ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ.1) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 100,000 100,000 100,000
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (อ.บ.1) (จ่ายเพิ่มจากข้อ 1 อีก) 200,000 200,000 200,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม/ ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา และการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 10,000 10,000 10,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุ ในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย  (ต่อคน/ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 10,000 10,000 10,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 10,000 10,000 10,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครองรถจักรยานเสียหายสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย 15,000 25,000 35,000
ผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุ (สูงสุด 30 วัน / ครั้ง) 500 500 500
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท) 1,388 1,588 1,788