ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล “สบายเป๋า”

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
การโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ คุ้มครองตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดต่อปี 5,000 10,000 20,000
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากรแสตมป์) 99 199 399