ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

สิ่งรับประกันภัย

 1. อาคาร ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โกดัง ฯลฯ
 2. ทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร สต็อกสินค้า


ความคุ้มครองมาตรฐาน

 1. ไฟไหม้ รวมภัยไฟป่า รวมทั้งความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากไฟไหม้ เช่น ความเสียหายจากควันไฟ น้ำที่ใช้ดับไฟ แต่ไม่รวมความเสียหายจากแรงระเบิด อันเป็นผลมาจากไฟไหม้
 2. ฟ้าผ่า
 3. การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย


ความคุ้มครองพิเศษที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

ลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยระอุ ภัยจากควัน ภัยลูกเห็บ ภัยทางอากาศ ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ แผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากการกระทำป่าเถื่อนและเจตนาร้าย โดยบริษัทฯจะพิจารณาเป็นรายๆ ไปข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

 1. ผู้เอาประกัน (จะต้องมีส่วนได้เสีย หรือเป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย)
 2. สถานที่ตั้ง และลักษณะการใช้ประกอบการ เช่น ร้านค้า หรือประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ ทุนประกันของแต่ละรายการ เช่น ตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐานและทำเลที่ตั้ง) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักรสต็อกสินค้า ฯลฯ (ต้องตรงตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น)
 3. ระยะเวลาประกันภัย เช่น 1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี
 4. ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง จำนวนชั้น ฝาผนังด้านนอก พื้นชั้นบน โครงหลังคา หลังคา จำนวนหลัง พื้นที่ภายในอาคาร ระยะห่างจากสิ่งปลูกสร้างอื่น


อัตราเบี้ยประกันภัย

ตามอัตราที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มี ระยะเวลาคุ้มครองเกิน 1 ปี ให้คำนวณเบี้ยประกันภัย ดังนี้

 1. ระยะเวลาประกันภัย 2 ปี คิด 175% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี
 2. ระยะเวลาประกันภัย 3 ปี คิด 250% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี

หากมีการสูญเสียหรือเสียหายตามสัญญากรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าสินไหม ซึ่งเป็นผลให้สัญญากรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสิ้นสุดลง ให้คืนเบี้ยประกันภัยตามส่วน ดังนี้

 1. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสิ้นสุดการคุ้มครองปีแรก คืนเบี้ยประกันภัยปีที่สอง และเบี้ยประกันภัยปีที่สาม
 2. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสิ้นสุดการคุ้มครองปีที่สอง คืนเบี้ยประกันภัยปีที่สาม
 3. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญากรมธรรม์ประกันภัยก่อนถึงกำหนด ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น การใช้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่มีระยะเวลาให้ความคุ้มครองเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ให้ใช้สำหรับ ภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยโดยเฉพาะ
 4. ภัยอื่น ๆ ที่มีเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี


ส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงในกรณีที่มีอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เอาประกัน
จะได้รับส่วนลดตามรายการอัตราส่วนลดสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ดังนี้

ประเภทของอุปกรณ์ อัตราส่วนลด
อุปกรณ์สำหรับดับเพลิงซึ่งติดตั้งอยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง
 1. • เครื่องดับเพลิงเคมี
 2. • ท่อดับเพลิงภายในสิ่งปลูกสร้าง
 3. • ม้วนสายสูบหรือหัวท่อดับเพลิงซึ่งมีสายสูบขนาดเล็กติดอยู่
 4. • เครื่องสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้แบบอัตโนมัติ

 1. 2.5 %
 2. 5.0 %
 3. 5.0 %
 4. 2.5 %
อุปกรณ์ดับเพลิงภายนอกสิ่งปลูกสร้าง
 1. • เครื่องดับเพลิงที่ใช้กำลังคนและเคลื่อนที่ได้
 2. • เครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ใช้กำลังเครื่องยนต์เคลื่อนที่ได้หรือติดตั้งประจำที่
 3. • ท่อดับเพลิงรับน้ำจากการประปานครหลวง
 4. • ท่อดับเพลิงที่มีเครื่องสูบน้ำทำงานแบบ Manual
 5. • ท่อดับเพลิงที่มีเครื่องสูบน้ำทำงานแบบ Automatic

 1. 2.5 %
 2. 7.5 %
 3. 5.0 %
 4. 7.5 %
 5. 10.0 %
เครื่องพรมน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติ
ขนาดของพื้นที่สูงสุดแต่ละชั้นที่เหมาะสมต่อระบบเครื่องพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติหัวฉีดทั้งระบบ ซึ่งจะกำหนดดังนี้
สภาพความเสี่ยงภัย ขนาดของพื้นที่ต่อหนึ่งท่อประธาน (Main Pipe)
ต่ำ 4,831 ตารางเมตร
ปานกลาง4,831 ตารางเมตร
สูง2,323 ตารางเมตรตั้งแต่ 25% แต่ไม่เกิน 30%
ตั้งแต่ 30% แต่ไม่เกิน 40%
ตั้งแต่ 40% แต่ไม่เกิน 50%
เครื่องดับเพลิงประเภทอื่น
การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประเภทอื่นๆ ที่มีสถาบันหรือองค์กรรับรองมาตรฐานนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งภายในและภายนอกสิ่งปลูกสร้าง มีส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงได้ไม่เกิน 10%