ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก :

 1. ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลภายนอก
  คุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี อันเกิดจากจากความประมาทของผู้ประกอบการก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

  สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อดังนี้

  1. คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจ และเกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุ จากการใช้สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย (Legal Liability arising from the business and happening within or caused by the insured premise) ทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการในสถานที่ที่เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย
  2. คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยซึ่งทำงานประจำ ณ สถานที่ประกอบการในขณะที่ออกไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้เอาประกันภัยภายนอกสถานที่ประกอบการ (Legal Liability arising from the insured or Insured’s employees whilst on duty while engaged in the insured business outside the insured premises)

  เหมาะสำหรับ
  ผู้ประกอบการกิจการ ประเภทต่างๆ อาทิ ร้านค้า รีสอร์ท ภัตตาคาร สโมสร โรงเรียน หรือภายในอาคารสำนักงาน เป็นต้น

 2. ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท 3 (ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง)
  คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเป็นผลมาจากอัคคีภัยหรือการระเบิดจากการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานที่ประกอบการเฉพาะบริเวณตามแบบผังที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

  เหมาะสำหรับ
  ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง รับประกันเฉพาะบริเวณตามแบบผังที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

 3. ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากความบกพร่องฯ ในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร
  คุ้มครองความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยอุบัติเหตุ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำการตรวจสอบอาคาร หรือเกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้เอาประกันภัยในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร

  เหมาะสำหรับ
  ผู้ตรวจสอบอาคาร ซึ่งได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมืองประกันอื่นๆ :

 1. ประกันภัยสำหรับเงิน
  1. • คุ้มครองธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็คธนาคาร ดวงตราไปรษณีย์ที่ยังไม่ได้ขีดฆ่า และหลักทรัพย์ที่ระบุประเภทไว้ชัดเจนตามกรมธรรม์ และตู้/ห้องนิรภัย จากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
  2. • สามารถเลือกซื้อข้อตกลงคุ้มครองข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง 5 ข้อดังนี้
   1. ความสูญเสียของเงินเพื่อค่าจ้าง หรือเงินเดือน ขณะที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัยจนกระทั่งจ่ายออกไป และคุ้มครองถึงเงินที่เหลือซึ่งจะต้องเก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย
   2. ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาทำงาน
   3. ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย นอกเวลาทำงาน
   4. ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ขณะทำการขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน
   5. ความสูญเสียต่อตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย ตัวอาคารสถานที่เอาประกันภัย
  3. • เลือกซื้อความคุ้มครองแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
   1. แบบ ปง.1 คุ้มครองการชิงทรัพย์, ปล้นทรัพย์ และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ
   2. แบบ ปง.2 คุ้มครองความสูญเสีย เสียหายใดๆ ที่มิได้ระบุเป็นข้อยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
   3. แบบ ปง.3 คุ้มครองความสูญเสีย เสียหายใดๆ ที่มิได้ระบุเป็นข้อยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ และรวมถึงการยักยอกทรัพย์ของแคชเชียร์ หรือพนักงานขนส่งเงินที่ค้นพบภายใน 3 วันทำการ

   เหมาะสำหรับ
   ผู้ประกอบการที่ต้องการความคุ้มครองต่อการสูญเสียของเงินภายในอาคาร, ภายในตู้นิรภัย หรือระหว่างการขนส่ง

 2. ประกันภัยร้านทอง
  1. • คุ้มครองทอง รวมถึงตู้แสดงสินค้า ตู้นิรภัย เฟอร์นิเจอร์ และตัวอาคาร ที่ถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และการวิ่งราวทรัพย์
  2. • คุ้มครองรวมถึงการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการสูญเสียมือ เท้า สายตา และ ค่ารักษาพยาบาล ของบุคคลในครอบครัวและพนักงานในร้านจากการกระทำดังกล่าว

  เหมาะสำหรับ
  ผู้ประกอบการกิจการร้านทอง

 3. ประกันภัยป้ายโฆษณา
  คุ้มครองป้ายโฆษณา จากอัคคีภัย ฟ้าผ่า การระเบิด ลมพายุ รวมถึงการลักทรัพย์, ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายของทรัพย์สินจากป้ายโฆษณา

