เมืองไทย Smile Cancer Plus

ประกันมะเร็ง เมืองไทย Smile Cancer Plus หมดกังวลโรคร้าย คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

สามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ชำระ ไปหักลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาได้ สูงสุด 25,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
1,410 บาท
เฉลี่ยเพียงวันละ 4 บาท

คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ
สูงสุด 960,000 บาท

รับทุนประกันภัยเพิ่มขึ้น
สูงสุด 160%
เมื่อต่ออายุกรมธรรม์

รับเงินเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาภาระ
ค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็ง
สูงสุด 200,000 บาท

แผนประกันภัย Smile Cancer Plus

  • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ รวมถึงโรคมะเร็งผิวหนัง ที่เรียกว่า "เมลลาโนมา" เต็มทุนประกันภัย
  • ได้รับทุนประกันภัยเพิ่มขึ้นเมื่อต่ออายุกรมธรรม์

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

เมื่อทำประกันภัยอุบัติเหตุ หรือประกันสุขภาพ มีระยะเวลารอคอยกี่วัน

สำหรับประกันภัยอุบัติเหตุ ไม่มีระยะเวลารอคอย หากกรมธรรม์เริ่มคุ้มครองแล้วเกิดอุบัติเหตุสามารถเคลมได้เลย ส่วนการประกันสุขภาพโดยปกติแล้วโรคทั่วไปมีระยะเวลารอคอย 30 วันนับจากวันเริ่มคุ้มครอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

หากเข้ารับการรักษาแล้วสำรองจ่ายค่ารักษาก่อน การเบิกค่าสินไหมต้องทำอย่างไร

กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมฯ  และแนบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน / ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) / ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) /สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนค่าสินไหมให้

บริษัทพิจารณาจ่ายเคลมกี่วัน

ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับเอกสารการเคลมครบถ้วนสมบูรณ์

ค่ารักษาพยาบาลสามารถเบิกซ้ำซ้อนได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถทำได้ จะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น ในกรณี ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าทดแทนแล้วจากสวัสดิการของรัฐ หรือประกันภัยอื่น บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงส่วนที่ขาดเท่านั้น

สามารถยื่นบัตรกับโรงพยาบาลอะไรได้บ้างคะ

สามารถดูรายชื่อโรงพยาบาลได้ในกรมธรรม์ที่แนบไป หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484