Document Document

ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง (ระยะเวลาคุ้มครอง 1ปี ) แผนค่ารักษาพยาบาล แผน แพ้ จ่าย จริง
วงเงินคุ้มครอง (บาท)
แผน 1 แผน 2
1. ผลประโยชน์ภาวะโคม่า (Coma) กรณีได้รับผลกระทบจาก การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 250,000 500,000
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีได้รับผลกระทบจากการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (IPD & OPD) 5,000 -
3. ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แพ้ จ่าย จริง) - 3,000
4. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันจากการเข้าพักรักษาตัวเป็น ผู้ป่วยในกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน) - 500
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากรต่อคน
อายุแรกเกิด – 99 ปี 99 199