ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง (ระยะเวลาคุ้มครองะยะเวลาคุ้มครอง 1ปี ) วงเงินคุ้มครอง (บาท)
แผน 1 แผน 2
ภาวะโคม่า (Coma) จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1,500,000 2,000,000
ค่ารักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จ่ายตามจริง) 70,000 100,000
เงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 1,000/วัน
สูงสุด 15,000
2,000/วัน
สูงสุด 30,000
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีแพ้จากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จ่ายตามจริง) 50,000 50,000
เบี้ยประกันภัยรวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 900 1,200