ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

หมวดความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ (มือ เท้า) สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (รวมการถูกฆาตกรรม / ทำร้ายร่างกาย) ระหว่างการเดินทาง 200,000 500,000 1,000,000
การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ (มือ เท้า) สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ 200,000 500,000 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 100,000 100,000
การยกเลิกการเดินทาง 5,000 10,000 15,000
การสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว 5,000 10,000 15,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 200,000 500,000 1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง 2,000 5,000 10,000

ระยะเวลาเอาประกันภัย (วัน) เบี้ยประกันภัย (บาท)
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
1-4 45 85 144
5-7 70 167 279
8-10 99 232 405
11-14 135 317 578