Career

Join us! Be part of our MTI family and grow together.

Job application form

Only .doc or .pdf<br>size less than 10 mb

เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจจ่าย (1 Positions)

Work

  • ตรวจสอบการบันทึกรายการ ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย 
  • ตรวจทานรายการรับ – จ่าย ประกันภัยต่อ รายละเอียดสำหรับวิเคราะห์อายุลูกหนี้งานประกันภัยต่อ เพื่อการประกอบการรายงานการเงินต่อ คปภ.
  • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคา

Requirement

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี 
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี
  • หากมีประสบการณ์งานบัญชีจากธุรกิจประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่ส่วนพันธมิตรธุรกิจรถยนต์ (2 Positions)

Work


  • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ (Dealer)
  • จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย รวมถึงการกระตุ้นยอดขาย
  • ส่งเสริมและพัฒนาผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ (Dealer) ในทักษะด้านการขาย การตลาดรวมถึงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
  • ดูแลและบริหารจัดการ สิทธิประโยชน์ตาม Campaign ต่างๆระหว่างหน่วยงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงที่มีร่วมกับพันธมิตรผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ (Dealer)
  • ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการขาย และยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Requirement


  • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับระปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  •  มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายในธุรกิจประกันภัย อย่างน้อย 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  •  มีทักษะการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
  •  มีทักษะความเป็นผู้นำ
  •  สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้ดี
  •  มีใบขับขี่ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

   ***ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเรียนรู้งาน***

APPLY NOW
Programmer (2 Positions)

Work

  • รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Web Application , Window Application เพื่อสนับสนุน , เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
  • ดูแล แก้ไข โปรแกรม และให้คำแนะนำกับผู้ใช้งาน

Requirement

  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และความชำนาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้โปรแกรม C# , Net, ASP.Net, PHP, MVC, Rest & Soap API
  • OS : Windows 7, และ/หรือ Linux
  • Database : SQL และหรือ ORACLE
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
APPLY NOW