Career

Join us! Be part of our MTI family and grow together.

Job application form

Only .doc or .pdf<br>size less than 10 mb

เจ้าหน้าที่ส่วนพันธมิตรธุรกิจรถยนต์ภูมิภาค (2 Positions)

Work

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ (Dealer)

  • จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย รวมถึงการกระตุ้นยอดขาย

  • ส่งเสริมและพัฒนาผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ (Dealer) ในทักษะด้านการขาย การตลาดรวมถึงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

  • ดูแลและบริหารจัดการ สิทธิประโยชน์ตาม Campaign ต่างๆระหว่างหน่วยงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงที่มีร่วมกับพันธมิตรผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ (Dealer)

  • ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการขาย และยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Requirement

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

  • จบการศึกษาระดับระปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายในธุรกิจประกันภัย อย่างน้อย 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาต่อรอง

  • มีทักษะความเป็นผู้นำ

  • สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้ดี

  • มีใบขับขี่ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

   ***ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเรียนรู้งาน***

APPLY NOW
พยาบาลพิจารณาสินไหม PA (5 Positions)

Work

  • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์
  •  มีประสบการณ์ตรงในการพิจารณาสินไหม PA และ Fax Claim ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  •  มีความเข้าใจในความคุ้มครองกรมธรรม์ PA
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี
  • สามารถอ่านประวัติ รายละเอียด การรักษาได้
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft ได้เป็นอย่างดี

Requirement

  • การให้คำปรึกษากับทางโรงพยาบาล เกี่ยวกับการรักษาและการใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์
  • อ่านประวัติการรักษา พิจารณาความคุ้มครองตามกรมธรรม์
  • บันทึกข้อมูลการพิจารณาสินไหมในระบบงาน
  • การอธิบายเงื่อนไขความคุ้มครอง ตลอดจนตอบคำถามต่าง ๆ 
  • ดำเนินการจ่ายค่าสินไหม และสรุปการจ่ายค่าสินไหมรายวัน
  • ในกรณีที่ที่มีการร้องเรียน เช่น ค.ป.ภ. สามารถเข้าชี้แจงได้ 
  • สรุปและจัดทำข้อมูลสถิติ
APPLY NOW
จนท.ตรวจสอบภายใน (1 Positions)

Work

  • กำหนดแผนงานตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ประกอบการจัดทำแนวทางการตรวจสอบ
  • วางแผนงานและเตรียมงานตรวจสอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานตรวจ แก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  • ประเมินและสอบทานการตวบคุมภายใน วิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงจากสิ่งที่ตรวจสอบพบ รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบผลการตรวจสอบ
  • สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบพร้อมจัดทำเอกสารประกอบการรายงาน และติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยงานที่รับตรวจ
  • ให้คำแนะนำปรึกษาและให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในและฝ่ายบริหาร

Requirement

  1. เพศชาย / หญิง อายุ 28-35 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการบัญชี
  3. มีทักษาะและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 5 ปีขึ้นไป
  4. มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ
  5. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด (บางครั้งคราว) ได้
  6. สามารถใช้  Word, Excel, Power Point ได้ดี
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่สินไหมประกันภัยทั่วไป (2 Positions)

Work

  • มีความรู้ ความเข้าใจในกรมธรรม์ประกันภัยประเภท Non-Motor
  • เจรจาต่อรอง การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  • ทำเอกสารจ่ายค่าสินไหม รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Requirement

  • ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์งานด้านสินไหมประกันภัย 1-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้ Microsoft office ได้ดี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีใจรักงานบริการ
  • มีความละเอียดรอบคอบ
APPLY NOW
Call Center (2 Positions)

Work

  • ให้บริการรับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาติดต่อ-สอบถาม
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
  • ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ

Requirement

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
  • หากมีความรู้ในด้านการประกันภัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
APPLY NOW
Programmer (2 Positions)

Work

  • รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Web Application , Window Application เพื่อสนับสนุน , เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
  • ดูแล แก้ไข โปรแกรม และให้คำแนะนำกับผู้ใช้งาน

Requirement

  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปีด้านพัฒนาระบบงาน
  • มีความรู้และความชำนาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้โปรแกรม C# , Net, ASP.Net, PHP, MVC, Rest & Soap API
  • OS : Windows 7, และ/หรือ Linux
  • Database : SQL และหรือ ORACLE
APPLY NOW