FAQs

FAQs

Search question

Service question

ค่ารักษาพยาบาลสามารถเบิกซ้ำซ้อนได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถทำได้ จะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น ในกรณี ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินไหมทดแทนจากสวัสดิการของรัฐ หรือประกันภัยอื่นแล้ว บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงส่วนที่ขาดเท่านั้น

สามารถยื่นบัตรกับโรงพยาบาลอะไรได้บ้าง

สามารถดูรายชื่อโรงพยาบาลได้จากเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อศุนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หมายเลข 1484 

หากเข้ารับการรักษาแล้วสำรองจ่ายค่ารักษาก่อน การเบิกค่าสินไหม

กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมฯ  และแนบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน / ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) / ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) /สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนค่าสินไหม

Read more

Insurance question

เมื่อโอนกรรมสิทธิ์รถ ความคุ้มครองจากกรมธรรม์จะยังคงอยู่หรือไม่?

เมื่อโอนรถ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถยนต์จะโอนจากเจ้าของรถคนเดิม มาเป็นสิทธิ์ของเจ้าของรถคนใหม่ ทำให้กลายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเข้ามาเป็นผู้เอาประกันภัยแทน ประกันภัยรถยนต์จึงคุ้มครองต่อเนื่องตลอดอายุกรมธรรม์ แต่ต้องโอนรถยนต์โดยเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

มีประกันเดินทาง ที่สำหรับใช้ประกอบยื่นขอ Visa หรือไม่

มีเป็นการประเดินทางต่างประเทศ ดูรายละเอียดการประกันเพิ่มเติม หรือสอบถามศุนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หมายเลข 1484 

Read more

Other question

Read more