เมืองไทย Smile Cancer

หมดกังวลโรคร้าย คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
1,015 บาท
(ช่วงอายุ 15-34 ปี)

คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด
สูงสุดรวม
สูงสุด 700,000 บาท

คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด
ทุกระยะ
เต็มทุนประกันภัย

คุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนัง
“เมลลาโนมา”
เต็มทุนประกันภัย

  • คุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนังชนิดอื่น 20% ของทุนประกันภัย
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ จ่ายผลประโยชน์เต็มจำนวนทันทีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

เมื่อทำประกันภัยอุบัติเหตุ หรือประกันสุขภาพ มีระยะเวลารอคอยกี่วัน

สำหรับประกันภัยอุบัติเหตุ ไม่มีระยะเวลารอคอย หากกรมธรรม์เริ่มคุ้มครองแล้วเกิดอุบัติเหตุสามารถเคลมได้เลย ส่วนการประกันสุขภาพโดยปกติแล้วโรคทั่วไปมีระยะเวลารอคอย 30 วันนับจากวันเริ่มคุ้มครอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

หากเข้ารับการรักษาแล้วสำรองจ่ายค่ารักษาก่อน การเบิกค่าสินไหมต้องทำอย่างไร

กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมฯ  และแนบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน / ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) / ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) /สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนค่าสินไหมให้

บริษัทพิจารณาจ่ายเคลมกี่วัน

ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับเอกสารการเคลมครบถ้วนสมบูรณ์

ค่ารักษาพยาบาลสามารถเบิกซ้ำซ้อนได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถทำได้ จะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น ในกรณี ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าทดแทนแล้วจากสวัสดิการของรัฐ หรือประกันภัยอื่น บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงส่วนที่ขาดเท่านั้น

สามารถยื่นบัตรกับโรงพยาบาลอะไรได้บ้างคะ

สามารถดูรายชื่อโรงพยาบาลได้ในกรมธรรม์ที่แนบไป หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484