Career

Join us! Be part of our MTI family and grow together.

Job application form

Only .doc or .pdf<br>size less than 10 mb

วิทยากรฝึกอบรม (1 Positions)

Work

  • ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรของ คปภ. และหลักสูตรตามมาตรฐานที่กำหนด
  • ดำเนินการจัดฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย
  • สร้างทัศนคติที่ดี เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามแผนงาน
  • รวบรวม ติดตาม สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการจัดฝึกอบรมและประเมินผลการฝึกอบรม

Requirement

  1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอ
  4. มีทักษะการเป็นผู้นำ
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Power Point / Presentation)
  6. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  7. ผ่านงานวิทยากรจำนวนผู้เข้าอบรม 100 คนขึ้นไป
  8. หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรในธุรกิจประกันชีวิต/ประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่สินไหมประกันภัยทั่วไป (2 Positions)

Work

  • มีความรู้ ความเข้าใจในกรมธรรม์ประกันภัยประเภท Non-Motor
  • เจรจาต่อรอง การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  • ทำเอกสารจ่ายค่าสินไหม รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Requirement

  • ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์งานด้านสินไหมประกันภัย 1-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้ Microsoft office ได้ดี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีใจรักงานบริการ
  • มีความละเอียดรอบคอบ
APPLY NOW
Call Center (1 Positions)

Work

  • ให้บริการรับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาติดต่อ-สอบถาม
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
  • ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ

Requirement

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
  • หากมีความรู้ในด้านการประกันภัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
APPLY NOW
Programmer (2 Positions)

Work

  • รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Web Application , Window Application เพื่อสนับสนุน , เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
  • ดูแล แก้ไข โปรแกรม และให้คำแนะนำกับผู้ใช้งาน

Requirement

  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปีด้านพัฒนาระบบงาน
  • มีความรู้และความชำนาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้โปรแกรม C# , Vitual Studio , PHP , .NET
  • OS : Windows 7, และ/หรือ Linux
  • Database : SQL และหรือ ORACLE
APPLY NOW