ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท)
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ.1)
(ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย)
300,000 500,000 1,000,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ.1)
จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
150,000 250,000 500,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ.1)
จากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์
150,000 250,000 500,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ.1)
จากการก่อการร้าย
150,000 250,000 500,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากอุบัติเหตุสาธารณะ
600,000 1,000,000 2,000,000
การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
(รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย และการก่อการร้าย)
15,000 25,000 50,000
เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
(รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายและการก่อการร้าย)
300 500 1,000
ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
(ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน)
(รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย และการก่อการร้าย)
10,000 10,000 10,000
อายุที่รับประกันภัย 16-65 ปี
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 1,580 2,080 2,980
อากร 20 20 20
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 1,600 2,100 3,000
อายุที่รับประกันภัย 66-70ปี (กรณีต่ออายุ)
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 3,480 4,480 6,480
อากร 20 20 20
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 3,500 4,500 6,500