Career

Join us! Be part of our MTI family and grow together.

Job application form

Only .doc or .pdf<br>size less than 10 mb

เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย (Non Motor) (4 Positions)

Work

  รายละเอียดงาน

  1. ดูแลการจัดการด้านการออกเอกสารทั้งในส่วนของกรมธรรม์ สลักหลัง และเอกสารแนบต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
  2. ดูแลการจัดเก็บเอกสาร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมต่อการใช้งาน
  3. ตรวจสอบทุนประกันภัย การกระจุกตัวของภัย การจัดสรรประกันภัยต่อให้เหมาะสม ตรงตามนโยบายการรับประกันภัย
  4. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของงานให้เรียบร้อยก่อนการออกกรมธรรม์ สลักหลัง
  5. ให้คำแนะนำและอธิบายความคุ้มครองเบื้องต้นตามมาตรฐานกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท
  6. ทำการสรุปข้อมูลวิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน

Requirement

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ทำงาน ความรู้ เกี่ยวกับประกันภัย Non Motor เช่น ประกันภัยทรัพย์สิน, ผลิตภัณฑ์พิเศษ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3- 5 ปี
  3. มีความละเอียดรอบคอบ
  4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Work, Excel, Power Point ได้ในระดับดี

       APPLY NOW
       Nurse Claim Assessor/พยาบาลพิจารณาสินไหม (5 Positions)

       Work

        • อ่านและสรุปประวัติการรักษาทั้งกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล  ทุพพลภาพ และสูญเสียชีวิต
        • ให้คำปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของทางการแพทย์
        • เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมพิจารณารับประกันภัยอุบัติและสุขภาพในด้านของการแพทย์
        •  เข้าชี้แจงคปภ.กรณีลูกค้าร้องเรียนในประเด็นการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมเกี่ยวกับประเด็นทางการแพทย์
        • ติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาลต่าง ๆ  แล้วแต่กรณีที่ต้องขอข้อมูลหรือประสานงานอื่น ๆ
        • ตรวจเช็คประกันร่วม  รวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบประกันร่วม
        • ดูแลงานทางด้าน Fax Claim หากบริษัทฯ มีการนำระบบเข้ามาดำเนินการในการพิจารณาเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้ารับการรักษา
        • เป็นที่ปรึกษาหรือร่วมชี้แจงรายละเอียดและแก้ปัญหาข้อร้องเรียนกรณีลูกค้าที่ไม่เข้าใจถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุ  โรค ในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม (ค่ารักษาและเสียชีวิต)
        • ให้ความรู้  ถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะในการสอนเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจในเรื่องโรครวมถึงการอ่านประวัติการรักษา
        • เป็นที่ปรึกษากรณีพิสูจน์เกี่ยวกับเอกสารเคลมค่ารักษาพยาบาลและกรณีเสียชีวิต
        • ตรวจสอบ Case  Fax  Claim 100% และตรวจสอบผลการดำเนินการพิจารณา fax  claim ของ Outsource ได้
        • ตรวจสอบ file และข้อมูลการพิจารณาสินไหม และเตรียม soft file เพื่อส่งเรียกเก็บประกันต่อ

       Requirement

        • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาพยาบาลศาสตร์  นิติวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
        • มีประสบการณ์ด้านพิจารณาสินไหมทดแทน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
        • มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพการพยาบาลเฉพาะทางเป็นอย่างดี
        • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน เข้ากะได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
        • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
        • มีใจรักงานบริการ
       APPLY NOW
       Business Analyst (Project IFRS17) (1 Positions)

       Work

        • Analyzing, designing and recommends to-be business processes to improve and support business activities.
        • Facilitating meetings between internal stakeholder as well as external parties, vendor to gather requirements and explore potential solutions.
        • Creating business requirements document, workflow and processes and communicates these requirements by constructing conceptual solution end-to end process.
        • Providing input into for development team for modifying system, to meet requirement needs
        • Creating test scenarios and develops test plans to be used in testing the business applications in order to verify requirements are incorporated into the system
        • Providing test result report and analyzing testing results in all phases.
        • Assisting in coordinating with others business analyst and provide support to other team members.
        • Participating in technical reviews if needed to ensure 'intent of change' is carried out through the entire project.
        • Performing application training.
        • Assisting in providing effort estimation for project tasks.
        • Assisting with developing the methods and procedures required to identify whether current business goals and objectives meet organizational needs

       Requirement

        • Bachelor’s Degree of Information Technology or related field
        • Excellent interpersonal and analytical skills.
        • Excellent oral and written communication skills in English and Thai
        • Experience in BA role 5 years or more ( background in Non-Life Insurance is be a plus)
        • Experience in working on front end business applications with complex workflows
        • Experience in project implementation Core system or IFRS17.
        • Experience working in consulting environment a plus
       APPLY NOW
       Accounting Officer (2 Positions)

       Work

        • รับผิดชอบการตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
        • ตรวจสอบรายงานการกระทบยอดคงเหลือ
        • การติดตามการรับ-จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมของงานรับประกันภัยต่อเฉพาะรายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีคุณภาพและเป็นไปตามแผนงานหรือแนวทางที่กำหนด
        • ติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

       Requirement

        • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชีการเงินหรือบัญชีบริหาร
        • มีประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
        • มีความรู้มาตราฐานด้านบัญชีและด้านประกันภัย
        • มีทักษะในการใช้ระบบ ERP
        • สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา และคิดอย่างเป็นระบบได้
        • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
       APPLY NOW
       Actuarial (Pricing ,Valuation) (5 Positions)

       Work

        • ดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การจัดทำประกันภัยต่อ และการประเมินความเสี่ยง
        • คำนวณเงินสำรองประกันภัยและจัดทำรายงานความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย พร้อมรายงานผลการรับประกันภัยให้กับผู้บริหาร
        • ตรวจสอบงานคณิตศาสตร์ประกันภัยในด้านต่างๆให้เป็นตามหลักการของ คปภ.
        • นำเสนอพร้อมให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัยต่อสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

       Requirement

        • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
        • มีประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างน้อย 2 ปี (ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
        • มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน และการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
        • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
       APPLY NOW
       Sales Executive (5 Positions)

       Work

        เปิดรับสมัครด่วน ! 


        เรากำลังมองหาพนักงานขาย ร่วมงานกันกับ มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ ????


        เชิญมาร่วมงานด้วยกัน รับประกันความสนุก !


        บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

        ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย และยืนหยัดคู่สังคมไทยมากว่า 90 ปี โดยสาขากว่า 22 สาขาทั่วประเทศ และยังมุ่งมั่นขยายกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ อย่างทั่วถึง ดูแลให้ผู้บริโภคมีความอุ่นใจ และพร้อมก้าวไปกับเมืองไทยประกันภัยด้วยกัน


        ลักษณะงานและความรับผิดชอบ

        • พนักงานประจำ (ทำงานที่ออฟฟิศและสามารถออกไปพบลูกค้าได้)
        • มีทักษะในการสื่อสาร และใจรักในงานขาย งานบริการ และการตลาด
        • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อย ลูกค้าองค์กร และพันธมิตรการขายได้
        • ต่อยอดสร้าง connection กับลูกค้าเก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
        • สามารถทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด
        • ค้นหาข้อมูลลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อเข้าพบและเข้านำเสนอขาย
        • พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม
        • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
       Requirement

        คุณสมบัติ

        • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน
        • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
       APPLY NOW
       เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ (จ.ชลบุรี , จ.นครปฐม , จ.อยุธยา และ จ.สมุทรสาคร) (5 Positions)

       Work

        • ให้บริการออกตรวจสอบอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อประเมินความเสียหายเบื้องต้นและให้คำแนะนำขั้นตอนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
        • บันทึกข้อมูลจากการตรวจสอบอุบัติเหตุให้ถูกต้อง
        • ดำเนินการทางด้านสินไหมให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ


        สวัสดิการ

        - พนักงานประจำ

        - รายได้ดี (เงินเดือน +ค่าออกตรวจสอบอุบัติเหตุ + รายได้อื่นๆ)

        - ปรับเงินเดือนประจำปี

        - โบนัสตามผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการ

        - โทรศัพท์มือถือ + ซิมการ์ด

        - ประกันสังคม

        - ประกันชีวิต

        - ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)

        - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

        - เงินสงเคราะห์พนักงาน

        - ประกันรถ ชั้น 1 (รถจักรยานยนต์)

        - ประกันอุบัติเหตุ

       Requirement

        • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
        • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
        • มีทักษะทางด้านการสื่อสาร
        • มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต
        • มีใจรักในงานบริการ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และรักการปฏิบัติงานบนท้องถนน
        • มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
        • มีรถจักรยานยนต์ และใบอนุญาตขับขี่
        • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
        • หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
       APPLY NOW
       เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุและบริการลูกค้า (5 Positions)

       Work

        • รับแจ้งอุบัติเหตุจากลูกค้า
        • ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
        • ให้ความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน แจ้งศูนย์บริการให้กับลูกค้า


        * ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ หยุด 2 วัน (ไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์ เป็นกะหมุนเวียน)

       Requirement

        • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
        • มีทักษะในการสื่อสาร และการติดต่อประสานงาน
        • มีมนุษย์สัมพันธ์และมีใจรักในการบริการ
        • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
        • สามารถทำงานเป็นกะได้
        • หากมีประสบการณ์ด้านการรับแจ้งอุบัติเหตุจะพิจารณาเป็นพิเศษ
       APPLY NOW
       นักศึกษาฝึกงาน (10 Positions)

       Work

        บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ยินดีรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ในสาขาวิชาต่างๆ


        โดยมีกำหนดการฝึกงานดังนี้
       • ช่วงเดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562 ด
       • ช่วงเดือน มิถุนายน 2562 ถึง กรกฎาคม 2562
       • **ระยะเวลาการฝึกงานสามารถยืดหยุ่นได้ตามที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยกำหนด

       Requirement

        1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สาขา สถิติประกันภัยหรือคณิตศาสตร์ประกันภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ การตลาด สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงาน
        2. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
        3. มีความสนใจเรียนรู้งานทางด้านธุรกิจประกันภัย
        4. มีทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
        5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
        6. มีทัศนคติที่ดี
       APPLY NOW
       เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ (Motor) (10 Positions)

       Work

        • พิจารณาการรับประกัน และกำหนดอัตราดอกเบี้ยฯ พร้อมจัดทำหนังสือเสนอราคา
        • พิจารณารับประกัน ใบคำขอรายใหม่ และรายต่ออายุ
        • คีย์กรมธรรม์ จัดออกกรมธรรม์ และสลักหลังกรมธรรม์
        • พิจารณาฯ และออกใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์
        • ให้คำปรึกษา แนะนำให้กับตัวแทนและลูกค้า

       Requirement

        • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ประกันภัย
        • มีประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันรถยนต์  1-4 ปี
        • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
        • มีความละเอียดรอบคอบ
        • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
       APPLY NOW
       (C# . NET) Programmer (2 Positions)

       Work

        • Develop digital solutions for mobile and web applications
        • Work as part of an Agile software development team
        • Contribute to the technology architecture and design for Digital solutions
        • Actively participate in Agile delivery processes, including planning and estimation
        • Review and contribute to technical standards for Digital solutions including software coding standards and testing practices
        • Develop solutions to align with Digital technology roadmaps
        • Maintain automated test frameworks
        • Identify emerging trends and innovations that can be adopted to benefit members and employers
        • Collaborate with the security team to ensure that Digital services delivered meet the highest technology security standards
        • Provide third-level support for Digital services and maintain an ongoing knowledge base to assist with efficient issue resolution
        • Perform code reviews of software developed either internally or through partner organizations
        • Identify and implement continuous improvement opportunities
        • Perform other duties as directed

       Requirement

         Qualifications:

        • Bachelor’s Degree in Computer Science, Engineering or related field
        • Have a Scrum Master or other recognized Agile certification is advantage
        • At least 3-5 years experience working in similar technical roles for Digital solutions Desirable Experience

        Technical Skill Requirement:

        • Programming language : Angular, .NET Core 2.0+ (Web API) ,ASP.NET C# (MVC, Web-Forms),Web Service (REST, SOAP, Web API)
        • Mobile Language : Swift (iOS), Kotlin (Android), React, React Native
        • Database Environment : SQL Server,MySQL,Non-Structure DB ,Phyton
       APPLY NOW