ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท)
ผู้เอาประกัน คู่สมรส บุตรคนละ
กรณี เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ.1)
(ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย)
1,000,000 500,000 300,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
500,000 250,000 150,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์
500,000 250,000 150,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากอุบัติเหตุสาธารณะ
2,000,000 1,000,000 600,000
การรักษาพยาบาล ต่ออบุัติเหตุแต่ละครั้ง
(รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
50,000 25,000 15,000
กระดูกแตกหักไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน
(รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
100,000 50,000 30,000
เงินชดเชยรายได้รายวัน
กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
(รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
1,000 500 300
เงินชดเชยรายเดือนกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 12 เดือนเหมาจ่าย
(รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
10,000
(120,000)
8,000
(96,000)
5,000
(60,000)
ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
(ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน)
(รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
10,000 5,000 3,000
อายุที่รับประกันภัย 16-65 ปี
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 5,980
อากร 20
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 6,000
อายุที่รับประกันภัย 66-70 ปี (กรณีต่ออายุ)
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 12,980
อากร 20
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 13,000