาขาวิชาต่างๆ

        - Underwriter ( Motor - Non Motor)
        - Actuary
        - Marketing Communication
        - กลุ่มสื่อสารองค์กร
        - ฝ่ายขาย
        - บัญชีและการเงิน
        - นิติศาสตร์

        **ระยะเวลาการฝึกงานสามารถยืดหยุ่นได้ตามที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยกำหนด

       คุณสมบัติ

        1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สาขา สถิติประกันภัยหรือคณิตศาสตร์ประกันภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ การตลาด สื่อสารมวลชน นิติศาสตร์  หรือสาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงาน
        2. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
        3. มีความสนใจเรียนรู้งานทางด้านธุรกิจประกันภัย
        4. มีทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
        5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
        6. มีทัศนคติที่ดี
       สมัครงานตำแหน่งนี้
       เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ (Motor) (10 ตำแหน่ง)

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

        • พิจารณาการรับประกัน และกำหนดอัตราดอกเบี้ยฯ พร้อมจัดทำหนังสือเสนอราคา
        • พิจารณารับประกัน ใบคำขอรายใหม่ และรายต่ออายุ
        • คีย์กรมธรรม์ จัดออกกรมธรรม์ และสลักหลังกรมธรรม์
        • พิจารณาฯ และออกใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์
        • ให้คำปรึกษา แนะนำให้กับตัวแทนและลูกค้า

       คุณสมบัติ

        • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ประกันภัย
        • มีประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันรถยนต์  1-4 ปี
        • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
        • มีความละเอียดรอบคอบ
        • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
       สมัครงานตำแหน่งนี้
       (C# . NET) Programmer (2 ตำแหน่ง)

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

        • Develop digital solutions for mobile and web applications
        • Work as part of an Agile software development team
        • Contribute to the technology architecture and design for Digital solutions
        • Actively participate in Agile delivery processes, including planning and estimation
        • Review and contribute to technical standards for Digital solutions including software coding standards and testing practices
        • Develop solutions to align with Digital technology roadmaps
        • Maintain automated test frameworks
        • Identify emerging trends and innovations that can be adopted to benefit members and employers
        • Collaborate with the security team to ensure that Digital services delivered meet the highest technology security standards
        • Provide third-level support for Digital services and maintain an ongoing knowledge base to assist with efficient issue resolution
        • Perform code reviews of software developed either internally or through partner organizations
        • Identify and implement continuous improvement opportunities
        • Perform other duties as directed

       คุณสมบัติ

         Qualifications:

        • Bachelor’s Degree in Computer Science, Engineering or related field
        • Have a Scrum Master or other recognized Agile certification is advantage
        • At least 3-5 years experience working in similar technical roles for Digital solutions Desirable Experience

        Technical Skill Requirement:

        • Programming language : Angular, .NET Core 2.0+ (Web API) ,ASP.NET C# (MVC, Web-Forms),Web Service (REST, SOAP, Web API)
        • Mobile Language : Swift (iOS), Kotlin (Android), React, React Native
        • Database Environment : SQL Server,MySQL,Non-Structure DB ,Phyton
       สมัครงานตำแหน่งนี้