ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง รหัสรถ 110 รหัสรถ 320 รหัสรถ 210
รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 1. • ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (ต่อคน)
 2. • ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)
 3. • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)

 1. 500,000
 2. 10,000,000
 3. 800,000

 1. 500,000
 2. 10,000,000
 3. 800,000

 1. 500,000
 2. 10,000,000
 3. 800,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 1. • อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท ต่อคน)
 2. • ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท ต่อคน)
 3. • หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท ต่อครั้ง)

 1. 50,000
 2. 50,000
 3. 100,000

 1. 50,000
 2. 50,000
 3. 100,000

 1. 50,000
 2. 50,000
 3. 100,000
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท) 1,900 2,700 2,700
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท) + พรบ. 2,546 3,668 3,883