Document

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. อายุ : ผู้เอาประกันภัยหลัก (บิดา หรือมารดา) อายุ 20-70 ปี ผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุตรอายุ 5-20 ปี คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด
  2. ผู้เอาประกันต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
  3. ไม่รับประกันภัยอาชีพ คนขับรถแท็กซี่ ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) รปภ. คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง
  4. จำนวนกรมธรรม์สูงสุดต่อคน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับ
  5. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

หมายเหตุ : รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย