ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง รหัสรถ 110+320 รหัสรถ 210
รถเก๋ง-รถกระบะ รถตู้
ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 1. • ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (ต่อคน)
 2. • ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)
 3. • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)

 1. 500,000
 2. 10,000,000
 3. 1,000,000

 1. 500,000
 2. 10,000,000
 3. 1,000,000
ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน
 1. • กรณีชนกับยานพาหนะทางบก* (บาท ต่อครั้ง)

 1. ตามที่ระบุ

 1. ตามที่ระบุ
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 1. • อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท ต่อคน)
 2. • ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท ต่อคน)
 3. • หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท ต่อครั้ง)

 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 200,000

 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 200,000


ทุนประกันภัย เบี้ยประกันรถยนต์ตามทุน (บาท)
100,000 6,400 6,700
150,000 6,700 7,000
200,000 7,000 7,500
250,000 7,200 7,900
300,000 7,300 8,400
350,000 7,700 9,100
400,000 7,900 9,600
450,000 8,200 10,200
500,000 8,600 10,700
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท) (ไม่รวม พ.ร.บ.)


*ความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งระบุคู่กรณีได้ ดังนั้นจึงไม่คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีอุบัติเหตุจากการพลิกคว่ำ ชนรั้วบ้าน ภัยธรรมชาติ และภัยอื่นๆ

ยานพาหนะทางบก คือรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ กำลังไฟฟ้า รวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง

หมายเหตุ: เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมภาษีและอากรแสตมป์แล้ว