ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ 3+ Surprise 3+ Surprise
รถเก๋ง-เอเชีย / รถกระบะ
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง(ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) รถรหัส 110 7 ที่นั่ง 7 ที่นั่ง 7 ที่นั่ง
  รถรหัส 320 5 ที่ีนั่ง 5 ที่ีนั่ง 5 ที่ีนั่ง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก        
 1. ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก
 2. ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก
 3. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 1. บาท/คน
 2. บาท/ครั้ง
 3. บาท/ครั้ง
 1. 500,000
 2. 10,000,000
 3. 600,000
 1. 500,000
 2. 10,000,000
 3. 600,000
 1. 500,000
 2. 10,000,000
 3. 600,000
ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน        
 1. กรณีสูญหาย ไฟไหม้ (บาท ต่อครั้ง)
 2. กรณีชนกับยานพาหนะทางบก** (บาท ต่อครั้ง)
 1. บาท/ครั้ง
 2. บาท/ครั้ง
 1. ไม่คุ้มครอง
 2. 100,000
 1. ไม่คุ้มครอง
 2. 150,000
 1. ไม่คุ้มครอง
 2. 200,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย        
 1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท ต่อคน)
 2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท ต่อคน)
 3. หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท ต่อครั้ง)
 1. บาท/คน
 2. บาท/คน
 3. บาท/ครั้ง
 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 200,000
 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 200,000
 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 200,000
เบี้ยสุทธิ   4,560 4,747 4,933
เบี้ยรวม   4,900 5,100 5,300