Document
แผนความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) (ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ข้อ 2)
 1.1 กรณีอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) 100,000 300,000 500,000 1,000,000
 1.2 กรณีอุบัติเหตุในวันหยุดราชการ และเสาร์-อาทิตย์ (จ่ายเพิ่มเติมจากข้อ 1.1) (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) 200,000 600,000 1,000,000 2,000,000
2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) 100,000 300,000 500,000 1,000,000
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง จากอุบัติเหตุทั่วไปรวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 30,000 50,000 100,000
4. ผลประโยชน์การศัลยกรรมตกแต่งเพื่อให้กลับมาสู่สภาพเดิม ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง จากอุบัติเหตุทั่วไปรวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากข้อ 3) 10,000 30,000 50,000 100,000
5. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไปรวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 500 500 1,000 1,500
เบี้ยประกันภัยรายปี (อายุ 16-65ปี) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
เบี้ยประกันภัยรวม 1,500 2,250 3,700 4,800
เบี้ยประกันภัยรายปี (อายุ 66-70ปี) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
เบี้ยประกันภัยรวม 2,100 3,500 5,300 6,600