เมืองไทย ปั่นดียกกำลัง8

ถูกใจนักปั่น ให้ความคุ้มครองทั้งคุณและจักรยาน รวมทั้งคู่กรณี ครอบคลุมรายการสำคัญถึง 8 รายการ

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
1,388 บาท

การรักษาพยาบาลจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
10,000 บาท ต่อครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล
ภายนอกจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่
10,000 บาท

คุ้มครองรถจักรยานเสียหาย
จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่
สูงสุด 35,000 บาท

พร้อมคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่ 200,000 บาท และจากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000 บาท

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484