Document

ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) คุ้มครองสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกิน 100,000
1.1 กรณีอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมข้อ 1.2) 100,000
1.2 กรณีการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือกรณีอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (สูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 50,000
2. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั่วไป (365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) (รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 500
3. ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไปแต่ละครั้ง (รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 5,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากรต่อคน 555