ประกันภัยคุ้มครองสิทธิการเช่า

คุ้มครองเงินมัดจำค่าเช่า จากตัวอาคารสถานที่เช่าได้รับความเสียหาย จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

สิ่งที่รับประกันภัย

  1. สิทธิการเช่าของสถานที่ หรือพื้นที่ในอาคารส่วนที่ผู้เช่าได้ทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่า โดยบริษัทฯ จะรับประกันภัยเฉพาะรายที่มีอายุสัญญาเช่า 5 ปีขึ้นไป
  2. กรณีที่สัญญาเช่าต่ำกว่า 5 ปี บริษัทฯ จะพิจารณาจากสัญญาเช่าเป็นรายๆไป


ความคุ้มครองมาตรฐาน

  1. ไฟไหม้ รวมทั้งความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากไฟไหม้ เช่น ความเสียหายจากควันไฟ น้ำที่ใช้ดับไฟ
  2. ฟ้าผ่า
  3. การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่ออยู่อาศัย หรือภัยอื่นที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์เกิดแก่สถานที่ที่เช่า และทำให้โครงสร้างส่วนที่ได้รับน้ำหนักของสถานที่เช่าได้รับความเสียหายถึงขนาดไม่สามารถใช้งานได้ เกินกว่าร้อยละห้าสิบและ/หรือถึงขนาดไม่สามารถจะใช้สถานที่เช่าประกอบการใดๆ ได้อีกต่อไป โดยผลของกฎหมายหรือเทศบัญญัติว่าด้วยการนั้น และด้วยเหตุดังกล่าว สัญญาเช่าถูกยกเลิกโดยผู้ให้เช่า หรือต้องสิ้นสุดลงก่อนถึงระยะเวลาซึ่งระบุไว้ในสัญญาเช่า เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัย เสียสิทธิการเช่า


ความคุ้มครองพิเศษที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

ลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยระอุ ภัยจากควัน ภัยทางอากาศ ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ไฟไหม้ป่า แผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยระเบิดภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากการกระทำป่าเถื่อนและเจตนาร้าย ภัยลูกเห็บ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไปอัตราเบี้ยประกันภัย

ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484