เปรียบเทียบรายละเอียดความคุ้มครอง Happy Mile Travel
Life Plan Extra Plan
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ ภูมิลำเนา
ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดย อัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง
ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
การสูญเสีย หรือความเสียหายของ กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง
การจี้เครื่องบิน *
การพลาดต่อเที่ยวบิน *
การสูญเสียหรือเสียหายของเงินส่วนตัว   *
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก *
ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน *
ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารเดินทาง

* ไม่คุ้มครองในกลุ่มประเทศ AEC

หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างแสดงการเปรียบเทียบความคุ้มครอง เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการซื้อประกันออนไลน์

พื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล อีเมลติดต่อ
ส่วนขายธุรกิจตัวแทนกรุงเทพและปริมณฑล 1 Agents-bkk-section1@muangthaiinsurance.com
ส่วนขายธุรกิจตัวแทนกรุงเทพและปริมณฑล 2 Agents-bkk-section2@muangthaiinsurance.com
ส่วนขายธุรกิจตัวแทนกรุงเทพและปริมณฑล 3 Agents-bkk-section3@muangthaiinsurance.com
ส่วนตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ Agents-AgentMTL-All-Region@muangthaiinsurance.comพื้นที่ ต่างจังหวัด อีเมลติดต่อ
ส่วนขายธุรกิจตัวแทนภาคตะวันออกและตะวันตก Agents-east-and-west-area@muangthaiinsurance.com
ส่วนขายธุรกิจตัวแทนภาคกลางและภาคเหนือ Agents-middle-and-north-area@muangthaiinsurance.com
ส่วนขายธุรกิจตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Agents-NorthEast-area@muangthaiinsurance.com
ส่วนขายธุรกิจตัวแทนภาคใต้ Agents-south-area@muangthaiinsurance.comสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาในการทำรายการซื้อประกันออนไลน์

แผนกติดต่อ อีเมลติดต่อ
ส่วนโครงการพิเศษ Agent_Ecommerce@muangthaiinsurance.comสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ mti_ecommerce@muangthaiinsurance.com
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.