ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว เมืองไทยประกันภัย พร้อมเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน มาสมัครงานกับเราสิคะ

แบบฟอร์มสมัครงาน

สำหรับไฟล์ .doc หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 10 mb เท่านั้น

Interpreter and Translator (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  Responsibilities:

  • Provide translation services (Thai to English and English to Thai) such as minutes of meeting, insurance policy and website and other assignments
  • Assure the accuracy of English and Thai languages used in documents
  • Provide simultaneous interpretation services (Thai to English and English to Thai) for Directors as requested
  • Additional assignments

คุณสมบัติ

  Qualification:

  • Male or Female, not over 35 years old
  • Bachelor Degree in Arts (English major) or related fields
  • Excellent command of English and Thai languages
  • At least 1 year of translation experience (New graduates are welcome)
  • English proficiency: TOEIC score of 850 , IELTS score of 7 or TOEFT iBT score of 94
  • Good computer literacy and internet savvy
  • Ability to maintain confidentiality and work under pressure
  • Proactive, detail oriented, team player and good interpersonal skill
  • Relevant experience in insurance business would be advantage (but not a requirement)
สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนาธุรกิจ (2 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและแผนงานตามส่วนงาน
  • วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจกับกลุ่มคู่ค้าหรือพันธมิตรใหม่และเก่าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร
  • จัดทำ Sales Forecast เพื่อกำหนดรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ , รูปแบบธุรกิจ (Business Model),คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณโครงการเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้าใหม่
  • จัดทำ Business Plan สำหรับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลปัจจุบัน
  • จัดทำบันทึกขออนุมัติเปิดโครงการ, ผลประโยชน์ และ งบประมาณของโครงการ
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อจัดทำโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
  • จัดประชุมเพื่อแจ้งเปิดโครงการกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นในสาขาบริหารธุรกิจ, ประกันภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ และวางแผนแผนพัฒนาธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความยืดหยุ่น และอดทนต่อแรงกดดันได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกัน หรือสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
พยาบาลพิจารณาสินไหม PA (5 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์
  •  มีประสบการณ์ตรงในการพิจารณาสินไหม PA และ Fax Claim ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  •  มีความเข้าใจในความคุ้มครองกรมธรรม์ PA
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี
  • สามารถอ่านประวัติ รายละเอียด การรักษาได้
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

  • การให้คำปรึกษากับทางโรงพยาบาล เกี่ยวกับการรักษาและการใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์
  • อ่านประวัติการรักษา พิจารณาความคุ้มครองตามกรมธรรม์
  • บันทึกข้อมูลการพิจารณาสินไหมในระบบงาน
  • การอธิบายเงื่อนไขความคุ้มครอง ตลอดจนตอบคำถามต่าง ๆ 
  • ดำเนินการจ่ายค่าสินไหม และสรุปการจ่ายค่าสินไหมรายวัน
  • ในกรณีที่ที่มีการร้องเรียน เช่น ค.ป.ภ. สามารถเข้าชี้แจงได้ 
  • สรุปและจัดทำข้อมูลสถิติ
สมัครงานตำแหน่งนี้
จนท.ตรวจสอบภายใน (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • กำหนดแผนงานตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ประกอบการจัดทำแนวทางการตรวจสอบ
  • วางแผนงานและเตรียมงานตรวจสอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานตรวจ แก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  • ประเมินและสอบทานการตวบคุมภายใน วิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงจากสิ่งที่ตรวจสอบพบ รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบผลการตรวจสอบ
  • สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบพร้อมจัดทำเอกสารประกอบการรายงาน และติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยงานที่รับตรวจ
  • ให้คำแนะนำปรึกษาและให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในและฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย / หญิง อายุ 28-35 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการบัญชี
  3. มีทักษาะและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 5 ปีขึ้นไป
  4. มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ
  5. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด (บางครั้งคราว) ได้
  6. สามารถใช้  Word, Excel, Power Point ได้ดี
สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่สินไหมประกันภัยทั่วไป (2 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • มีความรู้ ความเข้าใจในกรมธรรม์ประกันภัยประเภท Non-Motor
  • เจรจาต่อรอง การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  • ทำเอกสารจ่ายค่าสินไหม รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์งานด้านสินไหมประกันภัย 1-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้ Microsoft office ได้ดี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีใจรักงานบริการ
  • มีความละเอียดรอบคอบ
สมัครงานตำแหน่งนี้
Call Center (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ให้บริการรับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาติดต่อ-สอบถาม
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
  • ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
  • หากมีความรู้ในด้านการประกันภัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
Programmer (2 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Web Application , Window Application เพื่อสนับสนุน , เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
  • ดูแล แก้ไข โปรแกรม และให้คำแนะนำกับผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปีด้านพัฒนาระบบงาน
  • มีความรู้และความชำนาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้โปรแกรม C# , Vitual Studio , PHP , .NET
  • OS : Windows 7, และ/หรือ Linux
  • Database : SQL และหรือ ORACLE
สมัครงานตำแหน่งนี้