ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท)
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
(ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย)
200,000 300,000 500,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
100,000 150,000 250,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 150,000 250,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากอุบัติเหตุสาธารณะ
400,000 600,000 1,000,000
การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
(รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
20,000 30,000 50,000
กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน
(รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือ ถูกทำร้าย)
40,000 60,000 100,000
ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการ บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
(ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน)
(รวมการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
10,000 10,000 10,000
อายุที่รับประกันภัย 1 เดือน - 15 ปี
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 1,480 1,980 2,480
อากร 20 20 20
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 1,500 2,000 2,500