10 ปี อาสากล้าใหม่เมืองไทยประกันภัย

26
Jun, 23
891
0 Like

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย โดยตระหนักว่าสิ่งสำคัญของการเริ่มต้นเพื่อช่วยเหลือสังคม คือ การสร้างคนดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้สนับสนุนให้พนักงานในทุกระดับ เป็นผู้มีจิตอาสา ปลูกฝังค่านิยมให้มีความเป็นผู้ให้ แบ่งปัน มีน้ำใจ มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ในฐานะบริษัทประกันวินาศภัย บทบาทหน้าที่สำคัญของพนักงาน คือ การช่วยแบ่งเบาภาระของทุกคนในยามเกิดภัย พร้อมกับมีส่วนช่วยเหลือสังคมให้มีความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ ตามสโลแกนของบริษัทฯยิ้มได้ เมื่อภัยมา 

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เมืองไทยประกันภัย ได้จัดโครงการอาสากล้าใหม่ เมืองไทยประกันภัย ด้วยการสนับสนุนให้พนักงานใหม่ทุกระดับ รวมกลุ่มกันออกไปทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งได้มีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภาวการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบัน เพื่อสร้างสังคมที่มีรอยยิ้มและความสุข อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน และที่สำคัญเป็นการปลูกฝังการทำงานจิตอาสาให้กับพนักงาน เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติของการเป็นผู้ให้ การแบ่งปันกับสังคมส่งผลต่อการที่พนักงานจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมได้เช่นเดียวกัน  

ปัจจุบันมีพนักงานบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการอาสากล้าใหม่เมืองไทยประกันภัยแล้วกว่า 76 รุ่น รวมมีอาสากล้าใหม่จำนวนกว่า 1,500 คน ด้วยกันที่มาร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ไปด้วยกัน และเรายังมุ่งหวังที่จะขยายเครือข่ายอาสากล้าใหม่นี้ เข้าไปในทุกๆ ชุมชนของสังคม เพื่อให้คนไทยได้มีส่วนร่วมในการดูแลซึ่งกันและกัน เป็นเครือข่ายอาสากล้าใหม่เมืองไทยที่สร้างรอยยิ้มและความสุข ให้คนไทยทุกคนต่อไป


แอดมิน  กล่องเพลง...
Inspired by


TAGS: 
อาสากล้าใหม่
เมืองไทยประกันภัย
"เพราะแรงบันดาลใจ คือ ชีวิต"
เพื่อแบ่งปันความรู้สึกของคุณ ผ่านตัวอักษรเพียง เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

บทความที่น่าสนใจ