  เหมาะสำหรับ
  เจ้าของป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่บนถนนหรือบนตึกสูง

 4. ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
  คุ้มครองความรับผิดของนายจ้างตามกฎหมายเมื่อลูกจ้างได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน

  เหมาะสำหรับ
  นายจ้าง

 5. ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง
  คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง กรณีลูกจ้างได้รับอุบัติเหตุที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของนายจ้าง และต้องการฟ้องร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมจากจำนวนเงินที่ได้รับการชดใช้ตามการประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

  เหมาะสำหรับ
  นายจ้าง

 6. ประกันภัยความซื่อสัตย์
  คุ้มครองความสูญเสียและความเสียหายทางการเงินของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ หรือฉ้อโกงของลูกจ้าง ตามรายชื่อที่ระบุ

  เหมาะสำหรับ
  นายจ้าง

 7. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
  คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้า (รายได้ของผู้เอาประกันภัย) อันเกิดจากธุรกิจหยุดชะงักด้วยเหตุจากความเสียหายในทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้แล้ว และเป็นทรัพย์สินที่มีผลต่อการค้าของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเกิดความเสียหายจนเป็นเหตุให้ธุรกิจของผู้เอาประกันภัยต้องหยุดชะงักไป

  เหมาะสำหรับ
  ผู้ประกอบการที่ต้องการได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรายได้ที่ขาดหายไป เช่น ขณะรอซ่อมแซมโรงงาน หรือระหว่างรอธุรกิจฟื้นตัวจากวินาศภัย เป็นต้นวิศวกรรม

 1. ประกันภัยการปฎิบัติงานตามสัญญา
  คุ้มครอง
  1. มูลค่างาน เครื่องจักร วัสดุในการก่อสร้าง ที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ, การตกหล่นของวัตถุหรือวัสดุใดๆ, ภัยที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ ภัยจากความเสียหายสืบเนื่องจากการใช้วัสดุก่อสร้างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ
  2. ภัยจากการมุ่งร้ายกลั่นแกล้ง ภัยจากโจรกรรม หรือลักทรัพย์
  3. ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก สำหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย และความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
  4. เหมาะสำหรับ
   เจ้าของโครงการ, ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ซื้อเครื่องจักร หรือ ผู้รับเหมาในโครงการ, ผู้ผลิต, ผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรือบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ติดตั้งเครื่องจักร ในงานก่อสร้าง ปรับปรุง หรือตกแต่ง เช่น อาคารที่พักอาศัย, สำนักงาน, โรงงาน, โรงแรม

 2. ประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
  คุ้มครอง
  เครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง, เครื่องจักรที่ใช้ในการขุด จากการเสียหายหรือสูญหายจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ลมพายุ การล้ม การพลิกคว่ำ

  เหมาะสำหรับ
  ผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ทั้งแบบเคลื่อนที่หรือติดตั้งอยู่กับที่ทุกชนิดเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการดำเนินงาน เช่น Tower Crane, รถ Crawler Crane, รถตัก, รถขุด, รถยก

 3. ประกันภัยเครื่องจักรเสียหาย
  คุ้มครอง
  เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เครื่องจักรสาธารณูปโภค และเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งในอาคาร ที่เสียหายจากการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์, ความผิดพลาดในการออกแบบ, การขาดความชำนาญในการติดตั้ง, ความบกพร่องจากผู้ผลิต, ไฟฟ้าลัดวงจร และการระเบิด

  เหมาะสำหรับ
  ผู้ที่ต้องการคุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องจักรที่เอาประกันภัยเนื่องจากอุบัติเหตุ

