Document

ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง (ระยะเวลาคุ้มครอง 1ปี ) แผนค่ารักษาพยาบาล แผน แพ้ จ่าย จริง
วงเงินคุ้มครอง (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1. ผลประโยชน์ภาวะโคม่า (Coma) กรณีได้รับผลกระทบจาก การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 250,000 1,500,000 500,000 1,000,000
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีได้รับผลกระทบจากการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (IPD & OPD) 5,000 30,000 - -
3. ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แพ้ จ่าย จริง) - - 3,000 5,000
4. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันจากการเข้าพักรักษาตัวเป็น ผู้ป่วยในกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน) - 1,000 500 1,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากรต่อคน
อายุแรกเกิด – 99 ปี 99 699 199 399