ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกันความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ.1) จาก อุบัติเหตุทั่วไป รวมฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 300,000 500,000 1,000,000
2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000 250,000 500,000
3. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 7 วัน จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ( 1ครั้งต่อปี ) (รวมการถูกฆาตกรรม / ทำร้ายร่างกาย และการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์) 5,000 10,000 20,000
4. ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป ต่อครั้ง (รวมการถูกฆาตกรรม / ทำร้ายร่างกาย และการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์) 10,000 25,000 50,000
5. ผลประโยชน์คุ้มครองหนี้ค้างชำระ กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการขับขี่ หรือ โดยสาร รถจักรยานยนต์) 300,000 500,000 1,000,000
6. ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ (ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน) 5,000 10,000 20,000
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ 1,800.00 2,800.00 4,500.00