ประกันภัยโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถยนต์ “เมืองไทย Car Chill”

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. รับประกันภัยสำหรับรถยนต์ที่มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภท
 2. รับประกันภัยเฉพาะ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) รถยนต์บรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ (รหัส 320) และไม่ใช่รถรับจ้างหรือให้เช่า
 3. รับประกันภัยรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี
 4. รถยนต์ 1 คันต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 5. คุ้มครองเฉพาะการใช้รถยนต์ ภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น


ข้อยกเว้นสำคัญ

ไม่คุ้มครองทรัพย์สินต่อไปนี้

 1. เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี
 2. พระเครื่อง โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
 3. ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารทางธุรกิจ หรือเอกสารสำคัญต่าง ๆ
 4. เงินตรา ธนบัตร เช็ค ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เหรียญตรา บัตรเติมเงินโทรศัพท์
 5. วัตถุระเบิด อาวุธต่างๆ
 6. ทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของผู้เอาประกันภัย หรืออยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์
 7. อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่าย รถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้นที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่มีผลบังคับ ณ วันที่เกิดความเสียหาย
 8. เทป ซีดี ดีวีดี