ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง แผนรายครอบครัว
EcoPlus Best
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ    
- ผู้เอาประกันภัย
   อายุ 1-75 ปี
1.5
ล้าน
3
ล้าน
- ผู้เอาประกันภัย
   อายุ 76-80 ปี
1.5
ล้าน
2
ล้าน
การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย    
- ผู้เอาประกันภัย
   อายุ 1-75 ปี
2
ล้าน
3
ล้าน
- ผู้เอาประกันภัย
   อายุ 76-80 ปี
1.5
ล้าน
2
ล้าน
การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย    
- ผู้เอาประกันภัย
   อายุ 1-75 ปี
150,000 200,000
- ผู้เอาประกันภัย
   อายุ 76-80 ปี
75,000 75,000
ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน - 1,500 บาท/วัน
สูงสุด 30,000 บาท
การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง - 300,000
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง - 300,000
การจี้เครื่องบิน - 200,000
ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง 1,000 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง
สูงสุด 5,000 บาท
6,000 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง
สูงสุด 30,000 บาท
การพลาดการต่อเที่ยวบิน - 15,000
การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว 5,000 40,000
ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว
จ่ายส่วนเกินจาก 1,000 บาท
- 3,000
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง - 30,000
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 500,000 1,500,000
ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง - 25,000
ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ 30วัน 30วัน
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
30
ล้าน
30
ล้าน
ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน - 1,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 50,000ระยะเวลาเดินทาง (วัน) ราคาเบี้ยประกันคุ้มครองสูงสุด 4 ท่าน
Eco ฺBest
Asia Worldwide Asia Worldwide
1-4 496 628 1,550 1,638
5-6 567 757 1,768 2,190
7-8 640 852 2,221 2,464
9-10 710 946 2,468 2,738
11-14 850 1,133 2,806 3,300
15-21 1,063 1,417 3,700 4,122
21-31 1,381 1,734 4,514 5,164
32-40 1,917 2,406 5,843 6,401
41-50 2,023 2,620 6,614 7,986
51-60 2,191 2,855 7,987 8,836
61-70 2,716 3,343 8,633 9,252
71-80 3,035 3,652 9,633 9,905
81-90 3,566 4,049 10,425 10,967
91-120 4,350 5,254 11,945 11,773
121-150 5,402 6,743 12,813 14,694
151-180 6,197 7,975 15,470 16,395
1 ปี (ไม่เกิน 90
ต่อการเดินทาง)
3,942 5,259 10,634 11,518
1 ปี (ไม่เกิน 180
ต่อการเดินทาง)
7,782 9,279 16,862 18,066หมายเหตุ:

 • ข้อ 2 การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก
 • ข้อ 3 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นในการรักษาหรือการติดตามอาการในประเทศไทย
  1. กรณีไม่เคยรักษาพยาบาลในต่างประเทศมาก่อน ต้องรับการรักษาในประเทศไทยภายใน 1 วัน นับจากเดินทางมาถึงประเทศไทย และรักษาต่อเนื่องไม่เกิน 7 วัน
  2. กรณีเคยรักษาในต่างประเทศมาก่อน ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 7 วันนับจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย
 • ข้อ 4. ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันให้เป็นจำนวนต่อวัน ตามจำนวนวันที่นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในต่างประเทศจริง สูงสุดไม่เกิน 20 วัน
 • ข้อ 5. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นสาเหตุตามข้อ 3) อันมีสาเหตุมาจาก
  1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยหนักของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกของครอบครัว
  2.         การเกิดการนัดหยุดงานขึ้นโดยไม่คาดคิด การจลาจล สงครามกลางเมือง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย
  3.         เมื่อที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรได้รับความเสียหายร้ายแรงจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุใต้ฝุ่น แผ่นดินไหว ภายใน 7 วัน ก่อนวันออกเดินทาง
  4.         ได้รับหมายเรียกให้เป็นพยานที่ศาล หรือได้รับหมายบังคับจากศาล
 • ข้อ 6. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่ได้ชำระไปสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง กรณีต้องเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาก่อนกำหนดเนื่องจาก
  1. ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือการป่วยหนัก และแพทย์แนะนำให้เดินทางกลับ
  2. สมาชิกของครอบครัว หรือเพื่อนเดินทางของผู้เอาประกันภัย เสียชีวิต หรือได้รับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยโดยไม่คาดหมาย
  3. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ พายุไต้ฝุ่น หรือแผ่นดินไหว ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการต่อไปได้
  4. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมืองที่ไม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือ การควบคุมของผู้เอาประกันภัย หรือ การถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามคำแนะนำของแพทย์
 • ข้อ 8. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง กรณีการเดินทางล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ติดต่อกัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนัดหยุดงาน
 • ข้อ 9. การพลาดการต่อเที่ยวบิน กรณีที่พลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศ ณ จุดที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ อันเนื่องมาจากการล่าช้า 8 ชั่วโมง
 • ข้อ 11. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ของการสูญหาย แต่ละครั้งและทุกๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย
 • ข้อ 12. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
  1. หลังจากมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกว่า 8 ชั่วโมง จะชดใช้เงินคืนตามที่ได้สำรองจ่ายไปจริงล่วงหน้าสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  2. หลังจากมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกว่า 16 ชั่วโมง จะชดใช้เงินคืนเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มเติมจากข้อ 1 อีกไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  3. หลังจากมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกว่า 24 ชั่วโมง จะชดใช้เงินคืนเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มเติมจากข้อ 2 อีกไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ข้อ 15. การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ กรณีที่การเดินทางในเที่ยวกลับต้องล่าช้าออกไปเนื่องจากมีเหตุการณ์อยู่นอกเหนือความควบคุม จะขยายระยะเวลาของการประกันภัยเท่าที่จำเป็นสำหรับให้ ไม่เกิน 30 วัน
 • ข้อ 17. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อขอใช้บริการของ บริษัท AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. เท่านั้น
 • ข้อ 18.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล กรณีที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในต่างประเทศติดต่อกันนานเกิน 5 วัน และไม่มีบุคคลที่บรรลุนิติภาวะอยู่ด้วยจะจ่ายค่าเดินทางเฉพาะค่าเดินทางรวมทั้งจ่ายค่าที่พัก และค่าอาหารสูงสุด 50,000 บาท