Career

Join us! Be part of our MTI family and grow together.

Job application form

Only .doc or .pdf<br>size less than 10 mb

Internal Audit Manager (1 Positions)

Work

  1. กำหนดแผนงานตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ประกอบการจัดทำแนวทางการตรวจสอบ

  2. วางแผนงานและเตรียมงานตรวจสอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานตรวจ แก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

  3. ประเมินและสอบทานการควบคุมภายใน วิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงจากสิ่งที่ตรวจสอบพบ รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบผลการตรวจสอบ

  4. สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบพร้อมจัดทำเอกสารประกอบการรายงาน และติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยงานที่รับตรวจ

  5. ให้คำแนะนำปรึกษาและให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในและฝ่ายบริหาร

Requirement

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการบัญชี

  2. มีทักษาะและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 5 ปีขึ้นไป

  3. มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ

  4. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด (บางครั้งคราว) ได้

  5. สามารถใช้  Word, Excel, Power Point ได้ดี

APPLY NOW
Nurse Claim Assessor/พยาบาลพิจารณาสินไหม (5 Positions)

Work

  • อ่านและสรุปประวัติการรักษาทั้งกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล  ทุพพลภาพ และสูญเสียชีวิต
  • ให้คำปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของทางการแพทย์
  • เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมพิจารณารับประกันภัยอุบัติและสุขภาพในด้านของการแพทย์
  •  เข้าชี้แจงคปภ.กรณีลูกค้าร้องเรียนในประเด็นการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมเกี่ยวกับประเด็นทางการแพทย์
  • ติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาลต่าง ๆ  แล้วแต่กรณีที่ต้องขอข้อมูลหรือประสานงานอื่น ๆ
  • ตรวจเช็คประกันร่วม  รวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบประกันร่วม
  • ดูแลงานทางด้าน Fax Claim หากบริษัทฯ มีการนำระบบเข้ามาดำเนินการในการพิจารณาเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้ารับการรักษา
  • เป็นที่ปรึกษาหรือร่วมชี้แจงรายละเอียดและแก้ปัญหาข้อร้องเรียนกรณีลูกค้าที่ไม่เข้าใจถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุ  โรค ในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม (ค่ารักษาและเสียชีวิต)
  • ให้ความรู้  ถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะในการสอนเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจในเรื่องโรครวมถึงการอ่านประวัติการรักษา
  • เป็นที่ปรึกษากรณีพิสูจน์เกี่ยวกับเอกสารเคลมค่ารักษาพยาบาลและกรณีเสียชีวิต
  • ตรวจสอบ Case  Fax  Claim 100% และตรวจสอบผลการดำเนินการพิจารณา fax  claim ของ Outsource ได้
  • ตรวจสอบ file และข้อมูลการพิจารณาสินไหม และเตรียม soft file เพื่อส่งเรียกเก็บประกันต่อ

Requirement

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาพยาบาลศาสตร์  นิติวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
  • มีประสบการณ์ด้านพิจารณาสินไหมทดแทน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
  • มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพการพยาบาลเฉพาะทางเป็นอย่างดี
  • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน เข้ากะได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
  • มีใจรักงานบริการ
APPLY NOW
Business Analyst (Project IFRS17) (1 Positions)

Work

  • Analyzing, designing and recommends to-be business processes to improve and support business activities.
  • Facilitating meetings between internal stakeholder as well as external parties, vendor to gather requirements and explore potential solutions.
  • Creating business requirements document, workflow and processes and communicates these requirements by constructing conceptual solution end-to end process.
  • Providing input into for development team for modifying system, to meet requirement needs
  • Creating test scenarios and develops test plans to be used in testing the business applications in order to verify requirements are incorporated into the system
  • Providing test result report and analyzing testing results in all phases.
  • Assisting in coordinating with others business analyst and provide support to other team members.
  • Participating in technical reviews if needed to ensure 'intent of change' is carried out through the entire project.
  • Performing application training.
  • Assisting in providing effort estimation for project tasks.
  • Assisting with developing the methods and procedures required to identify whether current business goals and objectives meet organizational needs

Requirement

  • Bachelor’s Degree of Information Technology or related field
  • Excellent interpersonal and analytical skills.
  • Excellent oral and written communication skills in English and Thai
  • Experience in BA role 5 years or more ( background in Non-Life Insurance is be a plus)
  • Experience in working on front end business applications with complex workflows
  • Experience in project implementation Core system or IFRS17.
  • Experience working in consulting environment a plus
APPLY NOW
Accounting Officer (2 Positions)

Work

  • รับผิดชอบการตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
  • ตรวจสอบรายงานการกระทบยอดคงเหลือ
  • การติดตามการรับ-จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมของงานรับประกันภัยต่อเฉพาะรายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีคุณภาพและเป็นไปตามแผนงานหรือแนวทางที่กำหนด
  • ติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

Requirement

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชีการเงินหรือบัญชีบริหาร
  • มีประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้มาตราฐานด้านบัญชีและด้านประกันภัย
  • มีทักษะในการใช้ระบบ ERP
  • สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา และคิดอย่างเป็นระบบได้
  • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
APPLY NOW
Actuarial (Pricing ,Valuation) (5 Positions)

Work

  • ดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การจัดทำประกันภัยต่อ และการประเมินความเสี่ยง
  • คำนวณเงินสำรองประกันภัยและจัดทำรายงานความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย พร้อมรายงานผลการรับประกันภัยให้กับผู้บริหาร
  • ตรวจสอบงานคณิตศาสตร์ประกันภัยในด้านต่างๆให้เป็นตามหลักการของ คปภ.
  • นำเสนอพร้อมให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัยต่อสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

Requirement

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
  • มีประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างน้อย 2 ปี (ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน และการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
APPLY NOW
Sales Executive (5 Positions)

Work

  เปิดรับสมัครด่วน ! 


