Career

Join us! Be part of our MTI family and grow together.

Job application form

Only .doc or .pdf<br>size less than 10 mb

FVP - Strategic Planning (Insurance Background will be a plus) (1 Positions)

Work

  • รับผิดชอบความสำเร็จในการศึกษา จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรที่ครอบคลุมถึงการขายธุรกิจและการพัฒนากระบวนการต่างๆ เพื่อสนับสนุนต่อเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงนโยบายขององค์กร
  • บริหาร ให้คำแนะนำและดูแลทีมงานในการรวบรวม จัดทำแผนการปฏิบัติ (Action Plan) และดัชนี้วัดความสำเร็จ (KPI) ตาม Balanced Scorecard Concept และเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งทบทวนถึงความสอดคล้องต่อกลยุทธ์และเป้าหมายโดยรวมขององค์กร และเป้าหมายการควบรวมกิจการ
  • สนับสนุนการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละแผนงาน
  • รับผิดชอบความสำเร็จในการศึกษาและวิจัยการตลาด เพื่อหาโอกาสการขยายช่องทางเติบโตและความเป็นไปได้ทางธุรกิจต่างๆ จนนำมาพัฒนาเป็นโมเดลธุรกิจ เพื่อมาใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจของผู้บริหาร
  • พัฒนากลยุทธ์ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
  • บริหารทีมงานในการบริหารควมาสัมพันธ์กับลูกค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ที่จัดกลุ่มไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุด
  • ตรวจสอบ ผลสรุปข้อมูลการดำเนินงานแต่ละฝ่าย พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงานให้เป็นไปตามแผนและนำเสนอผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ
  • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอต่อผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  • ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในเชิงลึกกับหน่วยงานผู้รับบริการและผู้ใต้บังคับบัญชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

Requirement

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สถิติ ประกันภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย และการจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางในการดำเนินการและการแข่งขันของธุรกิจ อย่างน้อย 7 ปี
  • ความสามารถและทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์และคิดเชิงวิเคราะห์
  • ความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่และในการนำนโยบายไปประยุกต์สู่การปฏิบัติในเชิงพาณิชย์
  • ความสามารถสร้างทีม มีทักษะในการสื่อสารทำความเข้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ความสามารถในการนำเสนอ การประสานงาน การโน้มน้าวจูงใจและการเจรจาต่อรอง
  • ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจประกันภัยและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่ส่วนพันธมิตรธุรกิจรถยนต์ภูมิภาค (2 Positions)

Work


  • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ (Dealer)
  • จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย รวมถึงการกระตุ้นยอดขาย
  • ส่งเสริมและพัฒนาผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ (Dealer) ในทักษะด้านการขาย การตลาดรวมถึงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
  • ดูแลและบริหารจัดการ สิทธิประโยชน์ตาม Campaign ต่างๆระหว่างหน่วยงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงที่มีร่วมกับพันธมิตรผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ (Dealer)
  • ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการขาย และยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Requirement


  • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับระปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  •  มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายในธุรกิจประกันภัย อย่างน้อย 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  •  มีทักษะการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
  •  มีทักษะความเป็นผู้นำ
  •  สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้ดี
  •  มีใบขับขี่ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

   ***ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเรียนรู้งาน***

APPLY NOW
นักศึกษาฝึกงาน (10 Positions)

Work

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ยินดีรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ในสาขาวิชาต่างๆ


  โดยมีกำหนดการฝึกงานดังนี้
 • ช่วงเดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562 ด
 • ช่วงเดือน มิถุนายน 2562 ถึง กรกฎาคม 2562
 • **ระยะเวลาการฝึกงานสามารถยืดหยุ่นได้ตามที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยกำหนด

Requirement

  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สาขา สถิติประกันภัยหรือคณิตศาสตร์ประกันภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ การตลาด สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงาน
  2. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  3. มีความสนใจเรียนรู้งานทางด้านธุรกิจประกันภัย
  4. มีทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
  5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
  6. มีทัศนคติที่ดี
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (1 Positions)

Work

  • พิจารณาการรับประกัน และกำหนดอัตราดอกเบี้ยฯ พร้อมจัดทำหนังสือเสนอราคา
  • พิจารณารับประกัน ใบคำขอรายใหม่ และรายต่ออายุ เพื่อประเมินความเสี่ยงภัย
  • จัดออกกรมธรรม์ และสลักหลังกรมธรรม์
  • พิจารณาฯ และออกใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์
  • ให้คำปรึกษา แนะนำให้กับตัวแทนและลูกค้า
  • ติดต่อกับทาง Reinsurance ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Requirement

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ประกันภัย
  • มีประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกัน PA  2-4 ปี
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่สินไหมประกันภัยทั่วไป (2 Positions)

Work

  • มีความรู้ ความเข้าใจในกรมธรรม์ประกันภัยประเภท Non-Motor
  • เจรจาต่อรอง การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  • ทำเอกสารจ่ายค่าสินไหม รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Requirement

  • ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์งานด้านสินไหมประกันภัย 1-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้ Microsoft office ได้ดี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีใจรักงานบริการ
  • มีความละเอียดรอบคอบ
APPLY NOW
Programmer (2 Positions)

Work

  • รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Web Application , Window Application เพื่อสนับสนุน , เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
  • ดูแล แก้ไข โปรแกรม และให้คำแนะนำกับผู้ใช้งาน

Requirement

  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปีด้านพัฒนาระบบงาน
  • มีความรู้และความชำนาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้โปรแกรม C# , Net, ASP.Net, PHP, MVC, Rest & Soap API
  • OS : Windows 7, และ/หรือ Linux
  • Database : SQL และหรือ ORACLE
APPLY NOW