บริการอื่นๆ

สะดวก รวดเร็ว ด้วยบริการ Payment ที่ทันสมัยครบวงจร

ช่องทางการชำระเงิน

สะดวก รวดเร็ว ด้วยบริการ Payment ที่ทันสมัยครบวงจร

ชำระที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ สาขาย่อย หรือ ตัวแทน

  • เงินสด
  • เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ สั่งจ่าย "บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)" โดยขีดคร่อม "A/C Payee Only" และ ขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" พร้อมระบุหมายเลขกรมธรรม์ ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย และ เบอร์โทรศัพท์ ที่ด้านหลังเช็ค
  • บัตรเครดิต VISA หรือ Master Card

ชำระทางไปรษณีย์ โดยแนบใบแจ้งเบี้ยประกันภัยส่งไปยังบริษัทฯ

  • เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ สั่งจ่าย "บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)" โดยขีดคร่อม "A/C Payee Only" และ ขีดฆ่า "หรือผู้ถือ"
  • ธนาณัติ ระบุชื่อผู้รับเงินในนาม " บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) " และสั่งจ่าย ปทฝ.เมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์

ชำระทางเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ จุดบริการรับชําระ ทุกสาขาทั่วประเทศ (ตามที่ระบุในใบแจ้งเบี้ยประกันภัย)

โดยนําใบแจ้งเบี้ยประกันภัยไปแสดงที่ เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ จุดบริการรับชําระ

ธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารธนชาต

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จุดบริการรับชําระ

ที่ทําการไปรษณีย์ (เฉพาะเงินสด)

เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสดไม่เกิน 30,000 บาท) ค่าบริการกทม.15 บาท / ตจว. 20 บาท

เอ็มเปย์ สเตชั่น (เฉพาะเงินสดไม่เกิน49,000 บาท) ค่าบริการ กทม. / ตจว. 12 บาท

ทรูพาร์ทเนอร์ (เฉพาะเงินสดไม่เกิน 30,000 บาท) ค่าบริการ กทม./ตจว.10 บาท

เคาน์เตอร์ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส ในร้านซีพี เฟรชมาร์ท (เฉพาะเงินสดไม่เกิน 30,000 บาท) ค่าบริการกทม./ตจว 10 บาท

ชำระด้วยบัตร ATM

ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารเจ้าของบัตร ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ATM BARCODE โดยทําตามขั้นตอนที่ระบบแนะนํา และเลือกใช้บริการของธนาคารต่างๆ ดังนี้

ธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย
เลือกบริการ "ชําระเงิน" รหัสบริษัท 33611 หรือ ATM BARCODE

ธนาคารกรุงเทพ
เลือกบริการ "ชําระเงิน" (เบี้ยประกัน)

ธนาคารกรุงไทย
เลือกบริการ "บริการอื่นๆ" รหัสบรษัท 6009

ธนาคารทหารไทย
เลือกบริการ "ชําระเงิน" รหัสบริษัท 0153

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลือกบริการ "ชําระค่าสินค้าและบริการ" รหัสบริษัท 1484 หรือ ATM BARCODE

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เลือกบริการ "ชำระค่าบริการ-เติมเงิน" หรือ "สินค้าและบริการอื่นๆ" หรือ ระบุเลขที่บัญชี 151-0-03676-0

ชำระผ่านระบบโทรศัพท์ โทรสาร

โดยเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ที่ออกโดยธนาคาร ดังนี้

ธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย
โดยกดเบอร์โทร. 02-888-8888

ธนาคารไทยพาณิชย์
โดยกดเบอร์โทร. 02-777-7777

ธนาคารทหารไทย
โดยกดเบอร์โทร. 1558

ชำระผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ

  • มือถือที่ใช้บริการเครือข่าย TRUE MOVE ค่าบริการ 15 บาททั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1331 กด 6
  • มือถือที่ใช้บริการเครือข่าย AIS ค่าบริการ 15 บาททั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1175
  • ระบบ K-MOBILE BANKING PLUS สําหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันกับธนาคารกสิกรไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-888-8888

ชำระผ่าน Internet Banking

โดยการสมัครเป็นสมาชิกภายใต้เว็บไซต์

ธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย
www.kasikornbank.com เลือก "ชําระค่าสินค้าและบริการ"

ธนาคารไทยพาณิชย์
www.scbeasy.com เลือก "ชําระ/เพิ่มรายชื่อ"

ธนาคารทหารไทย
www.tmbdirect.com เลือก "ชําระเงิน/เติมเงิน"

ธนาคารกรุงศรี
www.krungsrionline.com เลือก "ชำระค่าสินค้าและบริการ"