คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารคนสำคัญที่มีส่วนช่วยในการผลักดันบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ และให้บริการอย่างมืออาชีพเพื่อเป็นหนึ่งในใจผู้บริโภคทุกกลุ่ม เราดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้นเราจะเติบโตอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ด้วยพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นของลูกค้าคู่ค้า และสาธารณชนยืนหยัดเป็นองค์กรที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือไว้วางใจ และอบอุ่นใจในทุกกรณี

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

ประธานกรรมการ

 • นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์

  รองประธานกรรมการ

 • นางนวลพรรณ ล่ำซำ

  กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  และกรรมการคณะอำนวยการบริหาร

 • นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ

  กรรมการ และประธานคณะอำนวยการบริหาร

 • นายสาระ ล่ำซำ

  กรรมการ และกรรมการคณะอำนวยการบริหาร

 • นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 • นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม

  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

 • นายคิม ชี ยิป

  กรรมการ

 • นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

  กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการ
  ความเสี่ยง และกรรมการคณะอำนวยการบริหาร

 • นางปุณฑริกา ใบเงิน

  กรรมการ กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการบริหาร

 • นายพิลาศ พันธโกศล

  กรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

 • นายกฤษฎา ล่ำซำ

  กรรมการ

 • นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด
  แวน แคมเพน

  กรรมการ

 • นายประเวช องอาจสิทธิกุล

  กรรมการอิสระ

 • นางสาว สุพัชนา พัฒน์พงศ์พานิช

  กรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการสรรหา
  และกำหนดค่าตอบแทน