เงื่อนไขการรับประกัน

สรุปความคุ้มครอง

 1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล : การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
 2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ (ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Conditions)
 3. ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
  • กรณีไม่ได้รักษาจากต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยต้องขอรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน 1 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับถึง
  • กรณีรักษาพยาบาลตั้งแต่อยู่ในต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยมีกำหนดเวลา 7 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ที่จะรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในไทย
 4. บริการความช่วยเหลือในการเดินทาง
  • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
 5. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) การเดินทางกลับที่ต้องล่าช้าออกไป จากกรณีสภาพอากาศไม้เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ เครื่องยนต์เครื่องบินขัดข้อง เป็นต้น (ไม่เก็บเบี้ยเพิ่ม)
 6. การบอกเลิกการเดินทาง คุ้มครองการเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ก่อนวันออกเดินทาง จากสาเหตุการเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส ของผู้เอาประกันภัย, สมาชิกในครอบครัว, การนัดหยุดงาน จลาจล สงครามกลางเมือง, ที่พักถาวรเกิดความเสียหายรุนแรง ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น รวมถึงการได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานที่ศาล
 7. การล่าช้าของการเดินทาง คุ้มครองการออกเดินทางล่าช้ากว่าตารางที่กำหนดเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน สาเหตุจากสภาพอากาศไม่อำนวย อุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ การนัดหยุดงาน หรือการปฏิบัติอื่น ๆ ของลูกจ้างของยานพาหนะที่ทำให้ไม่สามารถออกเดินทางตามเวลาที่กำหนดได้
 8. การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว การสูญเสีย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว ในระหว่างการเดินทาง โดยสาเหตุจากพนักงานโรงแรม ผู้ขนส่ง การถูกบังคับอย่างรุนแรง เพื่อเอากระเป๋าเดินทาง เป็นต้น
 9. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเดินทางมาถึงประเทศจุดหมายปลายทางล่าช้า
  • เกินกว่า 8 ชั่วโมง : ชดใช้ 20% ของวงเงินคุ้มครอง
  • เกินกว่า 16 ชั่วโมง : ชดใช้ข้อ 1 + เพิ่มเติมอีกไม่เกิน 30% ของวงเงินคุ้มครอง
  • เกินกว่า 24 ชั่วโมง : ชดใช้ข้อ 1+2 เพิ่มเติมอีกไม่เกิน 50% ของวงเงินคุ้มครอง
 10. การลดจำนวนวันเดินทาง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปล่วงหน้า รวมถึงค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ที่เกิดขึ้นจากเหตุที่ต้องเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาก่อนกำหนด จากสาเหตุ ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บสาหัส, สมาชิกครอบครัว หรือ เพื่อนเดินทาง เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บสาหัส, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน จลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมือง, การถูกกักด่านกักกันเชื่อโรคตามคำแนะนำของแพทย์
 11. การจี้โดยสลัดอากาศ คุ้มครองการตกเป็นตัวประกันในเหตุการณ์จี้เครื่องบินเป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 12. การพลาดต่อเที่ยวบิน คุ้มครองค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่จำเป็น สาเหตุจากการล่าช้า ที่ได้รับยืนยันแล้ว ของเครื่องบิน รถไฟ ณ จุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ และไม่สามารถจัดหายานพาหนะมาทดแทนและออกเดินทางได้ภายใน 8 ชั่วโมง
 13. การสูญเสียหรือเสียหายของเงินส่วนตัว คุ้มครองเงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง ของผอก.กรณีเกิดการสูญหาย เนื่องจากการถูกโจรกรรม (ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์) ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบส่วนแรก 1,000 บาท ทุกครั้ง
 14. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองการรับผิดตามกฎหมาย กรณีเสียชีวิต บาดเจ็บ ทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก
 15. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน คุ้มครองค่าโทรศัพท์ส่วนตัวที่ต้องใช้ติดต่อ ระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ในระหว่างการเดินทางอยู่ในต่างประเทศ
 16. ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารเดินทาง คุ้มครองกรณีเอกสารเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรโดยสารในการเดินทาง เป็นต้น อันเนื่องมาจากการถูกโจรกรรมขณะเดินทาง (ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์)


ข้อแนะนำกรณีที่ต้องการใช้เป็นเอกสารในการยื่นขอ VISA

 1. กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ (เอกสารที่นำไปยื่น VISA จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
 2. เมื่อซื้อประกันออนไลน์สำเร็จ ระบบจะส่งกรมธรรม์ให้ทางอีเมลทันที
 3. สามารถปริ้นท์เอกสารแนบในอีเมลเพื่อนำไปยื่นขอ VISA ได้ เพราะเราเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่ประเทศในกลุ่มเชงเก้นให้การรับรอง


เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 1-80 ปี
 2. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้น
 3. สามารถเลือกทำประกันได้ทั้งแบบรายเที่ยว หรือรายปี
 4. เบี้ยประกันภัยรายปี จำกัดระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 180 วัน


ด้วยแผนประกันภัย เมืองไทย Happy Mile Travel ท่านจะได้รับบริการความช่วยเหลือในการเดินทางจาก Allianz Global Assistance ภายใต้การบริหาร ของ AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.ที่มีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือทั่วโลก และพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงรายชื่อประเทศใน ASIA

ส่วนที่ 1 การแบ่งประเทศในทวีปเอเชีย

 1. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia) ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน และติมอร์เลสเต
 2. เอเชียตะวันออก (East Asia) ได้แก่ จีน มองโกเลีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
 3. เอเชียใต้ (South Asia) ได้แก่ อินเดีย บังกลาเทศ เนปาล ศรีลังกา ภูฎาน และมัลดีฟส์
 4. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest Asia) ได้แก่ จอร์แดน คูเวต กาตาร์ โอมาน ซาอุดิอาระเบีย ตุรกี บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน และไซปรัส
 5. เอเชียกลาง ได้แก่ ทาจิกิสถาน คาซัคสถาน เติร์กเมนิสถาน เคอร์กิสถาน และอยู่ในทวีปยุโรป จอร์เจีย อาร์เมเนีย


ส่วนที่ 2 ประเทศที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองพิเศษของประเทศอื่น (จีน)

ไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊าส่วนที่ 3 ประเทศที่เป็นข้อยกเว้นในกธ.เดินทางต่างประเทศ สำหรับการเดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทางภายในประเทศ

เกาหลีเหนือ ปากีสถาน อัฟกานิสถาน อิหร่าน อิรัก อิสราเอล เลบานอน ซีเรีย อุซเบกิสถาน และปาเลสไตน์รายชื่อประเทศกลุ่ม AEC

 1. บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
 2. กัมพูชา (Cambodia)
 3. อินโดนีเซีย (Indonesia)
 4. ลาว (Laos)
 5. มาเลเซีย (Malaysia)
 6. เมียนมาร์ (Myanmar)
 7. ฟิลิปปินส์ (Philippines)
 8. สิงคโปร์ (Singapore)
 9. เวียดนาม (Vietnam)
 10. ไทย (Thailand)


รายชื่อประเทศยกเว้น 22 ประเทศ

เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซีเรีย, ซูดาน, บุรุนดี, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, รวันดา, ลิเบีย, เลบานอน, ไลบีเรีย, อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, อิรัก, อิสราเอล, อิหร่าน, อุซเบกิสถาน, เอธิโอเปีย, เอริเทรีย, แองโกลา, แอลจีเรีย และเฮติหมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย