Document

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 16-70 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 80 ปี) คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด โดยไม่ดูวันและเดือนเกิด
  2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต
  3. ไม่รับประกันภัยอาชีพ คนขับรถแท็กซี่ ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และพนักงาน ส่งเอกสารด้วย) รปภ. คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและ คนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง
  4. จำนวนกรมธรรม์สูงสุด ต่อคน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับ
  5. รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

หมายเหตุ : รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย