วิสัยทัศน์

ผู้นำทางธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร คิดสรรสร้าง
เน้นคุณภาพและบริการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจ

  • เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ
  • สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่น่าพอใจ โดยการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีผลกำไร ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มุ่งปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ การให้บริการที่เป็นเลิศ และการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • เป็นองค์กรที่คนใฝ่ฝันอยากเข้ามาร่วมงานด้วย ในอันดับต้นๆ