Document

ประวัติความเป็นมา

นับตั้งแต่ปี 2475

ก้าวแรกสู่บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทยภายใต้ชื่อ "บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)"

บริษัทประกันวินาศภัยไทยที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2475 โดยใช้ชื่อว่า “กวางอันหลงประกันภัย” ทำหน้าที่รับประกันวินาศภัย การขนส่งสินค้า ซึ่งธุรกิจได้ขยายตัวและเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ล่ำซำประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด” โดยภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)” ตามลำดับเพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและบริการ จึงเกิดการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ากับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ในชื่อ “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551

การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครั้งนี้สามารถนำพาบริษัทฯ ก้าวสู่การเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทยรวมไปถึงความต้องการที่จะช่วยส่งเสริมชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น รู้สึกอุ่นใจไม่กังวลต่อภัยอันตราย ดังสโลแกนของเรา “เมืองไทยประกันภัย ยิ้มได้เมื่อภัยมา”

ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำอันดับต้นของประเทศเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 590 ล้านบาทมีความเป็นมืออาชีพด้านการประกันภัย
รวมไปถึงเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่มีการบริหารงานด้วยหลักจริยธรรมและความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า คู่ค้า และสาธารณชนมาอย่างยาวนาน

ด้วยเอกลักษณ์ในความเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และให้ความใส่ใจสังคม ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญแล ะร่วมใจกันยึดถือหลักการเหล่านี้ไว้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับ การให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกค้า ทำให้ชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับของสาธารณชนโดยทั่วไป

รางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยืนหยัดอยู่ในอันดับ 5 ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ได้อย่างมั่นคง รางวัลอันทรงเกียรติจากหลายหน่วยงานสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากสาธารณชน และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทดำเนินกิจการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เราจะขับเคลื่อนองค์กรและสังคมไทย ให้เติบโตเคียงคู่กันอย่างยั่งยืน

ปี 2567

เมืองไทยประกันภัย คว้า 2 รางวัลจากนิตยสาร Monograph (ในเครือแบรนด์เอจ) อันดับ 2 สุดยอดองค์กรแห่งปี 2023-2024 และ อันดับ 3 แบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคแห่งปี 2024

ปี 2567

รางวัล Corporate of the Year องค์กรที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สังคมมาโดยตลอด โดยอยู่คู่กับคนไทยมามากกว่า 9 ทศวรรษ กับรางวัล Social Contribution Award ในงานประกาศรางวัล The People Awards 2024

ปี 2566

“2023 Thailand's Most Admired Company”
จากนิตยสาร Monograph (ในเครือแบรนด์เอจ) ได้รับการจัดอันดับ 2 Top best in general insurance industry บริษัทที่ดำเนินงานดีเด่นในอุตสาหกรรมประกันภัย และ 7 Top best in business performance บริษัทผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม จาก 23 กลุ่มอุตสาหกรรมไทย

ปี 2565

รางวัลบริษัทประกันภัยที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย ประจำปี 2565 จากงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจําปี 2566 (Prime Minister's Insurance Awards 2023) โดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ปี 2565

- ปี 2565 รางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ 2565” จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ซึ่งร‹วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ปี 2565

- ปี 2565 รางวัล “บริษัทประกันภัยที่มีความยั่งยืน ในการดําเนินธุรกิจประกันภัย ประจําปี 2564” จากงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจําปี 2565 (Prime Minister's Insurance Awards 2022) โดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ปี 2563

- รางวัลองค์กรขยายผล ภายใต้โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- รางวัล “บริษัทประกันภัยที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย ประจำปี 2562” ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2563 (Prime Minister’s Insurance Awards 2020) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ปี 2562

“2019 Thailand's Most Admired Company” จากนิตยสาร Monograph (ในเครือแบรนด์เอจ) เป็นบริษัทอันดับ 1 ในหมวดธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งในด้านนวัตกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม การประกอบธุรกิจ การบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และการจัดการ

ปี 2561

- รางวัลสร้างสรรค์สังคมไทย จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- “2018 Thailand’s Most Admired Company” จากนิตยสาร Monograph (ในเครือแบรนด์เอจ) เป็นบริษัทอันดับ 1 ในหมวดธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งในด้านนวัตกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม การประกอบธุรกิจ การบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และการจัดการ

ปี 2560

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

ปี 2559

- รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
- รางวัลองค์กรธุรกิจสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง ประจำปี 2559 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมสนับสนุนโครงการตู้ชื่นใจ เพื่อคนพิการ

ปี 2558

- รางวัลองค์กรธุรกิจสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง ประจำปี 2558 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- รางวัลโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ปี 2558

ปี 2557

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ปี 2556

รางวัลองค์กรธุรกิจสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2556 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปี 2554

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ปี 2553

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 3 ประจำปี 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ปี 2550

รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทยประจำปี 2550


จนถึงปัจจุบัน เรายังคงเดินหน้าเพื่อสร้างความสำเร็จ ไปพร้อมกับ
รอยยิ้มของทุกคน ดังสโลแกน... "เมืองไทยประกันภัย... ยิ้มได้ เมื่อภัยมา"