01
05
คุณพึงพอใจในสุขภาพของคุณมากน้อยแค่ไหน ?
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด