ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง  รหัสรถ 110* รหัสรถ 320
รถเก๋ง/กระบะ4 ประตู รถกระบะ 2 ประตู
จำนวนที่นั่ง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 7 ที่นั่ง 3 ที่นั่ง
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
 1. • ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวิต ของบุคคลภายนอก (บาท ต่อคน)
 2. • (รวมผู้โดยสารในรถประกัน) (บาท ต่อครั้ง)
 3. • ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (บาท ต่อครั้ง)

 1. 1,000,000
 2. 10,000,000
 3. 5,000,000

 1. 1,000,000
 2. 10,000,000
 3. 5,000,000
ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
 1. • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน (ค่าเสียหายส่วนแรก)

 2. • กรณีรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้

 1. ตามทุนประกัน
  (ตามที่เลือก)
 2. ตามทุนประกัน

 1. ตามทุนประกัน
  (ตามที่เลือก)
 2. ตามทุนประกัน
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 1. • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01) (บาท ต่อคน)
 2. • ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) (บาท ต่อคน)
 3. • การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท ต่อครั้ง)

 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 300,000

 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 300,000
ภัยก่อการร้าย ตามทุนประกัน ตามทุนประกัน

หมายเหตุ ขึ่นอยู่กับรายละเอียดรถยนต์ การระบุผู้ขับขี่ และอายุผู้ขับขี่

*การระบุชื่อผู้ขับขี่ สำหรับรถเก๋ง รหัส 110 เท่านั้น (รถกระบะรหัส 320 ไม่มีการระบุชื่อผู้ขับขี่)