ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

สิ่งที่รับประกันภัย

  1. สิทธิการเช่าของสถานที่ หรือพื้นที่ในอาคารส่วนที่ผู้เช่าได้ทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่า โดยบริษัทฯ จะรับประกันภัยเฉพาะรายที่มีอายุสัญญาเช่า 5 ปี ขึ้นไป
  2. กรณีที่สัญญาเช่าต่ำกว่า 5 ปี บริษัทฯ จะพิจารณาจากสัญญาเช่าเป็นรายๆไป


ความคุ้มครองมาตรฐาน

  1. ไฟไหม้ รวมทั้งความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากไฟไหม้ เช่น ความเสียหายจากควันไฟ น้ำที่ใช้ดับไฟ
  2. ฟ้าผ่า
  3. การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่ออยู่อาศัย หรือภัยอื่นที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์เกิดแก่สถานที่ที่เช่า และทำให้โครงสร้างส่วนที่ได้รับน้ำหนักของสถานที่เช่าได้รับความเสียหายถึงขนาดไม่สามารถใช้งานได้ เกินกว่าร้อยละห้าสิบและ/หรือถึงขนาดไม่สามารถจะใช้สถานที่เช่าประกอบการใดๆ ได้อีกต่อไป โดยผลของกฎหมายหรือเทศบัญญัติว่าด้วยการนั้น และด้วยเหตุดังกล่าว สัญญาเช่าถูกยกเลิกโดยผู้ให้เช่า หรือต้องสิ้นสุดลงก่อนถึงระยะเวลาซึ่งระบุไว้ในสัญญาเช่า เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัย เสียสิทธิการเช่า


ความคุ้มครองพิเศษที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

ลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยระอุ ภัยจากควัน ภัยทางอากาศ ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ไฟไหม้ป่า แผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากการกระทำป่าเถื่อนและเจตนาร้าย ภัยลูกเห็บ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไปอัตราเบี้ยประกันภัย

ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีที่มีวงเงินกู้กับธนาคาร

  1. จำนวนเงินเอาประกันภัย ปีแรก เท่ากับวงเงินที่ธนาคารต้องการ แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาที่ธนาคารประเมิน
  2. จำนวนเงินเอาประกันภัย ปีต่อๆไป จะลดลงทุกปี โดยคำนวณจาก

จำนวนเงินเอาประกันภัยปีแรก   X   ระยะเวลาเช่าที่เหลือ
ระยะเวลาเช่าทั้งหมด


ตัวอย่าง ธนาคารปล่อยเงินกู้ให้ลูกค้า 80% ของราคาประเมินเท่ากับ 5,000,000 บาท ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 5 ปี
ดังนั้นถ้าสัญญาเช่า 5 ปี ทุนประกันจะเป็นดังนี้
ทุนประกันปีแรก = 5,000,000
ทุนประกันปีที่สอง 5,000,000 X (4/5) = 4,000,000
ทุนประกันปีที่สาม 5,000,000 X (3/5) = 3,000,000
ทุนประกันปีที่สี่ 5,000,000 X (2/5) = 2,000,000
ทุนประกันปีที่ห้า(ปีสุดท้าย) 5,000,000 X (1/5) = 1,000,000กรณีไม่มีวงเงินกู้กับธนาคาร

จำนวนเงินเอาประกันภัย กำหนดจากจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายให้แก่ผู้เช่าตามสัญญาเช่า หรือค่าบริการสำหรับระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่ ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงทุกปี โดยคำนวณจาก

เงินมัดจำค่าเช่า   X   ระยะเวลาเช่าที่เหลือ
ระยะเวลาเช่าทั้งหมด