ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 3+ คุ้มเว่อร์ เมืองไทย 3+คุ้มเว่อร์
แผน 1 แผน 2 แผน 3
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก      
 1. • ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก (บาท ต่อคน)
 2.   (รวมผู้โดยสารในรถประกัน) (บาท ต่อครั้ง)
 3. • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (บาท ต่อครั้ง)
 1. 500,000

 2. 10,000,000
 3. 1,000,000
 1. 500,000

 2. 10,000,000
 3. 1,000,000
 1. 500,000

 2. 10,000,000
 3. 1,000,000
ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน      
 1. • กรณีชนกับยานพาหนะทางบก** (บาท ต่อครั้ง)
 1. 100,000
 1. 200,000
 1. 300,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย      
 1. • อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท ต่อคน)
 2. • ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท ต่อคน)
 3. • หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท ต่อครั้ง)
 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 200,000
 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 200,000
 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 200,000
 1. • คุ้มครองรถเสียหายจากน้ำท่วม
 2. • คุ้มครองรถเสียหายทั้งคันจากอุบัติเหตุ**
 3. • ชดเชยค่าเดินทางระหว่างนำรถเข้าซ่อมจากอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก ทั้งกรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายถูกและผิด (ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี)
 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 1,000 บาท ต่อครั้ง
 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 1,000 บาท ต่อครั้ง
 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 1,000 บาท ต่อครั้ง
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท) 7,100 7,600 8,100

**โดยยึดราคาตามระบบคำนวณเบี้ยเป็นสำคัญ