SMEs มีกำไร

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย
0.5 – 9.9 ล้าน
ทุนประกันภัย
10.0 – 19.9 ล้าน
ทุนประกันภัย
20.0 – 29.9 ล้าน
ทุนประกันภัย
30.0 – 50.0 ล้าน
1.คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อ อาคาร ทรัพย์สินภายในอาคาร สต็อกสินค้า เครื่องจักรที่ทำประกันภัยจาก
1.1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด การถูกชนโดยยานพาหนะ หรืออากาศยาน ภัยจากควัน และภัยเนื่องจากน้ำ จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย/ครั้ง/ปี
1.2. ภัยนัดหยุดงาน การจลาจล และการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้น การกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) จ่ายตามจริง
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย/ครั้ง/ปี
20% ของทุนประกันภัย
/ครั้ง/ปี
1.3. อุบัติเหตุต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นกรมธรรม์ 200,000
/ครั้ง/ปี
1,000,000
/ครั้ง/ปี
5,000,000
/ครั้ง/ปี
จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย/ครั้ง/ปี
ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง - - 1,000 3,000
1.4. ภัยจากน้ำท่วม 10% ของทุนประกันภัย
สูงสุด 200,000
/ครั้ง/ปี
500,000
/ครั้ง/ปี
1,000,000
/ครั้ง/ปี
1,000,000
/ครั้ง/ปี
ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง - - 10% ของความเสียหาย
แต่ไม่น้อยกว่า 5,000
10% ของความเสียหาย
แต่ไม่น้อยกว่า 5,000
1.5. ภัยจากลมพายุ 10% ของทุนประกันภัย
สูงสุด 500,000
/ครั้ง
1,000,000
/ครั้ง/ปี
5% ของทุนประกันภัย
/ครั้ง/ปี
ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง - - 10% ของความเสียหาย
แต่ไม่น้อยกว่า5,000
10% ของความเสียหาย
แต่ไม่น้อยกว่า1,000
1.6. ภัยจากลูกเห็บ 10% ของทุนประกันภัย
สูงสุด 500,000
/ครั้ง/ปี
1,000,000
/ครั้ง/ปี
10% ของทุนประกันภัย
/ครั้ง/ปี
ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง - - 10% ของความเสียหาย
แต่ไม่น้อยกว่า5,000
10% ของความเสียหาย
แต่ไม่น้อยกว่า1,000
1.7. ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ 10% ของทุนประกันภัย
สูงสุด 500,000
/ครั้ง/ปี
1,000,000
/ครั้ง/ปี
10% ของทุนประกันภัย
/ครั้ง/ปี
ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง - - 10% ของความเสียหาย
แต่ไม่น้อยกว่า5,000
10% ของความเสียหาย
แต่ไม่น้อยกว่า1,000
1.8. ภัยความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 10% ของทุนประกันภัย
สูงสุด 200,000
/ครั้ง/ปี
500,000
/ครั้ง/ปี
1,000,000
/ครั้ง/ปี
1,000,000
/ครั้ง/ปี
ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง - - 1,000 1,000
1.9. ภัยการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 200,000
/ครั้ง/ปี
500,000
/ครั้ง/ปี
1,000,000
/ครั้ง/ปี
2,000,000
/ครั้ง/ปี
ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง - - 1,000 3,000
1.10. ภัยต่อกระจก (ที่ติดตั้งถาวร) เสียหายจากอุบัติเหตุ 200,000
/ครั้ง/ปี
500,000
/ครั้ง/ปี
1,000,000
/ครั้ง/ปี
1,000,000
/ครั้ง/ปี
ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง - - 1,000 1,000
1.11. ภัยสำหรับเงิน (ปง.2) (ความเสียหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ อัคคีภัย และ ภัยธรรมชาติ) 10% ของทุนประกันภัย
สูงสุด 100,000
/ครั้ง/ปี
200,000
/ครั้ง/ปี
300,000
/ครั้ง/ปี
400,000
/ครั้ง/ปี
ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง - - 1,000 1,000
1.12. ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการขนย้ายซากทรัพย์สิน 10% ของทุนประกันภัย/ครั้ง/ปี
1.13 ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 5% ของทุนประกันภัย/ครั้ง/ปี
1.14 ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญการดับเพลิง 5% ของทุนประกันภัย/ครั้ง/ปี
2. ความคุ้มครองความเสียหายต่อเนื่อง (ธุรกิจหยุดชะงัก)
2.1. เงินชดเชยการสูญเสียทางการค้าชดเชยวันละ 1,000
(สูงสุด 30 วัน/ปี)
2,000
(สูงสุด 30 วัน/ปี)
2,000
(สูงสุด90วัน/ปี)
ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง - - 2วันแรก 2วันแรก
2.2. เงินชดเชยค่าเช่าสถานประกอบธุรกิจชั่วคราว (สูงสุด3เดือน/ปี) จ่ายตามจริง สูงสุด10,000/เดือน สูงสุด20,000/เดือน
3. ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 300,000
/ครั้ง/ปี
600,000
/ครั้ง/ปี
800,000
/ครั้ง/ปี
1,000,000
/ครั้ง/ปี
ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง - - 1,000 3,000
4. ความคุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 500,000
/ครั้ง/ปี (สำหรับผู้เอาประกันภัย)

ความคุ้มครองพิเศษ

หมวดความคุ้มครองพิเศษ
ทุนประกันภัย
0.5 – 9.9 ล้าน
ทุนประกันภัย
10.0 – 19.9 ล้าน
ทุนประกันภัย
20.0 – 29.9 ล้าน
ทุนประกันภัย
30.0 – 50.0 ล้าน
เฉพาะสำหรับกลุ่มที่ 1 – สำนักงาน / อพาร์ทเม้นท์
ภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในอาคารที่เอาประกันภัย 50,000
/ครั้ง/ปี
100,000
/ครั้ง/ปี
เฉพาะ สำหรับกลุ่มที่ 2 – ธุรกิจบริการ และ กลุ่มที่ 3 – ร้านจำหน่ายสินค้า
1.ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นภายในสถานประกอบการ 10,000/ครั้งและ
ไม่เกิน 100,000/ปี
10,000/ครั้งและ
ไม่เกิน 500,000/ปี
2. ความคุ้มครอง ความรับผิดอันเกิดจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นพิษ 10,000/ครั้งและ
ไม่เกิน 100,000/ปี
10,000/ครั้งและ
ไม่เกิน 500,000/ปี
3. ความคุ้มครอง ความรับผิดอันเกิดจากสถานที่จอดรถ 100,000
/ครั้ง/ปี
500,000
/ครั้ง/ปี
เฉพาะ สำหรับกลุ่มที่ 4 – โรงงาน
ความคุ้มครอง ภัยต่อเครื่องจักร 20,000
/ครั้ง/ปี
50,000
/ครั้ง/ปี

ตัวอย่างเบี้ยประกันภัย

ทุนประกันภัย กลุ่ม 1
สำนักงาน,อพาร์ทเม้นท์
กลุ่ม 2
ธุรกิจบริการ
กลุ่ม 3
ร้านจำหน่ายสินค้า
กลุ่ม 4
โรงงาน
กลุ่ม 5
โกดัง
500,000 1,600 1,701 1,800 1,900 2,000
1,000,000 2,350 2,650 2,850 2,900 3,050
2,000,000 3,850 4,475 4,900 4,950 5,195
3,000,000 5,400 5,970 6,590 6,675 6,995
4,000,000 6,450 7,375 8,300 8,290 8,745
5,000,000 7,600 9,060 10,000 10,200 10,761
6,000,000 8,700 10,525 11,585 11,915 12,565
7,000,000 9,800 12,040 13,260 13,670 14,420
8,000,000 11,050 13,640 14,895 15,500 16,355
9,000,000 12,100 15,235 16,600 17,335 18,295
10,000,000 15,000 18,000 19,199 20,000 22,000
20,000,000 27,001 32,000 35,000 38,500 41,000
30,000,000 41,415 45,914 48,915 54,915 58,915
40,000,000 57,715 62,240 69,775 74,315 78,605
50,000,000 71,795 78,745 90,105 95,155 99,890
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Call Center 1484