ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

คุ้มครองทั้งกรณี ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019

ครอบคลุม ค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณี ผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก

ชดเชยรายได้รายวัน
วันละ500 บาท
(สูงสุด 60วันต่อปี)

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
เพียง 300 บาท/ปี

เมืองไทยประกันภัย ออกแผนประกันภัยไวรัสโคโรน่า 2019 แผน 1 Stop

ครอบคลุม หมดกังวล คุ้มครองแบบ 1 Stop ในกรมธรรม์เดียวทั้ง

  • . กรณีติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • . กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

รับประกันทุกอาชีพหรือไม่?

ไม่รับประกันอาชีพบุคลาการทางการแพทย์และพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาลโรค COVID-19 รวมค่ารักษาโรคหรือ ภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องจาก COVID-19 หรือไม่?

คุ้มครองค่ารักษารวมโรคหรือภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องจาก COVID-19

ค่ารักษาพยาบาลโรค COVID-19 รวมค่ารักษาโรคประจำตัว หรือโรคร้ายแรงอื่นด้วยหรือไม่?

ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคประจำตัว หรือโรคร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ

จากคำถามข้อนี้ (3) กรณีที่ลค. ไปตรวจหาเชื้อ แล้วผลเป็น + จะสามารถเบิกค่าตรวจได้ในหมวดนี้ได้ด้วยหรือไม่

ได้ครับโดย ผอป.ต้องมีการจ่าย คชจ.ดังกล่าวจริง และนำใบเสร็จรับเงินต้นฉบับพร้อมเอกสารอื่นๆที่บริษัทฯ ร้องขอเพื่อยื่นเรียกร้องค่าทดแทน

แพทย์วินิจฉัยโรคเป็นอย่างอื่น เช่น ปอดอักเสบ ปอดบวม เป็นต้น แต่มีผลตรวจเชื้อโคโรนาไวรัส (2019) เป็น Detectable (positive) คุ้มครองหรือไม่?

บริษัทฯ จะพิจารณาเอกสารทางการแพทย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่น การวินิจฉัยของแพทย์ ประวัติการรักษา รายการยาที่ใช้ในการรักษา ผลตรวจเชื้อโคโรน่าไวรัส (2019) เป็น Detectable (positive) หากมีความสัมพันธ์กับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะได้รับความคุ้มครองตามผลประโยชน์ที่ซื้อไว้

ระยะเวลาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลโรค COVID-19 ใช้เวลากี่วัน?

บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมภายใน 10 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารและข้อมูลครบถ้วน

หากพบว่าติดเชื้อ COVID 19 และเคลมหมวด เจอ จ่าย จริง ไปแล้วและรักษาหายแล้ว หลังจากนั้นพบว่าติดเชื้อใหม่ สามารถเคลมในหมวดความคุ้มครองที่เหลือได้หรือไม่?

หากพบว่าติดเชื้อหลังจากครั้งแรกที่รักษาหายแล้ว สามารถเคลมในหมวดความคุ้มครองที่เหลือได้

เอกสารในการเบิกเงินชดเชยรายได้ (Admit) กรณีเจ็บป่วยจาก COVID 19 มีอะไรบ้าง?

• แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

• สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ

• สำเนาใบเสร็จรับเงิน และรายการค่าใช้จ่าย

• ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)

• ประวัติการรักษาทั้งหมด และผลตรวจแสดงเป็น COVID-19

• สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับค่าทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง

• อืนๆ เพิ่มเติมตามความจำเป็น

ผู้รับประโยชน์เป็นใครได้บ้าง สำหรับ Covid–19?

ทายาทตามกฎหมาย หรือตามที่ผู้เอาประกันภัยระบุโดยไม่จำกัดความสัมพันธ์

ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับอย่างไร?

นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก (นับวันเวลาชนวันเวลา) ตัวอย่าง ความคุ้มครองเริ่มวันที่ 12/3/2563 เวลา 22.00 น. ระยะเวลารอคอย คือ วันที่ 12/3/2563 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 13/3/2563 เวลา 22.00 น. จะนับเป็น 1 วัน ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 12/3/2563 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 26/3/2563 เวลา 22.00 น. เป็นระยะเวลา 14 วัน ที่บริษัทไม่จ่ายค่าทดแทน แต่หากวันที่และเวลาที่ได้รับการตรวจโควิด-19 (COVID-19 Test) ตั้งแต่วันที่ 26/3/2563 เวลา 22.01 น. เป็นตันไป โดยมีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรค COVID-19 จึงจะเริ่มจ่ายค่าทดแทนตามความคุ้มครองได้

ถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น COVID-19 ภายในระยะเวลารอคอย (waiting period) จะเคลมได้ไหม?

หากวันที่และเวลาที่ได้รับการตรวจโควิด-19 (COVID-19 Test) อยู่ในระยะเวลารอคอย โดยมีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรค COVID-19 จะเคลมไม่ได้

ถ้าไม่ได้รับความคุ้มครอง COVID-19 เนื่องจากเข้าข้อยกเว้น ระยะเวลารอคอย (waiting period) สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่?

หากผู้อาประกันภัยประสงค์ยกเลิกกรมธรรมสามารถบอกเลิกได้ โดยบริษัทฯ +จะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน

จากคำถามข้อนี้ (11) หากลค. ต้องการถือกธ. ต่อ สามารถทำได้หรือไม่ และ หากระยะเวลาผ่านไป ลค. ติดเชื้ออีกครั้ง สามารถใช้สิทธิ์ กธ. ได้หรือไม่

 - สามารถยกเลิกได้

 - จากคำถามนี้ ถ้าลักษณะคำถามหมายถึง ลูกค้าทำประกันภัยกับเราแล้ว  แต่ดันติด Covid  ซึ่งอยู่ในช่วง Waiting Period พอดี  และรับทราบเข้าใจเงื่อนไขว่าเคลมกับทาง  MTI ไม่ได้   เลยต้องรักษาพยาบาลไปเองจนหาย  หลังจากนั้น พอพ้น Waiting Period ไปแล้ว อาจจะ 2 เดือนหรือมากกว่านั้น ดันมาติด Covid อีก  เลยจะใช้สิทธิ์เคลมกับเราแล้วในครั้งนี้ สามารถทำได้หรือไม่? 

 - คำตอบคือสามารถเคลมใช้สิทธิ์ได้ครับ

กรณีการเสียชีวิตจากโรค COVID-19 บริษัทประกันภัยจ่ายให้ใคร?

บริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ หรือทายาทตามกฎหมาย (กรณีที่ไม่ระบุผู้รับประโยชน์)

กรณีการเสียชีวิตจากภาวะโคม่าด้วยโรค COVID-19 บริษัทประกันภัยจ่ายให้ใคร

บริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ หรือทายาทตามกฎหมาย (กรณีที่ไม่ระบุผู้รับประโยชน์)

กรณีภาวะโคม่าด้วยโรค COVID-19 บริษัทประกันภัยจ่ายให้ใคร?

จ่ายผู้อาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี

ค่าทดแทนชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลด้วยโรคด้วย COVID-19 บริษัทประกันภัยจ่ายให้ใคร?

จ่ายผู้อาประกันภัย 

ค่ารักษาพยาบาลด้วยโรค COVID-19 บริษัทประกันภัยจ่ายให้ใคร ?

จ่ายผู้อาประกันภัย 

ค่าชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลเริ่มคุ้มครองอย่างไร

แผน 1&3 ไม่มีความคุ้มครอง

แผน 2 

นับตั้งแต่วันแรกที่นอนโรงพยาบาลเนื่องจากผลการวินิจฉัยจากจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีน เช่น กรมธรรม์คุ้มครองวันที่ 12/3/2563 เวลา 13.30 น. ดังนั้น แพทย์ให้นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลวันที่ 27-31/3/2563 และผลตรวจวินิจฉัยเกิดจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีน บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยรายได้ฯ 14 วัน โดยจะนับวันที 28/3/2563 เป็นวันแรก และนับถึงวันที่ 31 เป็นวันสุดท้ายที่ออกจากโรงพยาบาล

เอกสารในการเคลมภาวะโคม่าจากโรค COVID-19 มีอะไรบ้าง?

