เปรียบเทียบประกัน : ประกันการเดินทาง

ความคุ้มครอง Happy Trip (แผนใหม่)
แผนรายเดี่ยว / แผนรายครอบครัว
Eco Eco Plus Good Best Perfect
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 3 ล้าน 5 ล้าน
การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน 5 ล้าน
การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
เงินชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวฐานะผู้ป่วยใน    
การบอกเลิกการเดินทาง    
การเลื่อนการเดินทาง    
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง    
การจี้เครื่องบิน    
ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง  
การพลาดการต่อเที่ยวบิน    
การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง  
การสูญเสีย หรือความเสียหายของทรัพย์สินส่วนตัว  
ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว      
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง    
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง      
การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุด30 วัน)
เคลื่อนย้ายฉุกเฉินหรือค่าใช้จ่ายส่งศพกลับประเทศ
ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล    
อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น(บาท) 165 199 367 620 890

หมายเหตุ *ราคาเบี้ยต่อท่าน ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างแสดงการเปรียบเทียบความคุ้มครอง เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย