ความคุ้มครอง

คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อ อาคาร ทรัพย์สินภายใน
อาคาร สต็อกสินค้า เครื่องจักรที่ทำประกันภัยจากสาเหตุดังนี้
ทุนประกันภัย
5 แสน – 4.9 ล้าน
ทุนประกันภัย
5.0 – 9.9 ล้าน
ทุนประกันภัย
10.0 – 14.9 ล้าน
ทุนประกันภัย
15.0 – 20.0 ล้าน
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด การถูกชนโดยยานพาหนะหรือ อากาศยาน ภัยจากควัน และภัยเนื่องจากน้ำ จ่ายตามจริง* จ่ายตามจริง* จ่ายตามจริง* จ่ายตามจริง*
ภัยนัดหยุดงาน การจลาจล และการกระทำอันมีเจตนาร้าย(ยกเว้น การกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) 100,000 100,000 100,000 100,000
ภัยจากน้ำท่วม ลมพายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือ คลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ รวมกันทุกภัยไม่เกิน 200,000 บาท
สูงสุดภัยละ 50,000 บาท
รวมกันทุกภัยไม่เกิน 400,000 บาท
สูงสุดภัยละ 100,000 บาท
รวมกันทุกภัยไม่เกิน 600,000 บาท
สูงสุดภัยละ 150,000 บาท
รวมกันทุกภัยไม่เกิน 800,000 บาท
สูงสุดภัยละ 200,000 บาท
อุบัติเหตุต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นกรมธรรม์ 50,000 100,000 150,000 200,000
ภัยความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 50,000 100,000 150,000 200,000
ภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 50,000 100,000 150,000 200,000
ภัยต่อกระจก (ที่ติดตั้งถาวร) เสียหายจากอุบัติเหตุ 50,000 100,000 150,000 200,000

*จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Call Center 1484