แผน 1 ไม่มีความคุ้มครองหวดภาวะโคม่า

แผน 2&3 ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

• แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

• สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ

• ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)

• ประวัติการรักษาทั้งหมด และผลตรวจแสดงเป็น COVID-19

• สำเนาบัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง ทะบียนบ้านของผู้รับประโยชน์

• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้อาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี)

• สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับค่าทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง

• อื่นๆ เพิ่มเติมตามความจำเป็น

เอกสารในการเบิกค่ารักษาพยาบาล จากโรค COVID-19 มีอะไรบ้าง?

• แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน กรอกข้อมูลถูกต้องครบด้วนสมบูรณ์ 

• สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ

• ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง และรายการค่าใช้จ่าย 

• ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)

• ประวัติการรักษาทั้งหมด และผลตรวจแสดงเป็น COVID-19

• ลำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับค่ทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง

• อื่นๆ เพิ่มเติมตามความจำเป็น

ผู้พิการ เช่น แขนขาด ขาขาด ตาบอด สามารถทำประกันได้หรือไม่?

ไม่สามารถรับประกันภัย

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคติดเชื้อโรค COVID-19 หมายถึงอะไร?

โรคหรือการเจ็บป่วยใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการการวินิจฉัยของแพทย์ ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หากพบว่าติดเชื้อโรค COVID 19 และเคลมหมวดค่ารักษาพยาบาลไปแล้วและรักษาหายแล้ว หลังจากนั้น พบว่าติดเชื้อใหม่สามารถเคลมในหมวดความคุ้มครองที่เหลือได้หรือไม่?

หากพบว่าติดเชื้อหลังจากครั้งแรกที่รักษาหายแล้วสามารถเคลม ในหมวดความคุ้มครองที่เหลือได้ ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่คงเหลือ และ/หรือจำนวนวันชดเชยรายได้ฯ ที่คงเหลือรวมถึงหมวดโคม่

เคยเป็น Covid-19 แล้วรักษาหายขาดไปแล้วและจะมาทำประกัน Covid-19 ของบริษัทฯได้หรือไม่? และมีระยะรอคอยกี่วันหรือไม่กว่าจะทำประกันได้

ไม่สามารถรับประกันภัยได้

เมื่อซื้อประกันภัย COVID-19 จะได้รับกรมธรรม์ภายในกี่วัน มีบัตรประกันภัยหรือไม่ ?

หากซื้อประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ จะเป็นการส่งลิงค์กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทาง SMS

• บัตรเครดิต ระบบส่ง SMS กรมธรรม์ฯ ใน 14 วันทำการ

• QR Code ต้องกด approve ระบบส่ง SMS กรมธรรม์ฯ ใน 14 วันทำการ

• โอนเงิน ต้องกด approve ระบบส่ง SMS กรมธรรม์ฯ ใน 14 วันทำการ 

ประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 จะไม่มีบัตรประกันภัย (สำรองจ่ายค่ารักษาทุกกรณี และส่งเอกสารเรียกร้องมายังฝ่ายสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ)

ประกันภัย Covid-19 สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้เฉพาะกรมธรรม์ที่มีหมวดความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น

มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรงอยู่แล้วทำได้หรือไม่?

ไม่สามารถรับประกันภัย

โดยโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ได้แก่

 1.  โรคหลอดเลือดหัวใจ  (Coronary Artery Disease) 

 2.  โรคหัวใจ (Heart Disease) 

 3.  โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 

 4.  โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) 

 5.  โรคมะเร็ง (Cancer) 

 6.  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 

 7.  โรควัณโรคปอด (TB Lung) 

 8.  โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic Renal Failure) 

 9.  โรคตับแข็ง (Cirrhosis) 

10. โรคตับวาย (Liver Failure) 

มีประกัน COVID-19 อยู่แล้วกับทางบริษัทประกันภัยอื่นสามารถซื้ออีกฉบับกับทางบริษัท เมืองไทยประกันภัยได้หรือไม่?

