ประกันสุขภาพ เมืองไทยจัดหนัก

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน)ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 1 ล้าน 3 ล้าน 5 ล้าน 10 ล้าน
1.1 ผลประโยชน์ กรณีผู้ป่วยใน
หมวด 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 365 วัน) 7,000 10,000 12,000 15,000
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) : ผู้ป่วยวิกฤต (ICU) (สูงสุด 15 วัน) จ่ายตามจริง
หมวด 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย จ่ายตามจริง
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน
หมวด 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
หมวด 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ จ่ายตามจริง
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์ การผ่าตัดและหัตถการ
4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
หมวด 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) จ่ายตามจริง
1.2 ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวด 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัว เป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน..30.. วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จ่ายตามจริง
ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง
6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็น ผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
หมวด 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
หมวด 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
หมวด 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 100,000 300,000 500,000 1,000,000
หมวด 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 100,000 300,000 500,000 1,000,000
หมวด 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 100,000 300,000 500,000 1,000,000
หมวด 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง
หมวด 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) จ่ายตามจริง
การมีส่วนร่วมจ่าย
ความรับผิดส่วนแรก (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) -
2. ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) (รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 100,000 100,000 100,000 100,000


ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปีรวมอากรแสตมป์
จัดหนัก 1
(ทุน 1,000,000 บาท)
จัดหนัก 2
(ทุน 3,000,000 บาท)
จัดหนัก 3
(ทุน 5,000,000 บาท)
จัดหนัก 4
(ทุน 10,000,000 บาท)
11 – 15 20,900 21,900 24,900 26,900
16 - 20 19,900 20,900 23,900 25,900
21 - 25 20,900 22,900 24,900 27,900
26 - 30 21,900 24,900 26,900 29,900
31 - 35 22,900 27,900 29,900 31,900
36 - 40 24,900 30,900 32,900 35,900
41 - 45 27,900 33,900 36,900 41,900
46 - 50 30,900 37,900 39,900 46,900
51 - 55 35,900 42,900 48,900 54,900
56 - 60 40,900 48,900 54,900 65,900
61 - 65 50,900 58,900 65,900 79,900
66 - 70 75,900 89,900 109,900 129,900
71 - 75 89,900 109,900 129,900 149,900
76 - 80 99,900 119,900 149,900 169,900


ความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติม
ผู้ป่วยนอก แผน 1 แผน 2 แผน 3
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) 1,000 1,500 2,000
ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี
แผน 1 แผน 2 แผน 3
11 - 20 8,456 11,843 15,789
21 – 30 4,624 6,936 9,248
31 - 40 5,079 7,542 9,948
41 - 50 6,505 9,811 13,004
51 - 60 8,235 12,013 16,680
61 – 65 9,013 13,274 17,639
66 – 70 9,971 14,802 19,529
71 – 75(กรณีต่ออายุ) 10,470 15,542 20,506
76 – 80 (กรณีต่ออายุ) 10,992 16,319 21,531