Career

Join us! Be part of our MTI family and grow together.

Job application form

Only .doc or .pdf<br>size less than 10 mb

นักศึกษาฝึกงาน (10 Positions)

Work

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ยินดีรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ในสาขาวิชาต่างๆ


  โดยมีกำหนดการฝึกงานดังนี้
 • ช่วงเดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562 ด
 • ช่วงเดือน มิถุนายน 2562 ถึง กรกฎาคม 2562
 • **ระยะเวลาการฝึกงานสามารถยืดหยุ่นได้ตามที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยกำหนด

Requirement

  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สาขา สถิติประกันภัยหรือคณิตศาสตร์ประกันภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ การตลาด สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงาน
  2. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  3. มีความสนใจเรียนรู้งานทางด้านธุรกิจประกันภัย
  4. มีทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
  5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
  6. มีทัศนคติที่ดี
APPLY NOW
Data Engineer Job Description (1 Positions)

Work

  • Objective of the job
  • Turning data into information, information into insight and insight into business decisions to deliver business improvement performance. the principal activities of this role are: Data analysts will develop analysis and reporting capabilities Interpreting data, analyzing results using statistical techniques and providing ongoing reports Developing and implementing databases, data ETL processes, data analytics and other strategies that optimize statistical efficiency and quality Acquiring data from multiple data sources and maintaining access and updates to data systems
  • Responsibilities
  • Design, build and deploy effective SSIS packages- Implement stored procedures and effectively query a database- Identify and fix the problem when ETL causing the delay or failure- Ensure the best possible performance and quality in the packages- Create ad-hoc report using SSRS- Able to conduct data cleansing routines ensuring data integrity is systematically maintained at all time. - Aggregate data set from multiple data source with cleansing rule for data integrity- Monitor performance and quality control plans to identify and implement Improvements- Able to use Data visualize tool such as Tableau or QlikView- Able to solve analytical problem with incomplete data set- Interpret Data, analyze results using Statistical techniques and provide ongoing reports- Develop basic analytic models

Requirement

  1. Numerate Degree holder in Statistics / Mathematics / OR / Econometrics / Computer Science or other relevant fields
  2. 2-3 years’ hands-on modelling and ETL experience
  3. Proven working experience as a data analyst or business data analyst
  4. Strong analytical skills with the ability to collect, organize, analyse, and disseminate significant amounts of information with attention to detail and accuracy
  5. Strong knowledge of and experience with analysis and reporting packages (such as: Tableau, SAS, SQL, R Shiny, Spotfire, Business Objects, etc)
  6. Experience of working with large data sources
  7. Strong communication and presentation skills
APPLY NOW
วิทยากรฝึกอบรม (1 Positions)

Work

  • ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรของ คปภ. และหลักสูตรตามมาตรฐานที่กำหนด
  • ดำเนินการจัดฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย
  • สร้างทัศนคติที่ดี เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามแผนงาน
  • รวบรวม ติดตาม สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการจัดฝึกอบรมและประเมินผลการฝึกอบรม

Requirement

  1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอ
  4. มีทักษะการเป็นผู้นำ
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Power Point / Presentation)
  6. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  7. ผ่านงานวิทยากรจำนวนผู้เข้าอบรม 100 คนขึ้นไป
  8. หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรในธุรกิจประกันชีวิต/ประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
APPLY NOW
VP / AVP of Digital & Innovation Strategy (1 Positions)

Work

  • Be responsible for developing digital transformation strategy and define the corporate value proposition, product features, and economics of the products
  • Coordinate the implementation of the digital strategy to achieve target timeline
  • Lead a team of Digital and Innovation Department and collaborate for delivering results
  • Design customer journey and experience roadmap
  • Offer thought leadership on Targeted Operating Model (T.O.M.) design and implementation
  • Initiate Agile transformation for involved business functions
  • Create new business model opportunities
  • Drive digital transformation strategy for corporate target achievement
  • Collaborate with related parties for change management
  • Design curriculum of digital knowledge as digital literacy project to all staff
  • Support projects related digital for delivering results
  • Support and coordinate the new business model opportunities

Requirement

  • Master Degree or Doctor of Philosophy Degree in Industrial Engineer, Technoprenuership and Innovation Management, Innovation Management, Information Technology and Computer Management, or Computer Engineer.
   Experience VP 7-10 years and AVP 3-5 years in
  • Prior experience developing a digital strategy and vision, including digital journey mapping, leading change and collaborating with a variety of business, technology and creative partners.
  • Superior communication skills and a proven track record of building and developing relationships with senior leadership as well as technology and business teams.
  • Able to positively lead change through ideation and diffuse conflict with professionalism.
  • IT Project Management; Business Process Re-engineering project, Innovation project,
  • Co-founder of Application start-up
  • Business Analysis, Design Thinking Project and Innovator in start-up,
  • New Product and New Service Process Development project,
  • B2B or B2C e-Commerce in variety of business

  Skill

  • Creative thinking
  • Dynamic
  • Challenging
  • Flexibility to Change
  • Multi Disciplinary skills

APPLY NOW
ผู้บริหารส่วนประกันภัยอุบัติเหตุ (1 Positions)

Work

  • ดูแลและบริหารงานด้านการพิจารณารับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันภัยสุขภาพจากช่องทางการขายต่างๆ
  • บริหารจัดการด้านการกระจายความเสี่ยง การจัดทำประกันภัยต่อ พร้อมกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพได้อย่างเหมาะสมภายใต้นโยบายบริษัท
  • ควบคุมและวิเคราะห์ผลการรับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
  • ควบคุมและบริหารจัดการด้านการออกกรมธรรม์ของทีมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
  • บริหาร ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้

Requirement

  • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ 5-7 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทักษะในด้านการบริหาร (Management Competency)
APPLY NOW
Programmer (2 Positions)

Work

  • รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Web Application , Window Application เพื่อสนับสนุน , เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
  • ดูแล แก้ไข โปรแกรม และให้คำแนะนำกับผู้ใช้งาน

Requirement

  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปีด้านพัฒนาระบบงาน
  • มีความรู้และความชำนาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้โปรแกรม C# , Vitual Studio , PHP , .NET
  • OS : Windows 7, และ/หรือ Linux
  • Database : SQL และหรือ ORACLE
APPLY NOW