  เรากำลังมองหาพนักงานขาย ร่วมงานกันกับ มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ ????


  เชิญมาร่วมงานด้วยกัน รับประกันความสนุก !


  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย และยืนหยัดคู่สังคมไทยมากว่า 90 ปี โดยสาขากว่า 22 สาขาทั่วประเทศ และยังมุ่งมั่นขยายกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ อย่างทั่วถึง ดูแลให้ผู้บริโภคมีความอุ่นใจ และพร้อมก้าวไปกับเมืองไทยประกันภัยด้วยกัน


  ลักษณะงานและความรับผิดชอบ

  • พนักงานประจำ (ทำงานที่ออฟฟิศและสามารถออกไปพบลูกค้าได้)
  • มีทักษะในการสื่อสาร และใจรักในงานขาย งานบริการ และการตลาด
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อย ลูกค้าองค์กร และพันธมิตรการขายได้
  • ต่อยอดสร้าง connection กับลูกค้าเก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
  • สามารถทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด
  • ค้นหาข้อมูลลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อเข้าพบและเข้านำเสนอขาย
  • พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Requirement

  คุณสมบัติ

  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ (จ.ชลบุรี , จ.นครปฐม , จ.อยุธยา และ จ.สมุทรสาคร) (5 Positions)

Work

  • ให้บริการออกตรวจสอบอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อประเมินความเสียหายเบื้องต้นและให้คำแนะนำขั้นตอนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
  • บันทึกข้อมูลจากการตรวจสอบอุบัติเหตุให้ถูกต้อง
  • ดำเนินการทางด้านสินไหมให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ


  สวัสดิการ

  - พนักงานประจำ

  - รายได้ดี (เงินเดือน +ค่าออกตรวจสอบอุบัติเหตุ + รายได้อื่นๆ)

  - ปรับเงินเดือนประจำปี

  - โบนัสตามผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการ

  - โทรศัพท์มือถือ + ซิมการ์ด

  - ประกันสังคม

  - ประกันชีวิต

  - ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)

  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  - เงินสงเคราะห์พนักงาน

  - ประกันรถ ชั้น 1 (รถจักรยานยนต์)

  - ประกันอุบัติเหตุ

Requirement

  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
  • มีทักษะทางด้านการสื่อสาร
  • มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต
  • มีใจรักในงานบริการ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และรักการปฏิบัติงานบนท้องถนน
  • มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีรถจักรยานยนต์ และใบอนุญาตขับขี่
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุและบริการลูกค้า (5 Positions)

Work

  • รับแจ้งอุบัติเหตุจากลูกค้า
  • ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
  • ให้ความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน แจ้งศูนย์บริการให้กับลูกค้า


  * ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ หยุด 2 วัน (ไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์ เป็นกะหมุนเวียน)

Requirement

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีทักษะในการสื่อสาร และการติดต่อประสานงาน
  • มีมนุษย์สัมพันธ์และมีใจรักในการบริการ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านการรับแจ้งอุบัติเหตุจะพิจารณาเป็นพิเศษ
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ (Motor) (10 Positions)

Work

  • พิจารณาการรับประกัน และกำหนดอัตราดอกเบี้ยฯ พร้อมจัดทำหนังสือเสนอราคา
  • พิจารณารับประกัน ใบคำขอรายใหม่ และรายต่ออายุ
  • คีย์กรมธรรม์ จัดออกกรมธรรม์ และสลักหลังกรมธรรม์
  • พิจารณาฯ และออกใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์
  • ให้คำปรึกษา แนะนำให้กับตัวแทนและลูกค้า

Requirement

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ประกันภัย
  • มีประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันรถยนต์  1-4 ปี
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
APPLY NOW
(C# . NET) Programmer (2 Positions)

Work

  • Develop digital solutions for mobile and web applications
  • Work as part of an Agile software development team
  • Contribute to the technology architecture and design for Digital solutions
  • Actively participate in Agile delivery processes, including planning and estimation
  • Review and contribute to technical standards for Digital solutions including software coding standards and testing practices
  • Develop solutions to align with Digital technology roadmaps
  • Maintain automated test frameworks
  • Identify emerging trends and innovations that can be adopted to benefit members and employers
  • Collaborate with the security team to ensure that Digital services delivered meet the highest technology security standards
  • Provide third-level support for Digital services and maintain an ongoing knowledge base to assist with efficient issue resolution
  • Perform code reviews of software developed either internally or through partner organizations
  • Identify and implement continuous improvement opportunities
  • Perform other duties as directed

Requirement

   Qualifications:

  • Bachelor’s Degree in Computer Science, Engineering or related field
  • Have a Scrum Master or other recognized Agile certification is advantage
  • At least 3-5 years experience working in similar technical roles for Digital solutions Desirable Experience

  Technical Skill Requirement:

  • Programming language : Angular, .NET Core 2.0+ (Web API) ,ASP.NET C# (MVC, Web-Forms),Web Service (REST, SOAP, Web API)
  • Mobile Language : Swift (iOS), Kotlin (Android), React, React Native
  • Database Environment : SQL Server,MySQL,Non-Structure DB ,Phyton
APPLY NOW