ซื้อประกันภัยได้ 

กรณีเป็น COVID-19 คุ้มครองเฉพาะขณะอยู่ในประเทศไทย หรือขณะอยู่ต่างประเทศด้วย?

คุ้มครองทั่วโลก

ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นคนไทยและสัญชาติไทย แต่หากผู้เอาประกันภัยอยู่ต่างประเทศสามารถซื้อประกัน COVID-19 ได้หรือไม่?

ไม่สามารถซื้อประกันได้

สำหรับประกัน COVID-19 ภาวะโคม่า ต้องเป็นลักษณะอย่างไร ?

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า มีองค์ประกอบ 3 อย่างทั้งหมด คือ

• อาศัยเครื่องช่วยหายใจ

•  สมองถูกทำลายถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวรภายหลัง  30  วัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

•  ไม่ตอบสนองอย่างน้อย 96 ชั่วโมง เนื่องจากการวินิจฉัยของแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 


หากไม่ได้อยู่ในภาวะโคม่า แต่เสียชีวิตจากโรค Covid19 กะทันหันสามารถเคลมประกัน COVID-19 ได้หรือไม่?

ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองภาวะโคม่าจากโรค COVID-19 โดยต้องมีเอกสารทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ระบุการเสียชีวิตจากโรค COVID-21

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติม

ทำไมต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนเพื่อแจ้งขอยกเลิกประกันภัย

เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนและเจตนารมณ์ของผู้เอาประกันภัย และเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเอง

หากพบว่าเป็นโรค COVID-19 เจอ จ่าย จบ แล้วนั้นกรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครองหรือไม่?

ไม่มีความคุ้มครอง เจอ จ่าย จบ

หากตรวจพบว่าเป็นโรค COVID-19 เมื่อเคลมหมวด เจอ จ่าย จบ แล้วจะเคลมภาวะโคม่า ต่อไปได้หรือไม่?

ไม่มีความคุ้มครอง เจอ จ่าย จบ

ประกัน COVID-19 มีส่วนลดปีต่ออายุหรือไม่

ไม่มีส่วนลดในปีต่ออายุ

กรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรน่าแผน อุ่นใจ แผน One Stop ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างไร

สรุปจากสายด่วนสปสช. เมื่อวันที่ 6/5/2564

1. ผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงโรคโควิดตามประกาศของรัฐบาล ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตามหลักการของสิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients)  ผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายคชจ.ใน 72 ชม.หรือเมื่อพ้นฉุกเฉินวิกฤต  แต่สำหรับโรคโควิดเรื่องระยะเวลาการรักษาจะใช้หลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน (Clinical Criteria) ไม่น้อยกว่า14 วันนับจากวันตรวจหาเชื้อหรือวันที่มีอาการ อย่างใดเกิดก่อน

2. เข้าตรวจรักษาที่ไหนก็ได้ทั้งรพ.รัฐบาลหรือเอกชน รวมถึงนอกรพ.ที่มีประกันสังคม ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์ ค่าตรวจคัดกรองจนรักษาเสร็จตามข้อกำหนดของรัฐบาลจะฟรีทุกขั้นตอน รวมถึงการส่งไปรักษาต่อในรพ.สนามหรือ Hospitel ตามคำแนะนำของแพทย์

3. กรณีทีมีประกันสุขภาพส่วนตัวรวมถึงประกันโควิดที่มีค่ารักษา จะต้องใช้สิทธิประกันสุขภาพส่วนตัวรวมถึงประกันโควิดที่มีค่ารักษาก่อนจึงจะใช้สิทธิ UCEP  หากมีส่วนต่างของค่ารักษาจากการใช้กรมธรรม์ฯ ส่วนตัว  ทางรพ.จะไปเรียกเก็บจาก สปสช. (ประกันสังคม หรือกรมบัญชีกลาง หรือบัตรทอง) ตามสิทธิ UCEP ครอบคลุมรายการค่าใช้จ่ายที่ สปสช. มีการกำหนดรับผิดชอบไว้เพิ่มเติมด้วย

4. หากผู้ป่วยเลือกรับบริการ คือ ผู้ป่วยเลือกเข้ารับการรักษาที่ รพ. อื่นตามความต้องการของตนเองนอกจากที่แพทย์ให้คำแนะนำไว้  ผู้ป่วยจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเอง

การเคลมในหมวดค่ารักษาพยาบาล กรณีรัฐออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดแล้ว จะสามารถเรียกร้องสินไหมทดแทนได้อีกหรือไม่

กรณีรัฐ ออกค่าตรวจรักษาให้ทั้งหมด จะเคลมหมวดค่ารักษากับบริษัทฯ อีกไม่ได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องใช้ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินที่เป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยได้มีการจ่ายค่ารักษาไปจริง เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาก็จะไม่มีต้นฉบับใบเสร็จรับเงินส่งเรียกร้องค่ารักษากับบริษัทฯ  แต่หากเป็นกรณีผู้เอาประกันภัยจะใช้สิทธิการเคลมในหมวดค่ารักษากับบริษัทฯ  การพิจารณาค่าทดแทนจะเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันภัยและความคุ้มครองของกรมธรรม์ฯ ประเภทนั้น

(กรณีผู้เอาประกันภัยเลือกใช้กรมธรรม์ประกันสุขภาพ หรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเป็นลำดับแรก ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งความประสงค์กับโรงพยาบาล ขอใช้ค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณี OPD หรือ IPD จากกรมธรรม์ดังกล่าวของเมืองไทยประกันภัย ซึ่งหากเป็นโรงพยาบาลในเครือข่าย ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่าย ตามความคุ้มครองที่ได้รับจากกรมธรรม์  แต่หากผู้เอาประกันภัยเลือกใช้กรมธรรม์ประกันภัยโรค COVID-19 ที่มีค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบ OPD หรือ IPD นั้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองจ่ายก่อนแล้วส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินต้นฉบับพร้อมเอกสารอื่นๆ เพื่อขอรับสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ ในภายหลัง)

ในประกันภัยแพ้วัคซีน จากสื่อที่ออกข่าวของ สปสช. ในกรณีลูกค้าแพ้วัคซีนและต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ลูกค้าต้องสำรองจ่าย ไปก่อน ใช่หรือไม่

ภายใต้กรมธรรม์โควิดที่แถมความคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน หรือกรมธรรม์คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วทำเรื่องเบิกค่ารักษาคืนกับบริษัทฯ ในภายหลัง โดยกรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนและส่งพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามคำแนะนำในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน ทั้งนี้ เนื่องจากกรมธรรม์โรคโควิด และผลกระทบจากการฉีดวัคซีน  ทางฝ่ายสินไหมของบริษัทฯ จะตรวจรายละเอียดตามเงื่อนไขการรับประกันภัยเพื่อดำเนินการจ่ายสินไหมต่อไป  (กรมธรรม์ประกันสุขภาพ และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ให้คุ้มครองการเจ็บป่วยรวมความเสี่ยงตามเกณฑ์ PUI ของกระทรวงสาธารณสุข แต่ไม่คุ้มครองการฉีดวัคซีน และผลกระทบจากการฉีดวัคซีน รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเพื่อไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาตัวกับโรงพยาบาลในเครือ

กรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรน่าแผน อุ่นใจ ที่เพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผลกระทบจากการฉีดวัคซีน ต้องสำรองจ่ายก่อนหรือไม่

ลูกค้าจะต้องสำรองจ่ายก่อน และส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินต้นฉบับพร้อมเอกสารอื่นๆ เพื่อขอรับสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเพื่อไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาตัวกับโรงพยาบาลในเครือ