ประกันสุขภาพ เมืองไทยเติมสิทธิ์

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน)ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 1 ล้าน 3 ล้าน 5 ล้าน 10 ล้าน
1.1 ผลประโยชน์ กรณีผู้ป่วยใน
หมวด 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน)ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 365 วัน) 7,000 10,000 12,000 15,000
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) : ผู้ป่วยวิกฤต (ICU) (สูงสุด 15 วัน) จ่ายตามจริง
หมวด 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย จ่ายตามจริง
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน
หมวด 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
หมวด 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ จ่ายตามจริง
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์ การผ่าตัดและหัตถการ
4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
หมวด 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) จ่ายตามจริง
1.2 ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวด 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัว เป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน..30.. วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จ่ายตามจริง
ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง
6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็น ผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
หมวด 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
หมวด 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
หมวด 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 100,000 300,000 500,000 1,000,000
หมวด 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 100,000 300,000 500,000 1,000,000
หมวด 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 100,000 300,000 500,000 1,000,000
หมวด 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง
หมวด 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) จ่ายตามจริง
การมีส่วนร่วมจ่าย
ความรับผิดส่วนแรก (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 20,000 / 50,000 / 100,000
2. ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) (รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 100,000 100,000 100,000 100,000


ช่วงอายุ (ปี) แผน 1
(ทุน 1,000,000 บาท)
แผน 2
(ทุน 3,000,000 บาท)
แผน 3
(ทุน 5,000,000 บาท)
แผน 4
(ทุน 10,000,000 บาท)
ความรับผิดส่วนแรก ความรับผิดส่วนแรก ความรับผิดส่วนแรก ความรับผิดส่วนแรก
20,000 50,000 20,000 50,000 100,000 20,000 50,000 100,000 20,000 50,000 100,000
11 – 15 9,905 8,100 10,376 8,486 3,346 11,616 10,282 3,688 12,743 10,677 3,827
16 - 20 9,431 7,985 9,903 8,384 2,503 11,323 9,389 2,773 12,269 10,216 3,015
21 - 25 10,557 9,531 10,954 9,889 3,331 12,576 11,406 3,748 14,088 12,778 3,998
26 - 30 11,826 10,704 13,074 11,367 4,554 14,262 12,724 4,921 15,749 14,477 5,367
31 - 35 12,189 11,090 13,248 12,156 4,748 14,427 12,894 5,266 17,395 15,550 6,053
36 - 40 13,623 11,476 15,216 12,946 5,724 16,486 14,544 6,179 19,637 17,647 7,137
41 - 45 14,174 11,960 16,122 13,075 5,894 18,742 14,907 6,686 21,281 18,500 7,902
46 - 50 17,081 14,777 20,357 17,138 7,939 22,052 18,353 8,558 25,920 22,137 9,830
51 - 55 20,706 16,996 21,818 17,908 9,759 26,619 22,292 11,456 33,230 29,209 14,294
56 - 60 29,236 23,941 32,881 29,480 15,948 35,939 32,535 17,482 46,136 38,656 20,428
61 - 65 37,671 33,787 42,648 38,251 19,349 46,459 39,928 20,047 59,131 46,672 25,424
66 - 70 56,172 51,337 64,166 56,867 31,069 76,224 64,900 35,045 96,132 72,382 42,625
71 - 75 66,531 57,865 78,922 64,303 38,635 91,805 71,389 42,644 109,686 78,885 50,940
76 - 80 73,931 65,668 85,219 70,664 45,196 103,916 81,642 52,449 121,920 92,479 59,931


ความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติม
ผู้ป่วยนอก แผน 1 แผน 2 แผน 3
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) 1,000 1,500 2,000
ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี
แผน 1 แผน 2 แผน 3
11 - 20 8,456 11,843 15,789
21 – 30 4,624 6,936 9,248
31 - 40 5,079 7,542 9,948
41 - 50 6,505 9,811 13,004
51 - 60 8,235 12,013 16,680
61 – 65 9,013 13,274 17,639
66 – 70 9,971 14,802 19,529
71 – 75 10,470 15,542 20,506
76 – 80 10,992 16,319 21,531