 4. ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  คุ้มครอง
  1. • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Hardware) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์ทางการแพทย์ จากการประมาทเลินเล่อ, การขาดความชำนาญ
  2. • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสามข้อดังนี้
   หมวดที่ 1 ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หมายถึง ตัวเครื่องอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ความประมาทเลินเล่อ
   หมวดที่ 2 อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (ซึ่งไม่รวมอยู่ในตัวเครื่อง) หมายถึง เทป แผ่นดิสก์ แผ่นจาน แม่เหล็กคุ้มครองตัวอุปกรณ์ รวมถึงค่าแรงงานเพื่อป้อนข้อมูลให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
   หมวดที่ 3 คุ้มครองค่าใช่จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อทำให้การดำเนินข้อมูลต่อเนื่อง

  เหมาะสำหรับ
  ผู้ประกอบการธุรกิจที่ใช้เครื่องประมวลผลข้อมูล เครื่องโทรคมนาคม เครื่องมือค้นคว้าวิจัยหรือทดลอง เครื่องมือตรวจวัดผลหรือเครื่องมือทดสอบต่างๆ

 5. ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน
  คุ้มครอง
  หม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดัน จากการระเบิดหรือยุบแฟบ (ซึ่งไม่ได้เกิดจากอัคคีภัย) ครอบคลุมความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

  เหมาะสำหรับ
  โรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการใช้หม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดันเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการผลิตหรือการดำเนินธุรกิจ

 6. การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร (Contractors’ and Erection All Risks Insurance) ( CAR & EAR )
  กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง
  1. ตัวงานก่อสร้าง หรือ ตัวงานติดตั้งเครื่องจักร ตามมูลค่าสัญญา, วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างของงานโครงการนั้นๆ อันมีสาเหตุมาจาก
   • • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด การโจรกรรม การตกหล่นของวัสดุใดๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างหรือการติดตั้งเครื่องจักร
   • • ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ เป็นต้น
   • • ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของคนงาน,การขาดความชำนาญในการทำงานและจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ได้ระบุเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์
  2. ความรับผิดตามกฎหมาย ของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก สำหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย และความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากความผิดพลาดในการดำเนินงานของผู้เอาประกันภัยหรือของลูกจ้างผู้เอาประกันภัย 
 7. การประกันภัยเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง (Contractor’s Plant and Machinery Insurance) ( CPM )
  • • โดยกรมธรรม์ ให้ความคุ้มครองต่อการสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ต่อเครื่องจักรที่เอาประกันภัยไว้ อันเนื่องมาจากสาเหตุจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ลมพายุ, น้ำท่วม ,แผ่นดินไหว ,การล้ม, การพลิกคว่ำ หรืออุบัติเหตุต่างๆเป็นต้น
  • • เครื่องจักรกลที่รับประกันภัย เช่น Tower Crane, รถ Mobile Crane, รถตัก, รถขุด, รถยก ,รถบด ฯลฯ
 8. การประกันภัยเครื่องจักร (Machinery Breakdown Insurance) ( MBD )
  • • ให้ความคุ้มครอง ความเสียหายต่อเครื่องจักรที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าอันเนื่องมาจากปัจจัยภายใน การใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์, ความผิดพลาดในการออกแบบ, การขาดความชำนาญ, ไฟฟ้าลัดวงจร, ภัยจากการระเบิดทางฟิสิกส์
  • • เครื่องจักรที่รับประกันภัย เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ


ผลิตภัณฑ์พิเศษ

 1. ประกันภัยอัญมณีและทองคำ / ประกันภัยของสะสม ประเภทศิลปวัตถุ
  • • คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของอัญมณีจากความเสี่ยงภัยในขณะที่อัญมณีเก็บอยู่ในสถานที่เอาประกันภัย, การโจรกรรมทั้งที่มีร่องรอยและไม่มีร่องรอยแต่สามารถบ่งชี้รายละเอียดเหตุการณ์ได้
  • • สามารถซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น การจัดส่งอัญมณีไปยังลูกค้าโดยพนักงาน, การนำอัญมณีไปฝากให้อยู่ในความควบคุมดูแลของบุคคลอื่น, ความเสี่ยงภัยของอัญมณีที่อยู่ระหว่างการจัดแสดงโชว์
  • • คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายสำหรับศิลปวัตถุ ของสะสมต่างๆ จากการโจรกรรม, ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ การระเบิด อุบัติเหตุ เช่น ตก/หล่น โดนชน กระแทก, เป็นต้น
  เหมาะสำหรับ
  1. ร้านอัญมณี โรงงานอัญมณี ร้านทอง
  2. โรงรับจำนำ
  3. สามารถนำเสนอเป็นแบบประกันภัยแบบทรัพย์สินส่วนตัว (Private Collection)
  4. สามารถนำเสนอเป็นแบบประกันภัยสำหรับ งานศิลป์ รูปภาพ งานสะสม งาน Fine Art พิพิธภัณฑ์
 2. ประกันภัยการก่อการร้าย (ธุรกิจขนาดใหญ่)
  คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น อาคาร ทรัพย์สินภายในอาคาร สต๊อกสินค้า และสามารถซื้อความคุ้มครองถึงชดเชยรายได้จากธุรกิจหยุดชะงักที่มีสาเหตุมาจากความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการก่อการร้าย วินาศกรรม ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
  เหมาะสำหรับ
  • • ห้างสรรพสินค้า
  • • สถานบันเทิง / โรงหนัง
  • • โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม
  • • ธนาคาร
  • • ร้านสะดวกซื้อ
  • • อาคารหรือสถานที่ต่างๆ
 3. ประกันภัยเครื่องบินและความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากเครื่องบิน
  คุ้มครอง
  ความเสียหายของเครื่องบินอันเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ และ ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (รวมถึงผู้โดยสาร) และอุบัติเหตุสำหรับนักบิน

  เหมาะสำหรับ
  สายการบิน หรือ เครื่องบินส่วนตัว

 4. ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (เอาประกันภัยโดยผู้ขายสินค้า)
  คุ้มครอง
  การไม่ชำระค่าสินค้าที่ผู้ซื้อ มีต่อผู้เอาประกันภัย (ผู้ขาย) อันเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ผู้ซื้อล้มละลาย, ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระหนี้ สำหรับการขายสินค้าไปต่างประเทศจะรวมถึงความเสี่ยงทางการเมือง การห้ามโอนเงินออกนอกประเทศ  เป็นต้น

  เหมาะสำหรับ
  ผู้ขายสินค้าที่เป็นเครดิตเทอมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจเคมีภัณฑ์ อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ยา

 5. ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ (เอาประกันภัยโดยผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย)
  คุ้มครอง
  ความรับผิดตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี อันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของผู้เอาประกันภัยก่อให้เกิดความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อผู้บริโภค หรือทำให้ทรัพย์สินของผู้บริโภคเสียหายจากการใช้สินค้าของผู้เอาประกันภัย
  เหมาะสำหรับ
  • • ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย สินค้าทุกประเภท
  • • ผู้นำเข้า/ส่งออก
  • • สัญญาซื้อ-ขาย บังคับให้มีประกันภัย Product Liability เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต
  • • สัญญาซื้อ-ขายกับคู่ค้าต่างประเทศ เช่น USA, Europe, Asia ส่วนใหญ่จะบังคับให้ทำประกันภัย
 6. ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร
  คุ้มครอง
  ความเสียหายทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี อันเกิดจากความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารจากการบริหารงานผิดพลาด เช่น การกระทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประมาทเลินเล่อ การแถลงข้อมูลต่อสาธารณชนที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

  เหมาะสำหรับ
  บริษัทที่จดทะเบียน และ มีแผนที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการบริหารงาน ที่มีโอกาสถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น หรือหน่วยงานรัฐ

 7. ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากวิชาชีพ
  คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี อันเกิดจากการกระทำประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ เช่น วิศวกร สถาปนิก ทนายความ นักบัญชี เป็นต้น
  เหมาะสำหรับ
  • • บริษัทวิศวกร สถาปนิก บริหารงานก่อสร้าง
  • • บริษัทบัญชี บริษัทบริหารอาคาร
  • • ธุรกิจที่เป็นวิชาชีพต่างๆ