เมืองไทย Health Smile

สุขภาพดีซื้อไม่ได้ แต่คุ้มครองได้ เจ็บป่วยเมื่อไหร่ ไม่ต้องเครียดเรื่องค่ารักษา

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
3,750 บาท
(ช่วงอายุ 20-30 ปี)

วงเงินคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อปี
สูงสุด 800,000 บาท

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ
พยาบาล
สูงสุด 4,000 บาท ต่อวัน

ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน
แบบผู้ป่วยนอกภายในเวลา
สูงสุด 4,000 บาท

พร้อมคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ สูงสุด 400,000 บาท

  • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ทั้งจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยให้ความคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหารค่ายา ค่าการพยาบาลต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์
  • ซื้อความคุ้มครองให้พ่อแม่วันนี้ สามารถนำเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 15,000 บาท ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ (เฉพาะประกันสุขภาพตามเงื่อนไขกรมสรรพากร)

พิเศษ! ผู้สมัครเอาประกันสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม ”ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)”

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก จากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 2,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้น 4,190 บาท

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

เมื่อทำประกันภัยอุบัติเหตุ หรือประกันสุขภาพ มีระยะเวลารอคอยกี่วัน

สำหรับประกันภัยอุบัติเหตุ ไม่มีระยะเวลารอคอย หากกรมธรรม์เริ่มคุ้มครองแล้วเกิดอุบัติเหตุสามารถเคลมได้เลย ส่วนการประกันสุขภาพโดยปกติแล้วโรคทั่วไปมีระยะเวลารอคอย 30 วันนับจากวันเริ่มคุ้มครอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

หากเข้ารับการรักษาแล้วสำรองจ่ายค่ารักษาก่อน การเบิกค่าสินไหมต้องทำอย่างไร

กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมฯ  และแนบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน / ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) / ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) /สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนค่าสินไหมให้

บริษัทพิจารณาจ่ายเคลมกี่วัน

ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับเอกสารการเคลมครบถ้วนสมบูรณ์

ค่ารักษาพยาบาลสามารถเบิกซ้ำซ้อนได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถทำได้ จะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น ในกรณี ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าทดแทนแล้วจากสวัสดิการของรัฐ หรือประกันภัยอื่น บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงส่วนที่ขาดเท่านั้น

สามารถยื่นบัตรกับโรงพยาบาลอะไรได้บ้างคะ

สามารถดูรายชื่อโรงพยาบาลได้ในกรมธรรม์ที่แนบไป หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484