เปรียบเทียบประกัน : ประกันการเดินทาง

ความคุ้มครอง Happy Trip (แผนใหม่) Happy Mile Travel
แผนรายเดี่ยว / แผนรายครอบครัว แผนรายเดี่ยว
Eco Eco Plus Good Best Perfect Lite Smart Extra
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 3 ล้าน 5 ล้าน 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน
การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน 5 ล้าน 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน
การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย      
เงินชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวฐานะผู้ป่วยใน          
การบอกเลิกการเดินทาง      
การเลื่อนการเดินทาง      
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง        
การจี้เครื่องบิน        
ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง    
การพลาดการต่อเที่ยวบิน          
การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง    
การสูญเสีย หรือความเสียหายของทรัพย์สินส่วนตัว    
ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว            
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง      
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก    
ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง        
การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุด30 วัน)
เคลื่อนย้ายฉุกเฉินหรือค่าใช้จ่ายส่งศพกลับประเทศ
ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน          
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล          
อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น(บาท) 165 199 367 620 890 230 250 270

หมายเหตุ *ราคาเบี้ยต่อท่าน ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างแสดงการเปรียบเทียบความคุ้มครอง เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย